JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
29.1.2020

Us­ko on sen to­del­li­suut­ta, mitä toi­vo­taan, sen nä­ke­mis­tä, mitä ei näh­dä. Hepr. 11:1

Aada Nissilä (vas.) ja Linda Paaso-Ranta Hollolasta ovat ensimmäistä kertaa rippikoulun isosina. He ovat osallistuneet opiston tarjoamaan isoskoulutukseen.

Aada Nissilä (vas.) ja Linda Paaso-Ranta Hollolasta ovat ensimmäistä kertaa rippikoulun isosina. He ovat osallistuneet opiston tarjoamaan isoskoulutukseen.

Elina Peltomaa

Aada Nissilä (vas.) ja Linda Paaso-Ranta Hollolasta ovat ensimmäistä kertaa rippikoulun isosina. He ovat osallistuneet opiston tarjoamaan isoskoulutukseen.

Aada Nissilä (vas.) ja Linda Paaso-Ranta Hollolasta ovat ensimmäistä kertaa rippikoulun isosina. He ovat osallistuneet opiston tarjoamaan isoskoulutukseen.

Elina Peltomaa

Tal­vi­päi­vä yl­lät­ti po­si­tii­vi­ses­ti

Uutiset28.1.2020 6.00

Po­rin rip­pi­kou­lu­lai­set ko­koon­tui­vat tal­vi­päi­vään 18. tam­mi­kuu­ta. Pai­kal­le oli saa­pu­nut rip­pi­kou­luun me­ne­viä nuo­ria Sa­los­ta Me­ri­kar­vi­al­le. Aa­da Nis­si­lä (vas.) ja Lin­da Paa­so-Ran­ta Hol­lo­las­ta ovat en­sim­mäis­tä ker­taa rip­pi­kou­lun iso­si­na.

Aleksi Kälkäjä

Aleksi Kälkäjä

Lä­he­tä ru­no­si!

Uutiset27.1.2020 6.40

Ru­ne­ber­gin päi­vän kun­ni­ak­si Päi­vä­mies jul­kai­see lu­ki­joi­den lä­het­tä­miä ja hei­dän it­se kir­joit­ta­mi­aan ru­no­ja 5. hel­mi­kuu­ta il­mes­ty­väs­sä leh­des­sä.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Pa­ran­nuk­sen vai­kut­taa Ju­ma­la

Sana sunnuntaiksi26.1.2020 6.40

Sun­nun­tain evan­ke­liu­mi­teks­ti ker­too Jee­suk­sen ja sa­ma­ri­a­lai­sen nai­sen koh­taa­mis­ta ja kes­kus­te­lua seu­ran­neis­ta ta­pah­tu­mis­ta. Va­pah­ta­ja oli hei­dän kes­kus­tel­les­saan pal­jas­ta­nut sa­ma­ri­a­lai­sen nai­sen elä­män vir­heet ja hä­nen sie­lun­sa ti­lan. Tuo syn­tin­sä tun­te­nut nai­nen kuu­li ja us­koi Jee­suk­sen ope­tuk­sen kuo­le­mat­to­man sie­lun pe­las­tuk­ses­ta, ja läh­ti ker­to­maan ys­tä­vil­leen ja tut­ta­vil­leen kuu­le­mas­taan ja ko­ke­mas­taan ih­mees­tä.

Viikon kysymys

Jarmo Raudaskoski

Jarmo Raudaskoski

Su­vi­seu­ro­jen työ­voi­man ke­räys on käyn­nis­ty­nyt

Uutiset20.1.2020 10.12

En­si ke­sän Su­vi­seu­roi­hin tar­vi­taan lu­kui­sia va­paa­eh­toi­sia te­ke­mään työ­vuo­ro­ja. Työ­voi­ma­vas­tuus­sa ovat Kes­ki­sen alu­een rau­ha­nyh­dis­tyk­set ja vuo­ro­ja ja­os­sa yh­teen­sä noin 9800. Työ­voi­ma­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Sami Vin­kin mu­kaan eri­lai­sia teh­tä­vä­ni­mik­kei­tä on 140, jo­ten jo­kai­sel­le löy­tyy so­pi­via teh­tä­viä:

Esko Vanhala

Esko Vanhala

Elä­män vesi vir­taa

Sana sunnuntaiksi19.1.2020 6.20

Vesi on elä­mäl­le vält­tä­mä­tön. Sen sai­vat ko­kea myös po­jat, jot­ka oli­vat ker­ran mat­kal­la Su­vi­seu­roi­hin pyö­räl­lä. Oli kuu­ma il­ma. Ve­si­pul­lois­ta oli vesi lop­pu­nut. Ja­not­ti.

A.-L.S.

A.-L.S.

Kir­joi­tus­kil­pai­lut ovat päät­ty­neet

Uutiset18.1.2020 6.40

SRK:n jär­jes­tä­mät las­ten­kir­jo­jen, las­ten ja nuor­ten kir­jo­jen sekä ru­no­jen ja afo­ris­mien kir­joi­tus­kil­pai­lut ovat päät­ty­neet 31.12.2019. Kä­si­kir­joi­tuk­sia saa­pui ly­hy­em­piin las­ten­kir­joi­hin 48, las­ten ja nuor­ten kir­joi­hin 16 ja ru­no­kil­pai­luun 55.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Koh­ti Reis­jär­ven Su­vi­seu­ro­ja -blogi on avat­tu

Uutiset17.1.2020 11.27

Päi­vä­mie­hen verk­ko­si­vuil­la on avau­tu­nut Koh­ti Reis­jär­ven Su­vi­seu­ro­ja -blogi. Pää­set seu­raa­maan Su­vi­seu­ro­jen val­mis­te­lu­ja ker­ran kuu­kau­des­sa il­mes­ty­väs­sä blo­gis­sa tam­mi­kuus­ta hei­nä­kuu­hun.

Erja Hatula

Erja Hatula

Lei­ri­kir­je si­säl­tää tär­ke­ää tie­toa rip­pi­kou­lu­lai­sel­le

Uutiset16.1.2020 6.30

Tam­mi­kuus­sa ovat tä­män vuo­den rip­pi­kou­lu­lei­rien en­sim­mäi­set tal­vi­päi­vät. Lu­vas­sa on mu­ka­vaa yh­des­sä­o­loa ja te­ke­mis­tä, rip­pi­kou­lu­työn asi­an­tun­ti­ja Ma­ti­as Mu­ho­la SRK:lta ker­too. Hän vink­kaa, et­tä lei­ri­kir­jees­tä löy­tyy tär­ke­ää tie­toa – se kan­nat­taa lu­kea huo­lel­la.

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

Osal­li­suus on enem­män kuin yh­tei­söl­li­syys

Pääkirjoitukset15.1.2020 16.20

Ih­mi­nen on luo­tu elä­mään tois­ten yh­tey­des­sä. Jo­kai­sel­le muo­tou­tuu elä­män­sä ai­ka­na oma ai­nut­laa­tui­nen elä­mä­nym­pä­ris­tön­sä ja so­si­aa­li­nen ver­kos­ton­sa, jos­sa hän ra­ken­taa elä­mään­sä suh­tees­sa toi­siin ih­mi­siin.

Kaarlo Asikainen

Kaarlo Asikainen

Ar­mo­lah­joil­la työ­hön

Matkaevääksi15.1.2020 6.00

Useim­mil­la on ko­ke­muk­sia sii­tä, kun on kut­sut­tu Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ­hön. Mitä sinä olet aja­tel­lut tuon kut­sun saa­tu­a­si? Min­kä­lai­sia tun­te­muk­sia kut­su on si­nus­sa he­rät­tä­nyt?

Pirjo Luokkala tapasi monia ihmisiä Ajankohtaista-kirjan kohtaamisaiheen tiimoilta. Tässä hän keskustelee ennalta tuntemattoman henkilön kanssa kauppakeskus Jumbossa.

Pirjo Luokkala tapasi monia ihmisiä Ajankohtaista-kirjan kohtaamisaiheen tiimoilta. Tässä hän keskustelee ennalta tuntemattoman henkilön kanssa kauppakeskus Jumbossa.

Kuva haastateltavalta

Pirjo Luokkala tapasi monia ihmisiä Ajankohtaista-kirjan kohtaamisaiheen tiimoilta. Tässä hän keskustelee ennalta tuntemattoman henkilön kanssa kauppakeskus Jumbossa.

Pirjo Luokkala tapasi monia ihmisiä Ajankohtaista-kirjan kohtaamisaiheen tiimoilta. Tässä hän keskustelee ennalta tuntemattoman henkilön kanssa kauppakeskus Jumbossa.

Kuva haastateltavalta

Koh­taa­mi­set kir­voit­ti­vat kir­joi­tuk­sen

Puhutaan maasta ja taivaasta14.1.2020 6.20

Van­taa­lai­nen Pir­jo Luok­ka­la kir­joit­taa tä­män vuo­den SRK:n Ajan­koh­tais­ta-kir­jaan ai­hees­ta Lä­him­mäi­sen koh­taa­mi­nen ny­ky­ai­ka­na. Kir­jan ai­he, Osal­li­suus ja yh­teys, on SRK:n vies­tin­nän vuo­den tee­ma.

Kir­kol­lis­ko­kous- ja hiip­pa­kun­ta­val­tuus­to­vaa­lien Eh­do­kas­gal­le­ria on avat­tu

Uutiset13.1.2020 16.35

Kir­kol­lis­ko­kous- ja hiip­pa­kun­ta­val­tuus­to­vaa­lien Eh­do­kas­gal­le­ria on avat­tu eh­do­kas­gal­le­ria.evl.fi-osoit­tees­sa. Pal­ve­lus­sa voi tu­tus­tua muun mu­as­sa eh­dok­kai­den pe­rus­tie­toi­hin, eh­do­ka­se­sit­te­lyi­hin ja va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­siin.

Arttu Alasaarela

Arttu Alasaarela

Jee­sus ha­lu­si kas­teen

Sana sunnuntaiksi12.1.2020 7.00

Eli­sa­beth ja Sa­ka­ri­as oli­vat me­net­tä­neet toi­von­sa omas­ta lap­ses­ta. Ih­me kui­ten­kin ta­pah­tui. He sai­vat esi­kois­po­jan, joka sai ni­mek­seen Jo­han­nes.

Sakari Tapio on matkustellut monissa mielenkiintoisissa kohteissa. Tämä kuva on Thaimaan reissulta.

Sakari Tapio on matkustellut monissa mielenkiintoisissa kohteissa. Tämä kuva on Thaimaan reissulta.

Kuva haastateltavalta

Sakari Tapio on matkustellut monissa mielenkiintoisissa kohteissa. Tämä kuva on Thaimaan reissulta.

Sakari Tapio on matkustellut monissa mielenkiintoisissa kohteissa. Tämä kuva on Thaimaan reissulta.

Kuva haastateltavalta

Us­ko toi kai­ken tar­peel­li­sen

Puhutaan maasta ja taivaasta11.1.2020 6.00

Ta­paam­me Sa­ka­ri Ta­pi­on, tu­tum­min Sa­kan, ko­to­naan Ou­lun Pik­ka­ra­las­sa. Hän on muut­ta­nut sin­ne per­heen­sä kans­sa kym­me­ni­sen vuot­ta sit­ten.

Loppiaispäivillä vieraili sunnuntai-iltana noin 1200 vierasta.

Loppiaispäivillä vieraili sunnuntai-iltana noin 1200 vierasta.

Lauri Katainen

Loppiaispäivillä vieraili sunnuntai-iltana noin 1200 vierasta.

Loppiaispäivillä vieraili sunnuntai-iltana noin 1200 vierasta.

Lauri Katainen

Ju­ma­lan rak­kaut­ta ja lau­la­mi­sen iloa

Uutiset10.1.2020 15.00

Reis­jär­ven opis­to täyt­tyi pu­heen­so­ri­nas­ta ja iloi­sis­ta jäl­leen­nä­ke­mi­sis­tä sun­nun­tai­na 5. tam­mi­kuu­ta, kun 15 lin­ja-au­tol­lis­ta nuo­ria saa­pui viet­tä­mään sin­ne lop­pi­ais­päi­viä. Lop­pi­ais­päi­vät ovat ol­leet jo vuo­sien ajan pe­rin­ne opis­tol­la, ja sil­loin opis­tol­le saa­puu mo­nen ikäis­tä vä­keä eri puo­lil­ta Suo­mea.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Enem­mis­tö al­le kou­lui­käi­sis­tä lap­sis­ta liik­kuu ja nuk­kuu so­pi­vas­ti – ruu­tu­a­jas­sa vä­hen­tä­mi­sen paik­ka

Uutiset10.1.2020 6.55

Nel­jä­so­sa al­le kou­lui­käi­sis­tä suo­ma­lais­lap­sis­ta täyt­tää sa­ma­nai­kai­ses­ti lii­kun­ta-, ruu­tu­ai­ka- ja uni­suo­si­tuk­set. Hel­poi­ten täyt­ty­vät lii­kun­ta- ja uni­suo­si­tuk­set, ruu­tu­ai­ka tuot­taa enem­män haas­tei­ta. Lii­kun­ta- ja uni­suo­si­tus­ten täyt­ty­mi­nen on yh­tey­des­sä pie­nem­pään pai­noin­dek­siin ja vyö­tä­rö­nym­pä­ryk­seen.

Päi­vä­mie­hen di­gi­leh­ti uu­dis­tui

Uutiset9.1.2020 14.00

Päi­vä­mie­hen uu­si toi­mi­tus­jär­jes­tel­mä uu­dis­ti myös di­gi­leh­teä. Ai­em­min käy­tös­sä ol­lut di­gi­leh­ti­si­vus­to digi.pai­va­mies.fi ei enää päi­vi­ty, vaan uu­det leh­det tu­le­vat lu­et­ta­vak­si Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­den kaut­ta verk­ko­si­vun poh­jal­le.

Nel­jän­nes­vuo­si­sa­dan ää­ni

Puhutaan maasta ja taivaasta9.1.2020 7.00

Ou­lu­lai­nen 76-vuo­ti­as Sei­ja Oja­la on lu­ke­nut Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten kes­ku­syh­dis­tyk­sen, SRK:n, ää­ni­leh­tiä noin 25 vuot­ta. Päi­vä­mie­hen li­säk­si Oja­lan soin­nu­kas­ta ään­tä on kuu­lu­nut Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä, Sii­o­nin jou­lu -leh­des­sä ja Jou­lus­ta jou­luun -ää­ni­kir­jas­sa.

Us­koa seu­raa kas­te

Matkaevääksi8.1.2020 7.00

Naa­pu­ris­sam­me asui us­ko­vai­nen mum­mo. Kun meil­le syn­tyi vau­va, mum­mo tuli ai­na kat­so­maan hän­tä. Hän aset­tui vau­van lä­hel­le ja siu­na­si las­ta evan­ke­liu­mil­la. Lo­puk­si hän to­te­si: ”Jee­sus siu­naa lap­sia.” Muis­tan miet­ti­nee­ni, ym­mär­tää­kö lap­si tuo­ta. Myö­hem­min kir­kas­tui, et­tei us­ko ole kiin­ni ym­mär­ryk­ses­tä. Us­ko on Ju­ma­lan lah­ja. Lap­sel­la se on.

Hiip­pa­kun­ta­ra­jat päi­vit­tyi­vät maa­kun­ta­ra­jo­jen mu­kai­sik­si

Uutiset7.1.2020 6.55

Suo­men evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon kir­kol­lis­ko­kous päät­ti ke­vään 2019 is­tun­nos­saan muut­taa hiip­pa­kun­ta­ra­jo­ja maa­kun­ta­ra­jo­jen mu­kai­sik­si. Uu­dis­tus on tul­lut voi­maan al­ka­neen vuo­den alus­sa.

H.H.

H.H.

Tie­tä­jien luot­ta­mus riit­ti

Sana sunnuntaiksi6.1.2020 6.00

Ker­to­mus idäs­tä saa­pu­neis­ta tie­tä­jis­tä on kieh­to­va. Se on kaik­ki­na ai­koi­na in­noit­ta­nut ta­ri­nan­ker­to­jia, lau­lun­te­ki­jöi­tä ja ku­va­tai­te­li­joi­ta. Mat­teuk­sen tal­len­ta­ma ku­vaus jät­tää lu­ki­jan­sa mie­leen voi­mak­kai­ta mie­li­ku­via ja mo­nia ky­sy­myk­siä. Tie­tä­jien ym­pä­ril­lä ole­va sa­lai­suu­den ver­ho ra­ot­tuu vain vä­hän. Kui­ten­kin hei­dän vies­tin­sä on maa­il­man­his­to­ri­aa ra­vis­te­le­va.

Lea Pöyskö joulutunnelmissa kotonaan Oulussa.

Lea Pöyskö joulutunnelmissa kotonaan Oulussa.

Kuva haastateltavalta

Lea Pöyskö joulutunnelmissa kotonaan Oulussa.

Lea Pöyskö joulutunnelmissa kotonaan Oulussa.

Kuva haastateltavalta

Lea soin­tui He­le­naan

Puhutaan maasta ja taivaasta5.1.2020 7.05

– Elä­ke­päi­vät ovat men­neet no­pe­as­ti. Ke­säl­lä olem­me use­am­man kuu­kau­den mö­kil­lä. Siel­lä riit­tää mo­nen­lais­ta puu­has­te­lua. Las­ten per­heet vie­rai­le­vat mie­lel­lään siel­lä ja mo­net juh­lat on jär­jes­tet­ty mö­kil­lä.

Her­ran huo­ne Ju­ma­lan asuin­si­ja­na

Sana sunnuntaiksi5.1.2020 6.00

Her­ran huo­nees­sa, Ju­ma­lan elä­väs­sä seu­ra­kun­nas­sa kuu­luu Hy­vän Pai­me­nen ää­ni ja on syn­tien an­teek­si­an­ta­mus.