JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
28.3.2020

Jee­sus sa­noo: "Äl­kää ta­voi­tel­ko ka­to­a­vaa ruo­kaa, vaan ka­to­a­ma­ton­ta, sitä, joka an­taa ikui­sen elä­män. Sitä teil­le an­taa Ih­mi­sen Poi­ka, sil­lä Isä, Ju­ma­la it­se, on mer­kin­nyt hä­net si­ne­til­lään." Joh. 6:27

Viikon kysymys

Net­ti­seu­rat kuu­lu­vat ka­ran­tee­nin yli

Uutiset21.3.2020 10.30

Hal­li­tuk­sen aset­ta­mia suo­si­tuk­sia nou­dat­taak­seen Suo­men rau­ha­nyh­dis­tyk­set ovat tois­tai­sek­si aja­neet toi­min­tan­sa alas. Hal­li­tus il­moit­ti al­ku­vii­kon tie­do­tus­ti­lai­suu­des­saan, et­tä yli kym­me­nen hen­ki­lön jul­ki­sia ko­koon­tu­mi­sia tu­lee vält­tää, jot­ta ko­ro­na-vi­ruk­sen le­vi­ä­mi­nen hi­das­tui­si.

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

On­ko en­si ke­sä­nä Su­vi­seu­ro­ja?

Uutiset20.3.2020 18.01

– Lo­pul­li­sen pää­tök­sen Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä te­kee SRK:n hal­lin­to nou­dat­ta­en maam­me hal­li­tuk­sen ja vi­ra­no­mais­ten an­ta­mia oh­jei­ta ja suo­si­tuk­sia. Seu­ro­jen jär­jes­tä­mis­mah­dol­li­suut­ta ar­vi­oi­daan uu­del­leen huh­ti­kuun puo­li­vä­lis­sä, SRK:n joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Tas­ki­la to­te­aa.

Kyösti Marjanen

Kyösti Marjanen

Lei­ri­kes­kus ot­taa ai­ka­li­sän

Uutiset20.3.2020 6.40

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen (SRK) työ­va­li­o­kun­ta piti ko­kouk­sen tiis­tai­na 17. maa­lis­kuu­ta. Yh­te­nä ko­kouk­sen pää­tö­sa­si­a­na oli Han­ka­sal­men lei­ri­kes­kuk­sen ra­ken­nus­han­ke.

SRK käyn­nis­tää yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut

Uutiset19.3.2020 13.49

Vi­ra­no­mai­set ovat an­ta­neet oh­jeis­tuk­sia maa­il­man­laa­jui­ses­ti le­vin­neen ko­ro­na­vi­ruk­sen eh­käi­se­mi­sek­si. SRK on lin­jan­nut, et­tä kai­kes­sa toi­min­nas­sa se nou­dat­taa vi­ra­no­mais­ten oh­jeis­tus­ta.

Kari Vengasaho

Kari Vengasaho

Py­hä­kou­lu­jen, raa­mat­tu­luok­kien ja nuor­te­nil­to­jen li­ve­lä­he­tyk­set al­ka­vat

Uutiset19.3.2020 10.55

Ko­koon­tu­mi­set rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä on ko­ro­na­vi­ruk­sen vuok­si tois­tai­sek­si kes­key­tet­ty. SRK ha­lu­aa tu­kea rau­ha­nyh­dis­tyk­siä ja yk­sit­täi­siä us­ko­vai­sia ih­mi­siä yl­lät­tä­väs­sä ti­lan­tees­sa.

Li­sää ka­pa­si­teet­tia SRK:n si­vus­toil­le

Uutiset18.3.2020 11.18

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen (SRK) hal­lin­noi­mil­le net­ti­si­vuil­le on li­sät­ty ka­pa­si­teet­tia, kun kä­vi­jä­mää­rät ovat li­sään­ty­neet. Ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­man toi­min­nan hil­jen­ty­mi­sen ja ko­ti­ka­ran­tee­nien vuok­si säh­köi­sil­le ai­neis­toil­le on ol­lut ta­val­lis­ta enem­män ky­syn­tää.

Ani

Ani

Pe­ril­li­nen Ju­ma­lan tah­dos­ta

Matkaevääksi18.3.2020 6.45

Mo­net ih­mi­set laa­ti­vat elä­es­sään tes­ta­men­tin, jol­la he il­mai­se­vat vii­mei­sen tah­ton­sa omai­suu­ten­sa ja­ka­mi­ses­ta kuo­le­man jäl­keen. Tes­ta­men­til­la voi poi­ke­ta lais­sa sää­de­tys­tä pe­ri­mys­jär­jes­tyk­ses­tä.

Sotilaat sytyttivät kynttilät 93 kaatuneen kajaanilaisen sankarihaudoille talvisodan muistotilaisuudessa Kajaanissa 13. maaliskuuta.

Sotilaat sytyttivät kynttilät 93 kaatuneen kajaanilaisen sankarihaudoille talvisodan muistotilaisuudessa Kajaanissa 13. maaliskuuta.

Heikki Sonninen

Sotilaat sytyttivät kynttilät 93 kaatuneen kajaanilaisen sankarihaudoille talvisodan muistotilaisuudessa Kajaanissa 13. maaliskuuta.

Sotilaat sytyttivät kynttilät 93 kaatuneen kajaanilaisen sankarihaudoille talvisodan muistotilaisuudessa Kajaanissa 13. maaliskuuta.

Heikki Sonninen

Tal­vi­so­dan muis­to­het­ki pa­laut­ti mie­leen 105 kun­ni­an päi­vää

Uutiset17.3.2020 10.15

Ka­jaa­nin kirk­ko­pi­hal­la las­ket­tiin tal­vi­so­dan päät­ty­mi­sen 80-vuo­tis­päi­vä­nä 13. maa­lis­kuu­ta sep­pe­leet san­ka­ri­pat­saal­le ja sy­ty­tet­tiin kynt­ti­lät san­ka­ri­hau­doil­le. 

Päivi Rehu

Päivi Rehu

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin voi osal­lis­tua tois­tai­sek­si vain ver­kon vä­li­tyk­sel­lä

Uutiset17.3.2020 8.50

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon piis­pat päät­ti­vät ei­len, et­tä ju­ma­lan­pal­ve­luk­set toi­mi­te­taan tois­tai­sek­si kir­kois­sa sa­na­ju­ma­lan­pal­ve­luk­si­na ja niin, et­tä seu­ra­kun­ta­lai­set voi­vat osal­lis­tua nii­hin vain ver­kon vä­li­tyk­sel­lä.

Johanna Laukkanen oli tyytyväinen puheenvuorojen antiin. Hänen mieleensä jäi alustuksesta tärkeänä kahdeksas käsky.

Johanna Laukkanen oli tyytyväinen puheenvuorojen antiin. Hänen mieleensä jäi alustuksesta tärkeänä kahdeksas käsky.

Pentti Raudaskoski

Johanna Laukkanen oli tyytyväinen puheenvuorojen antiin. Hänen mieleensä jäi alustuksesta tärkeänä kahdeksas käsky.

Johanna Laukkanen oli tyytyväinen puheenvuorojen antiin. Hänen mieleensä jäi alustuksesta tärkeänä kahdeksas käsky.

Pentti Raudaskoski

Kas­vot­to­ma­na tai kas­vok­kain – Ju­ma­lan kas­vo­jen edes­sä

Uutiset17.3.2020 6.00

– Pys­tyt­kö sa­no­maan kir­joit­ta­ma­si aja­tuk­set ky­sees­sä ole­val­le hen­ki­löl­le kas­vok­kain? Jos et pys­ty, kan­nat­taa­ko myös­kään kir­joit­taa? Näin kuu­luu Ee­ro Hyy­ti­sen an­ta­ma käyt­tö­kel­poi­nen so­men­käyt­tö­vink­ki.

Kuva haastateltavalta

Kuva haastateltavalta

Tun­tei­ta ku­va­taan hy­vin Moo­sek­sen kir­jas­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta16.3.2020 6.30

Muut ää­ni­kir­jat sai­vat jää­dä tau­ol­le, kun Ar­ja Mai­nio kou­kut­tui kuun­te­le­maan Raa­mat­tua. Vaik­ka Raa­ma­tun teks­tit ovat tut­tu­ja jo vuo­si­kym­men­ten ajan ja vaik­ka hän on me­nos­sa vas­ta vii­den­nes­sä Moo­sek­sen kir­jas­sa, kuun­te­le­mi­nen on tar­jon­nut pal­jon uut­ta.

Heikki Vuonokari

Heikki Vuonokari

Ih­mis­ten kun­nia vai sie­lun pe­las­tus?

Sana sunnuntaiksi15.3.2020 6.00

Ih­mis­ten us­kon ja epä­us­kon vä­li­nen kamp­pai­lu oli to­si­a­sia jo Jee­suk­sen ai­ka­na ja sitä en­nen, ku­ten se on tä­nä­kin ai­ka­na. Mik­si osa ih­mi­sis­tä us­koo Jee­suk­seen ja osa ei? Tä­hän ky­sy­myk­seen joh­dat­taa Jo­han­nek­sen evan­ke­liu­miin tal­len­net­tu kol­man­nen paas­to­na­jan sun­nun­tain teks­ti, joka vä­läh­dyk­se­no­mai­ses­ti käy läpi Jee­suk­sen maan­pääl­li­sen toi­min­nan vai­ku­tuk­sia kuu­li­jois­sa.

Juha Alanko uskoo, että lähetysmatkoilla pääsee kokemaan tilanteita, joihin pakettimatkat eivät vie.

Juha Alanko uskoo, että lähetysmatkoilla pääsee kokemaan tilanteita, joihin pakettimatkat eivät vie.

Eeva Pohjola

Juha Alanko uskoo, että lähetysmatkoilla pääsee kokemaan tilanteita, joihin pakettimatkat eivät vie.

Juha Alanko uskoo, että lähetysmatkoilla pääsee kokemaan tilanteita, joihin pakettimatkat eivät vie.

Eeva Pohjola

Lä­he­tys­mies vaih­taa roo­lia: Työ­muis­tot pää­ty­vät kan­sien vä­liin

Puhutaan maasta ja taivaasta14.3.2020 6.10

Ke­vääl­lä 2014 Juha Alan­ko lenk­kei­li ja miet­ti, mil­le al­kai­si. Työ­ti­lan­ne oli ajau­tu­nut epä­sel­väk­si ja Alan­ko miet­ti, löy­täi­si­kö hä­nen ikäi­sen­sä enää uu­sia töi­tä.

Kuvituskuvassa sukututkijakurssin osallistujia vuonna 2011.

Kuvituskuvassa sukututkijakurssin osallistujia vuonna 2011.

SRK:n arkisto

Kuvituskuvassa sukututkijakurssin osallistujia vuonna 2011.

Kuvituskuvassa sukututkijakurssin osallistujia vuonna 2011.

SRK:n arkisto

Opis­toil­la etä­o­pe­tus­ta ko­ro­nan vuok­si

Uutiset13.3.2020 15.35

Jäm­sän, Ra­nu­an ja Reis­jär­ven opis­tot ovat tie­dot­ta­neet tä­nään, et­tä ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuok­si pe­ru­sop­pi­jak­son seu­raa­va ope­tus­jak­so to­teu­te­taan etä­o­pis­ke­lu­na ja ly­hyt­kurs­si­toi­min­taa ei lä­hi­viik­koi­na opis­toil­la jär­jes­te­tä.

Uusi raja Kuhmon Saunajärvellä.

Uusi raja Kuhmon Saunajärvellä.

SA-kuva

Uusi raja Kuhmon Saunajärvellä.

Uusi raja Kuhmon Saunajärvellä.

SA-kuva

Tal­vi­so­ta päät­tyi 80 vuot­ta sit­ten

Uutiset13.3.2020 8.45

Tä­nään tu­lee ku­lu­neek­si 80 vuot­ta tal­vi­so­dan päät­ty­mi­ses­tä. Sen muis­tok­si kir­kon­kel­lot soi­vat ym­pä­ri maan kel­lo 10.55.

Muun muassa tämä Siikatörmän leirikeskus Siikajoella hiljenee varotoimenpiteenä koronavirusepidemian aikana.

Muun muassa tämä Siikatörmän leirikeskus Siikajoella hiljenee varotoimenpiteenä koronavirusepidemian aikana.

Matias Haaraniemi

Muun muassa tämä Siikatörmän leirikeskus Siikajoella hiljenee varotoimenpiteenä koronavirusepidemian aikana.

Muun muassa tämä Siikatörmän leirikeskus Siikajoella hiljenee varotoimenpiteenä koronavirusepidemian aikana.

Matias Haaraniemi

SRK re­a­goi ko­ro­na­vi­ruk­seen: lei­ri­toi­min­ta kes­key­te­tään tois­tai­sek­si

Uutiset12.3.2020 22.45

SRK ke­hot­taa jä­se­nyh­dis­tyk­si­ään har­kit­se­maan ylei­sö­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mis­tä ris­ki­ar­vi­ot huo­mi­oi­den.

Liperin Rauhanyhdistyksen seurasali oli täynnä opisto­tapahtuman aikana.

Liperin Rauhanyhdistyksen seurasali oli täynnä opisto­tapahtuman aikana.

Esa Hiltunen

Liperin Rauhanyhdistyksen seurasali oli täynnä opisto­tapahtuman aikana.

Liperin Rauhanyhdistyksen seurasali oli täynnä opisto­tapahtuman aikana.

Esa Hiltunen

Opis­to­ta­pah­tu­ma ko­ko­si itä­suo­ma­lai­sia

Uutiset12.3.2020 6.15

Li­pe­rin ja Jo­en­suun Rau­ha­nyh­dis­tyk­set jär­jes­ti­vät alu­eel­li­sen opis­to­ta­pah­tu­man Li­pe­rin rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä hel­mi­kuus­sa. Ta­pah­tu­maan osal­lis­tui­vat myös Ou­to­kum­mun-, Kes­ki-Kar­ja­lan-, Hei­nä­ve­den ja Sa­von­lin­nan rau­ha­nyh­dis­tyk­set.

Pixabay

Pixabay

Rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­le suo­si­tuk­sia ko­ro­nan va­ral­le

Uutiset11.3.2020 14.45

SRK lä­het­ti ei­len rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­le ja lei­ri­kes­kuk­sil­le suo­si­tuk­set, joil­la py­ri­tään eh­käi­se­mään ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan le­vi­ä­mis­tä. Myös SRK:n toi­mis­tol­la nou­da­te­taan sa­mo­ja käy­tän­tö­jä.

Ju­ma­la kut­suu va­loon

Matkaevääksi11.3.2020 6.05

Is­tun rak­kaan ko­ti­sii­o­nin per­jan­tai-il­lan seu­rois­sa las­ten kans­sa. Pu­he­lu tu­tus­ta nu­me­ros­ta kes­keyt­tää aja­tuk­set pu­heen ai­ka­na. It­kun­se­kai­ses­ta se­los­tuk­ses­ta tun­keu­tuu ta­jun­taa­ni sa­nat: ”Ko­la­ri, val­ta­van ko­koi­nen hir­vi. Ke­nel­le­kään ei sat­tu­nut mi­tään.”

Sa­no­man le­vit­tä­mi­nen on kes­keis­tä

Pääkirjoitukset11.3.2020 6.00

Ai­ka ajoin on syy­tä py­säh­tyä tar­kas­te­le­maan Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työn pe­rus­teh­tä­vää. Sa­mal­la on tar­peen tun­nis­taa kun­kin ai­ka­kau­den il­mi­öi­tä ja toi­min­ta­ym­pä­ris­tös­sä ta­pah­tu­nei­ta muu­tok­sia. 2000-lu­vun voi­ma­kas tek­ni­nen ke­hi­tys on avan­nut uu­sia mah­dol­li­suuk­sia evan­ke­liu­min työl­le tie­don­ku­lun ja yh­tey­den­pi­don hel­pot­tu­es­sa. Toi­saal­ta maal­lis­tu­mis­ke­hi­tys ja kris­til­lis­ten ar­vo­jen mu­re­ne­mi­nen huo­les­tut­ta­vat.