JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
27.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Kun paas­to­at­te, äl­kää ol­ko syn­kän nä­köi­siä niin kuin te­ko­py­hät. He muut­ta­vat muo­ton­sa sur­ke­ak­si, jot­ta kaik­ki var­mas­ti huo­mai­si­vat hei­dän paas­to­a­van." Matt. 6:16

Viikon kysymys

Jämsän opisto

Jämsän opisto

Markus Lehtiniemi

Jämsän opisto

Jämsän opisto

Markus Lehtiniemi

Opis­to­ha­ku al­kaa

Uutiset18.2.2020 10.30

Yh­teis­ha­ku on tänä vuon­na 18.2.–10.3. Jäm­sän, Ra­nu­an ja Reis­jär­ven opis­to­hin voi ha­kea 15.4. saak­ka.

Anitta Vääräniemi viihtyy lumisilla rinteillä.

Anitta Vääräniemi viihtyy lumisilla rinteillä.

Matleena Haarala

Anitta Vääräniemi viihtyy lumisilla rinteillä.

Anitta Vääräniemi viihtyy lumisilla rinteillä.

Matleena Haarala

Tun­teis­ta täs­mä­sa­noin

Puhutaan maasta ja taivaasta18.2.2020 6.55

Jo nuo­re­na tyt­tö­nä Anit­ta Vää­rä­nie­mi ru­noi­li luon­to­ai­hei­sia pik­ku ru­no­jaan Tai­val­kos­ken Met­sä­ky­läs­sä Ison­jär­ven mök­ki­ran­nas­sa au­rin­gon las­kies­sa ja lin­tu­jen pi­tä­es­sä il­ta­kon­sert­te­jaan. Pei­li­tyy­ni jär­vi an­toi myös oman ins­pi­raa­ti­on­sa.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Teen­kö oi­kei­ta va­lin­to­ja?

Artikkelit17.2.2020 10.35

Tun­tuu­ko si­nus­ta jos­kus, et­tä elä­mä on kuin iso va­lin­ta­ta­lo, jos­sa toi­nen tois­taan hou­kut­te­le­vam­mat tar­jouk­set vyö­ry­vät vas­taan? Va­lin­nan­mah­dol­li­suu­det ovat val­ta­vat, ja kun kään­nyt kul­man taak­se, uu­det mah­dol­li­suu­det avau­tu­vat taas etee­si.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Hen­gel­li­ses­ti ra­vit­tu ei näe näl­kää

Sana sunnuntaiksi16.2.2020 6.35

Raa­mat­tu ker­too, kuin­ka Jee­sus oli maa­il­mas­sa Ju­ma­lan ja hä­nen val­ta­kun­tan­sa asi­al­la (Mark. 1:15). Ylös­nou­se­muk­sen­sa jäl­keen hän lä­het­ti seu­raa­jan­sa ju­lis­ta­maan evan­ke­liu­mia kai­kil­le luo­duil­le (Mark. 16).

Eri-ikäiset keskustelivat vilkkaasti Seinäjoen aikuistenillassa alustuksen herättämistä ajatuksista.

Eri-ikäiset keskustelivat vilkkaasti Seinäjoen aikuistenillassa alustuksen herättämistä ajatuksista.

Virpi Mäkinen

Eri-ikäiset keskustelivat vilkkaasti Seinäjoen aikuistenillassa alustuksen herättämistä ajatuksista.

Eri-ikäiset keskustelivat vilkkaasti Seinäjoen aikuistenillassa alustuksen herättämistä ajatuksista.

Virpi Mäkinen

Ym­pä­ris­tö muut­tuu, sana ja ih­mi­nen ei

Uutiset15.2.2020 6.40

Ih­mi­nen on pe­ri­syn­ti­se­nä tai­pu­vai­nen syn­nin hou­ku­tuk­siin, jot­ka ku­na­kin ai­ka­na kie­tou­tu­vat eri kää­rei­siin, nou­si esiin Sei­nä­jo­en ai­kuis­te­nil­lan alus­tuk­ses­sa.

Juhani Ojalehto

Juhani Ojalehto

Mu­siik­ki­työ­ryh­män toi­min­ta­kau­si käyn­nis­tyi jä­sen­vaih­dok­sil­la

Uutiset14.2.2020 6.25

SRK:n mu­siik­ki­työ­ryh­män tiis­tai­na 4. hel­mi­kuu­ta pi­de­tys­sä aloi­tus­ko­kouk­ses­sa kol­me pit­kä­ai­kais­jä­sen­tä luo­vut­ti paik­kan­sa uu­sil­le hen­ki­löil­le. Ou­lun­sa­lo­lai­sen Tuo­mo Kan­kaan ti­lal­le va­lit­tiin Ee­va Ho­lap­pa Ou­lus­ta. Nur­mi­jär­ve­läi­sen Rit­va Hol­man ti­lal­le tuli Heik­ki Pen­nin­kan­gas Hel­sin­gis­tä ja Mik­ko Nii­ni­kos­ken Es­poos­ta kor­va­si Riit­ta­lii­sa Ha­ku­li­nen Hel­sin­gis­tä.

Laulutuokion vetivät Maikki Jokela ja Ritva Holma. Leading the singing session were Maikki Jokela and Ritva Holma.

Laulutuokion vetivät Maikki Jokela ja Ritva Holma. Leading the singing session were Maikki Jokela and Ritva Holma.

Laulutuokion vetivät Maikki Jokela ja Ritva Holma. Leading the singing session were Maikki Jokela and Ritva Holma.

Laulutuokion vetivät Maikki Jokela ja Ritva Holma. Leading the singing session were Maikki Jokela and Ritva Holma.

Kaik­ki­val­ti­as hoi­taa – The Al­migh­ty Ca­res

Uutiset14.2.2020 6.25

Tam­mi­kuun vii­mei­se­nä tiis­tai­na ko­koon­tui Ete­lä-Suo­men vart­tu­nei­ta Mai­tois­ten lei­ri­kes­kuk­seen. Lei­ri­kes­kuk­sen au­las­sa oli heti pu­heen­po­ri­na täy­sil­lä, kun yh­teen­sä 145 vart­tu­nut­ta vaih­toi kuu­lu­mi­sia. Oli ilo näh­dä sy­dä­mes­tä saak­ka tut­tu­ja ih­mi­siä vuo­si­kym­men­ten var­rel­ta, van­hem­pia ja nuo­rem­pia.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Uu­det kir­kol­lis­ko­kou­se­dus­ta­jat va­lit­tu – mal­til­li­sia kon­ser­va­tii­ve­ja 40%

Uutiset13.2.2020 11.08

Kir­kol­lis­ko­kou­se­dus­ta­jat seu­raa­val­le ne­li­vuo­tis­kau­del­le on va­lit­tu ei­len käy­dyis­sä vaa­leis­sa. Va­li­tuis­ta maal­lik­ko­e­dus­ta­jia on 64 ja pap­pi­se­dus­ta­jia 32. Uu­sia edus­ta­jia on noin 46 %. Suu­rin vaih­tu­vuus edus­ta­jis­sa on Hel­sin­gin ja Kuo­pi­on hiip­pa­kun­nis­sa.

Emilia Huttu

Emilia Huttu

Pyr­ki­mys ym­mär­tää tois­ta aut­taa tu­le­maan toi­meen

Uutiset13.2.2020 6.45

”Tääl­lä on help­po men­nä pyy­tä­mään an­teek­si, jos on lou­kan­nut jo­tain”, ker­toi Ra­nu­an opis­ton opis­ke­li­ja Ant­ti Mu­ta­nen tal­vi­päi­vien pa­nee­li­kes­kus­te­lus­sa.

Tär­kei­tä koh­taa­mi­sia us­kon­nol­li­sil­le ryh­mil­le suun­na­tus­sa ti­lai­suu­des­sa

Uutiset12.2.2020 8.55

Us­kon­to­jen uh­rien tuki ry ja La­pin yli­o­pis­ton yh­teis­kun­ta­tie­tei­den lai­tos jär­jes­ti­vät 7. hel­mi­kuu­ta Hel­sin­gis­sä se­mi­naa­rin, jos­sa poh­dit­tiin mi­ten yh­teis­kun­ta ja us­kon­nol­li­set yh­tei­söt voi­vat eh­käis­tä hen­gel­lis­tä vä­ki­val­taa. Se­mi­naa­riin osal­lis­tui­vat SRK:lta vies­tin­tä­pääl­lik­kö Ol­li Lohi ja toi­min­nal­li­sen osas­ton joh­ta­ja Pek­ka Kai­nua.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Hu­ti­loi­den teh­ty pe­rus­tus ei kes­tä

Matkaevääksi12.2.2020 6.15

Olen elä­mä­ni ai­ka­na näh­nyt joi­ta­kin tosi van­ho­ja ra­ken­nuk­sia, jot­ka ovat seis­seet pys­tys­sä jopa tois­ta tu­hat­ta vuot­ta. Näi­den ra­ken­nus­ten yh­tei­nen piir­re on ol­lut, et­tä nii­den pe­rus­tuk­set on teh­ty tu­ke­vik­si ja kes­tä­vik­si. Omat ra­ken­ta­mis­ko­ke­muk­set ovat ai­ka vä­häi­siä, mut­ta sen olen niis­tä op­pi­nut, et­tä te­ki­pä sit­ten ta­loa, leik­ki­mök­kiä tai vaik­ka asun­to­vau­nul­le ka­tos­ta, niin mi­kä­li sen ha­lu­aa kes­tä­vän suo­ras­sa, pi­tää se pe­rus­taa hy­vin.

Olen­nai­nen ki­tey­tyi SRK:n uu­sil­le net­ti­si­vuil­le

Uutiset11.2.2020 6.35

SRK on päi­vit­tä­nyt ko­ti­si­vun­sa. Si­vu­jen käy­tet­tä­vyys on hel­pot­tu­nut ja kie­len ym­mär­ret­tä­vyys pa­ran­tu­nut, mut­ta ul­ko­a­su on pää­o­sin säi­ly­nyt en­nal­laan.

Aarne Ormio / Kirkon kuvapankki

Aarne Ormio / Kirkon kuvapankki

Kir­kol­lis­vaa­lit jär­jes­te­tään huo­men­na

Uutiset10.2.2020 12.50

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon kir­kol­lis­ko­kous­vaa­lit ja hiip­pa­kun­ta­val­tuus­to­jen vaa­lit jär­jes­te­tään 11. hel­mi­kuu­ta 2020.

kuvateksti

kuvateksti

Johanna Lumijärvi

kuvateksti

kuvateksti

Johanna Lumijärvi

Vir­si py­säyt­ti Jar­mon Jäm­säs­sä

Puhutaan maasta ja taivaasta10.2.2020 6.00

Vih­ti­läi­nen per­hee­ni­sä Jar­mo Jo­ki­ta­lo ker­too, et­tä hä­nel­lä on pal­jon rak­kai­ta lau­lu­ja. Muu­ta­ma niis­tä on nous­sut vuo­sien var­rel­la ylit­se mui­den, ja niis­tä yk­si on vir­si 384, Au­tu­as, ken elä­män­sä.

Elmeri Hekkala

Elmeri Hekkala

Mo­nin­ker­tai­nen palk­ka

Sana sunnuntaiksi9.2.2020 6.00

Pie­ta­ri ky­syi ker­ran omas­taan ja tois­ten ope­tus­las­ten puo­les­ta: ”Me olem­me luo­pu­neet kai­kes­ta ja seu­ran­neet si­nua. Mitä me sii­tä saam­me?” (Matt.19:27.) Pie­ta­rin ky­sy­mys nou­si ih­mis­mie­les­tä. Sa­man­ta­pai­sia aja­tuk­sia liik­ku­nee jos­kus jo­kai­sen us­ko­van mie­les­sä.

Raa­ma­tun kir­jo­jen esit­te­lyä vi­de­oi­den avul­la

Uutiset8.2.2020 6.55

Uu­si vi­de­o­sar­ja esit­te­lee Raa­mat­tua, Kir­jo­jen Kir­jaa, lap­sil­le. Vi­de­o­sar­ja löy­tyy Las­ten­pol­ku.fi-si­vus­tol­ta, ja sii­tä on jul­kais­tu kak­si en­sim­mäis­tä osaa. Esit­te­li­jä­nä on Pek­ka Kai­nua, joka työs­ken­te­lee SRK:lla toi­min­nal­li­sen osas­ton joh­ta­ja­na.

Matti Rautio muistelee hymyssä suin lapsuuttaan, jolloin yksi mieluisimmista leikeistä oli seurojen pito.

Matti Rautio muistelee hymyssä suin lapsuuttaan, jolloin yksi mieluisimmista leikeistä oli seurojen pito.

Leena Saraste

Matti Rautio muistelee hymyssä suin lapsuuttaan, jolloin yksi mieluisimmista leikeistä oli seurojen pito.

Matti Rautio muistelee hymyssä suin lapsuuttaan, jolloin yksi mieluisimmista leikeistä oli seurojen pito.

Leena Saraste

“Ai­na nou­si sama mies saar­naa­maan”

Puhutaan maasta ja taivaasta8.2.2020 6.00

Mat­ti Rau­tio syn­tyi kuu­den­nek­si lap­sek­si rau­ti­o­saa­re­lai­seen per­hee­seen. Hä­nen ko­tin­sa oli maan­vil­je­lys­ti­la, jon­ka naa­pu­ris­sa asui­vat isän si­sa­ret.

Simo Piilonen

Simo Piilonen

Ää­ne­kos­ken Rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä ko­toi­nen 70-vuo­tis­juh­la

Uutiset7.2.2020 6.10

Ää­ne­kos­ken Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen väki ko­koon­tui hel­mi­kuun alus­sa ko­toi­siin syn­ty­mä­päi­vä­seu­roi­hin juh­lis­ta­maan yh­dis­tyk­sen­sä täy­siä kym­me­niä.

Kuva Jämsän opistolta

Kuva Jämsän opistolta

Piis­pa Peu­ra vie­rai­li Jäm­sän opis­tol­la

Uutiset6.2.2020 10.30

Jäm­sän seu­ra­kun­ta siir­tyi vuo­den vaih­tu­es­sa Tam­pe­reen hiip­pa­kun­nas­ta La­pu­an hiip­pa­kun­taan. Tä­män muu­tok­sen myö­tä La­pu­an hiip­pa­kun­nan piis­pa Simo Peu­ra vie­rai­li Jäm­sän opis­tol­la 24. tam­mi­kuu­ta.

Kari Vengasaho

Kari Vengasaho

Tal­vi­päi­vät kut­su­vat Ra­nu­al­le

Uutiset6.2.2020 6.45

Ra­nu­an kris­til­li­nen kan­sa­no­pis­to jär­jes­tää pe­rin­tei­set tal­vi­päi­vät 8.–9. hel­mi­kuu­ta. Oh­jel­mas­sa on seu­ra­pu­hei­ta, alus­tuk­sia, ju­ma­lan­pal­ve­lus, mes­su, lau­lu­tuo­ki­oi­ta ja py­hä­kou­lu. Tal­vi­päi­vät pi­de­tään opis­tol­la ja nii­hin kuu­lu­va ju­ma­lan­pal­ve­lus Ra­nu­an kir­kos­sa.