JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
8.7.2020

Et­kö ym­mär­rä, et­tä Ju­ma­lan hy­vyys joh­taa si­nut kään­ty­mi­seen? Room. 2:4

Sirkka Piippo

Sirkka Piippo

Män­tyyn piir­ty­nyt mai­se­ma

Uutiset6.7.2020 6.35

Rau­ti­on rau­ha­nyh­dis­tyk­sen seu­ra­sa­lia ko­ris­taa puu­tai­tei­li­ja Jor­ma Heis­ka­sen muo­toi­le­ma re­lie­fi, jon­ka ai­he on pe­räi­sin Le­o­nard Ty­pön ru­noi­le­mas­ta Au­rin­kom­me ylös­nousi -lau­lus­ta.

Kannuslainen Sakari Typpö puhui Jumalan kaikkivaltiuudesta.

Kannuslainen Sakari Typpö puhui Jumalan kaikkivaltiuudesta.

Suviseurojen kuvapalvelu

Kannuslainen Sakari Typpö puhui Jumalan kaikkivaltiuudesta.

Kannuslainen Sakari Typpö puhui Jumalan kaikkivaltiuudesta.

Suviseurojen kuvapalvelu

Py­hä­kou­lun ope­tus: Isä ei jätä yk­sin

Uutiset5.7.2020 15.05

Su­vi­seu­ra­sun­nun­tai­na Sa­ka­ri Typ­pö piti py­hä­kou­lun, jon­ka SRK lä­het­ti Yo­u­Tu­ben kaut­ta li­ve­lä­he­tyk­se­nä. Al­ku­ru­kouk­sen jäl­keen Typ­pö pu­hui Mat­teuk­sen 28 lu­vun ja­kei­den 18–20 poh­jal­ta. Hän ku­vai­li Ga­li­le­an vuo­ris­to­ky­län ta­pah­tu­mat en­nen Jee­suk­sen tai­vaa­seen as­tu­mis­ta.

Lukijan kuva/Pauli Junttila

Lukijan kuva/Pauli Junttila

Kuka on Ih­mi­sen Poi­ka?

Sana sunnuntaiksi5.7.2020 6.00

Jee­suk­sen ja ope­tus­las­ten kes­kus­te­lus­ta piir­tyy kuva apos­to­lin teh­tä­väs­tä. Jee­sus oli kut­su­nut jo­kai­sen ope­tus­lap­sis­taan hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti seu­raa­maan hän­tä. Hän an­toi ope­tus­lap­sil­leen myös teh­tä­vän lä­het­tä­es­sään hei­dät sa­nan­saat­ta­jik­seen. Tär­kein­tä apos­to­lin teh­tä­väs­sä on oma­koh­tai­nen us­ko.

Viikon kysymys

Ylikotilat nukkuivat pari yötä asuntovaunussa kotipihalla Suviseurojen aikana.

Ylikotilat nukkuivat pari yötä asuntovaunussa kotipihalla Suviseurojen aikana.

Kuva haastateltavalta

Ylikotilat nukkuivat pari yötä asuntovaunussa kotipihalla Suviseurojen aikana.

Ylikotilat nukkuivat pari yötä asuntovaunussa kotipihalla Suviseurojen aikana.

Kuva haastateltavalta

Ko­ti­su­vi­seu­rois­sa Ah­ve­nan­maal­la

Puhutaan maasta ja taivaasta30.6.2020 6.10

– Kun saim­me tie­tää, et­tä Su­vi­seu­ro­ja ei jär­jes­te­tä­kään Reis­jär­vel­lä, lap­set pet­tyi­vät. Seu­ro­ja oli odo­tet­tu koko tal­vi, ja toi­vot­tu, et­tä ko­ro­na­ti­lan­ne hel­pot­tai­si, Ah­ve­nan­maal­la asu­va Kat­ri Yli­ko­ti­la ker­too.

Järvikylän suviseuravalmistelut ovat jo pitkällä kesää 2021 varten. Kuva rimotustalkoista.

Järvikylän suviseuravalmistelut ovat jo pitkällä kesää 2021 varten. Kuva rimotustalkoista.

Annika Myllylahti

Järvikylän suviseuravalmistelut ovat jo pitkällä kesää 2021 varten. Kuva rimotustalkoista.

Järvikylän suviseuravalmistelut ovat jo pitkällä kesää 2021 varten. Kuva rimotustalkoista.

Annika Myllylahti

Reis­jär­vel­lä 2021, jos Ju­ma­la suo

Uutiset29.6.2020 15.00

– Meil­lä on Reis­jär­ven Jär­vi­ky­läl­lä puit­teet hy­väl­lä mal­lil­la jär­jes­tää Su­vi­seu­rat vuo­den pääs­tä, 2.–5. hei­nä­kuu­ta 2021, pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Tais­to Pel­to­nie­mi to­te­aa.

Kuva: Heikki Kenttämies

Kuva: Heikki Kenttämies

Tam­pe­re­lai­nen Heik­ki Kent­tä­mies hoi­taa tulk­kauk­sen tek­niik­kaa

Puhutaan maasta ja taivaasta29.6.2020 13.25

Tä­män vuo­den su­vi­seu­rois­sa tulk­kaus­paik­ka­kun­tia on ol­lut usei­ta, ja jo­kai­sel­le niis­tä on ja­et­tu vuo­rot eri kiel­ten tulk­kauk­seen. Tam­pe­reen rau­ha­nyh­dis­tys on toi­mi­nut yh­te­nä tulk­kaus­paik­ka­na.

60 vuotta sitten avioituneet Liisa ja Eero Kinnunen ovat ehtineet kulkea yhdessä monet Suviseurat.

60 vuotta sitten avioituneet Liisa ja Eero Kinnunen ovat ehtineet kulkea yhdessä monet Suviseurat.

Esa Kinnunen

60 vuotta sitten avioituneet Liisa ja Eero Kinnunen ovat ehtineet kulkea yhdessä monet Suviseurat.

60 vuotta sitten avioituneet Liisa ja Eero Kinnunen ovat ehtineet kulkea yhdessä monet Suviseurat.

Esa Kinnunen

Men­nei­tä su­vi­seu­ro­ja ja yh­teis­tä mat­kaa muis­tel­len

Puhutaan maasta ja taivaasta29.6.2020 10.30

Su­vi­seu­ra­lau­an­tai­na muis­te­lim­me Lii­sa ja Ee­ro Kin­nu­sen kans­sa Pat­ti­jo­el­la Su­vi­seu­ro­ja men­neil­tä vuo­si­kym­me­nil­tä.

Kari Vengasaho

Kari Vengasaho

Su­vi­seu­ra­ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa ai­hee­na ko­tiin­pa­luun ilo

Uutiset28.6.2020 16.20

Tänä vuon­na su­vi­seu­ra­sun­nun­tain ju­ma­lan­pal­ve­lus­ta vie­tet­tiin Yli­kii­min­gin kir­kos­sa. Heik­ki Nis­si­sen saar­nan ai­hee­na oli Jee­suk­sen ker­to­ma tuh­laa­ja­po­jan ver­taus, joka on Luuk­kaan evan­ke­liu­mis­sa.

Kuva: Hannu Kangas

Kuva: Hannu Kangas

"En jätä tei­tä yk­sin mil­loin­kaan"

Uutiset28.6.2020 13.10

Jo 100 vuo­den ajan eli vuon­na 1920 pi­de­tyis­tä Vaa­san suu­ris­ta seu­rois­ta al­ka­en on Su­vi­seu­ro­jen oh­jel­maan lau­an­tai-il­ta­na kuu­lu­nut eh­tool­li­sen­viet­to. Tänä vuon­na se ei ko­ro­na­pan­de­mi­an vuok­si ol­lut mah­dol­lis­ta. Sen ti­lal­la jär­jes­tet­tiin eh­tool­lis­lau­lu­jen il­ta Ou­lun tuo­mi­o­kir­kos­sa, jo­hon oli mah­dol­lis­ta osal­lis­tua Ke­sä­seu­ra­ra­di­on ja vi­de­o­lä­he­tyk­sen vä­li­tyk­sel­lä.

Virpi Vasalampi/Lukijan kuva

Virpi Vasalampi/Lukijan kuva

Jee­sus kut­suu ka­don­nei­ta

Sana sunnuntaiksi28.6.2020 6.50

Luu­kas ker­too evan­ke­liu­mis­saan kah­den­lai­sis­ta sa­nan­kuu­li­jois­ta. Osa tuli kuu­le­maan Jee­suk­sen pu­het­ta avoi­mel­la sy­dä­mel­lä. Evan­ke­liu­mi ker­too, kuin­ka pub­li­kaa­nit ja muut syn­ti­set tu­li­vat Jee­suk­sen luo kuul­lak­seen hän­tä. Toi­set seu­ra­si­vat Jee­suk­sen toi­min­taa synk­ki­nä: fa­ri­seuk­set ja lai­no­pet­ta­jat sa­noi­vat pa­hek­su­en: ”Tuo mies hy­väk­syy syn­ti­set seu­raan­sa ja syö hei­dän kans­saan” (Luuk.15:1, 2).

Ehtoollislaulujen ilta Oulun tuomiokirkosta lähetetään myös verkkokirkon kautta.

Ehtoollislaulujen ilta Oulun tuomiokirkosta lähetetään myös verkkokirkon kautta.

Hanna Kallunki

Ehtoollislaulujen ilta Oulun tuomiokirkosta lähetetään myös verkkokirkon kautta.

Ehtoollislaulujen ilta Oulun tuomiokirkosta lähetetään myös verkkokirkon kautta.

Hanna Kallunki

Su­vi­seu­ra­lau­an­tain eh­tool­lis­mes­su vaih­tui
vir­tu­aa­li­sek­si eh­tool­lis­lau­lu­jen il­lak­si

Uutiset27.6.2020 16.45

Su­vi­seu­roi­hin kuu­lu­vat tär­ke­ä­nä osa­na ju­ma­lan­pal­ve­luk­set, mut­ta tänä vuon­na seu­rat poik­ke­a­vat myös nii­den osal­ta.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Nel­jä uut­ta kir­jaa, mu­siik­ki­ää­ni­te, las­ten puu­ha­kir­ja ja ää­ni­kir­ja nuo­ril­le

Uutiset26.6.2020 21.00

Jul­kis­ta­mis­ti­lai­suu­den avaus­pu­heen­vuo­ro ker­toi esi­mer­kin sii­tä, mi­ten su­vi­seu­ra­jul­kai­su he­rät­ti lu­ki­jas­sa ha­lun saa­da omat syn­tin­sä an­teek­si. Net­ti­su­vi­seu­rois­sa jul­kis­te­tut uu­det kir­jat ja ää­nit­teet ovat sa­mal­la asi­al­la kuin ai­em­mat: kut­su­mas­sa, vah­vis­ta­mas­sa ja näyt­tä­mäs­sä tie­tä eteen­päin.

Suviseuraleiri pystytettynä.

Suviseuraleiri pystytettynä.

Kuva: P.J.

Suviseuraleiri pystytettynä.

Suviseuraleiri pystytettynä.

Kuva: P.J.

Ko­ti­su­vi­seu­rois­sa myös jal­ka­pal­lo­kent­tä, telt­ta­sau­na ja ui­ma­paik­ka

Uutiset26.6.2020 14.30

Jo­ki­ta­lon su­kua on ko­koon­tu­mas­sa su­vi­seu­ro­jen viet­toon Sie­vin Kiis­ki­lään Iso­kos­kel­le. Vie­rai­den ko­ke­mus on, et­tä ko­ti­su­vi­seu­rois­sa on pal­jon sa­maa kuin ta­val­li­sis­sa­kin Su­vi­seu­rois­sa.

Piispa Jukka Keskitalo toi avajaisiin Oulun hiippakunnan tervehdyksen.

Piispa Jukka Keskitalo toi avajaisiin Oulun hiippakunnan tervehdyksen.

Kuva: SRK

Piispa Jukka Keskitalo toi avajaisiin Oulun hiippakunnan tervehdyksen.

Piispa Jukka Keskitalo toi avajaisiin Oulun hiippakunnan tervehdyksen.

Kuva: SRK

Piis­pa Kes­ki­ta­lo Su­vi­seu­rois­sa: ”Myös yh­teis­kun­nal­li­nen päät­tä­jä vas­taa toi­min­nas­taan kaik­ki­val­ti­aal­le Ju­ma­lal­le”

Uutiset26.6.2020 11.50

Tä­män vuo­den vir­tu­aa­li­set Su­vi­seu­rat avat­tiin aa­mu­päi­väl­lä. Ter­veh­dys­pu­hees­saan Ou­lun hiip­pa­kun­nan piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo pu­hui Ju­ma­lan tah­don to­teu­tu­mi­ses­ta niin yk­si­lön kuin yh­teis­kun­nan­kin nä­kö­kul­mas­ta.

Kesäseuraradion päätoimittaja Vilja Paavola, SRK:n pääsihteeri, tiedotustilaisuuden juontaja Juha Kaarivaara sekä SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Matti Taskila valmistautumassa tilaisuuteen.

Kesäseuraradion päätoimittaja Vilja Paavola, SRK:n pääsihteeri, tiedotustilaisuuden juontaja Juha Kaarivaara sekä SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Matti Taskila valmistautumassa tilaisuuteen.

Päivämiehen toimitus

Kesäseuraradion päätoimittaja Vilja Paavola, SRK:n pääsihteeri, tiedotustilaisuuden juontaja Juha Kaarivaara sekä SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Matti Taskila valmistautumassa tilaisuuteen.

Kesäseuraradion päätoimittaja Vilja Paavola, SRK:n pääsihteeri, tiedotustilaisuuden juontaja Juha Kaarivaara sekä SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Matti Taskila valmistautumassa tilaisuuteen.

Päivämiehen toimitus

Su­vi­seu­rat al­koi­vat: ra­dio tuo seu­rat kaik­kien kuu­lu­vil­le

Uutiset25.6.2020 14.00

Tie­do­tus­ti­lai­suus käyn­nis­ti su­vi­seu­ra­lä­he­tys­ten sar­jan. Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys (SRK) jär­jes­ti tä­nään aa­mul­la pe­rin­tei­sen tie­do­tus­ti­lai­suu­den, jon­ka se lä­het­ti Yo­u­Tu­be-li­ve­lä­he­tyk­se­nä.

Suviseurojen lähetysstudioon Ouluun saatiin eilen virtuaaliurut.

Suviseurojen lähetysstudioon Ouluun saatiin eilen virtuaaliurut.

Suviseurojen lähetysstudioon Ouluun saatiin eilen virtuaaliurut.

Suviseurojen lähetysstudioon Ouluun saatiin eilen virtuaaliurut.

Su­vi­seu­ra­lau­lu­ja vir­tu­aa­liur­ku­jen sä­es­tyk­sel­lä ja ää­nit­teil­tä

Uutiset25.6.2020 9.15

– Tä­män ke­sän Su­vi­seu­rois­sa kuul­laan lau­lu­ja ja vir­siä niin vir­tu­aa­liur­ku­jen sä­es­tyk­sel­lä suo­ra­na lä­he­tys­s­tu­di­os­ta kuin myös eri SRK:n ää­nit­teil­tä, ker­too Jo­han­na Kin­nu­nen, joka on yk­si Ke­sä­seu­ra­ra­di­on ja Su­vi­seu­ro­jen mu­sii­kis­ta vas­taa­vis­ta.

Talouspäällikkö Ilkka Tahkola uskoo, että leiri- ja rauhanyhdistystoiminnan käynnistymisen myötä myös taloustilanne  alkaa vähitellen kohentua.

Talouspäällikkö Ilkka Tahkola uskoo, että leiri- ja rauhanyhdistystoiminnan käynnistymisen myötä myös taloustilanne alkaa vähitellen kohentua.

Juhani Ojalehto

Talouspäällikkö Ilkka Tahkola uskoo, että leiri- ja rauhanyhdistystoiminnan käynnistymisen myötä myös taloustilanne  alkaa vähitellen kohentua.

Talouspäällikkö Ilkka Tahkola uskoo, että leiri- ja rauhanyhdistystoiminnan käynnistymisen myötä myös taloustilanne alkaa vähitellen kohentua.

Juhani Ojalehto

Tu­lo­vir­ran eh­ty­es­sä­kin ke­hit­tyy uut­ta

Uutiset25.6.2020 7.00

Pan­de­mi­an myö­tä tul­leet toi­min­ta­ra­joi­tuk­set hil­jen­si­vät mer­kit­tä­väl­lä ta­val­la Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sel­le (SRK) tu­le­vaa ra­ha­lii­ken­net­tä. Kes­key­ty­nyt lei­ri­toi­min­ta lak­kaut­ti lei­ri­tuo­tot ja rau­ha­nyh­dis­tys­ten toi­min­nan lop­pu­mi­nen vä­hen­si leh­ti-il­moi­tuk­sis­ta saa­ta­via tu­lo­ja. Myös yh­dis­tys­ten sekä suur­ten seu­ro­jen jul­kai­su­myyn­ti py­säh­tyi lä­hes ko­ko­naan.

Srk.fi-si­vu­jen kie­li­va­li­koi­ma laa­je­ni

Uutiset25.6.2020 6.00

SRK:n ko­ti­si­vu­ja on nyt mah­dol­lis­ta lu­kea yh­dek­säl­lä eri kie­lel­lä. Si­vus­tos­ta on vas­ti­kään teh­ty ve­nä­jän-, es­pan­jan-, rans­kan-, sak­san-, vi­ron-, ruot­sin- ja un­ka­rin­kie­li­set ver­si­ot.

Kuva: Muhoksen Suviseurojen kuvapalvelu

Kuva: Muhoksen Suviseurojen kuvapalvelu

Hal­li­tus pur­ki ko­ro­na­e­pi­de­mi­aan liit­ty­viä ra­joit­tei­ta

Uutiset24.6.2020 8.30

Hal­li­tus on päät­tä­nyt ei­len uu­sis­ta lin­jauk­sis­ta ko­ro­na­e­pi­de­mi­aan liit­ty­en – täl­lä ker­taa eri­lai­sia ra­joit­tei­ta vä­hen­net­tiin. Val­ti­o­neu­vos­to ei enää an­na tiet­tyyn ikä­ra­jaan pe­rus­tu­vaa suo­si­tus­ta fyy­sis­ten kon­tak­tien vält­tä­mi­ses­tä, ja suo­si­tus laa­jal­le etä­työn te­ke­mi­sel­le päät­tyy 1. elo­kuu­ta.

Lukijan kuva: Sisko

Lukijan kuva: Sisko

Ju­ma­la an­taa loh­du­tuk­sen

Matkaevääksi24.6.2020 6.15

Kun Juu­dan val­tio ja sen pää­kau­pun­ki Je­ru­sa­lem temp­pe­lei­neen oli tu­hot­tu, jäl­jel­le jää­nyt kan­sa oli epä­toi­von val­las­sa (Hes. 37:11). Tuho oli syn­nin seu­raus­ta ja Ju­ma­lan ran­gais­tus, jos­ta Her­ran pro­fee­tat oli­vat va­roit­ta­neet (Jes. 5:24–25). Täs­sä ti­lan­tees­sa pro­fee­tat sai­vat vä­li­tet­tä­väk­si uu­den vies­tin: ”Loh­dut­ta­kaa, loh­dut­ta­kaa mi­nun kan­saa­ni, sa­noo tei­dän Ju­ma­lan­ne (Jes. 40:1)”.

Net­ti­su­vi­seu­ro­jen tun­nus muis­tut­taa Ju­ma­lan hal­lin­nas­ta

Uutiset23.6.2020 6.55

Tänä vuon­na Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään ra­dio- ja net­ti­lä­he­tys­ten vä­li­tyk­sel­lä 26.–29. ke­sä­kuu­ta. Su­vi­seu­ro­jen tun­nuk­sek­si on va­lit­tu Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si (Matt. 6:10). Se on Jee­suk­sen pu­het­ta vuo­ri­saar­nas­sa, jos­sa hän opet­taa seu­raa­jil­leen Isä mei­dän -ru­kouk­sen.

Kuva: Elmeri Hekkala

Kuva: Elmeri Hekkala

Ke­sä­seu­ra­ra­dio odot­taa lau­lu­toi­vei­ta lap­sil­ta

Uutiset22.6.2020 6.00

Ke­sä­seu­ra­ra­dio ot­taa maa­nan­taiaa­mus­ta al­ka­en vas­taan las­ten lau­lu­toi­vei­ta, joi­ta kuul­laan ra­di­os­ta tors­tai­na 25. ke­sä­kuu­ta.

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

Mo­net Ke­sä­seu­ra­ra­di­on oh­jel­ma­sar­jat jat­ku­vat läpi ke­sän

Uutiset21.6.2020 8.00

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on tee­moi­na ovat tänä ke­sä­nä luot­ta­mus, psal­mit, kan­sain­vä­li­syys sekä osal­li­suus ja yh­teys.