JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

2 959 488 pää­tös­tä

Niinikoski Eija-Riitta
Aiemmat blogit
11.5.2015 8.39

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420150511083900

Isän­maam­me tu­le­vai­suut­ta lin­jat­tiin huh­ti­kuus­sa lä­hes kol­mel­la mil­joo­nal­la pää­tök­sel­lä. Ko­ti­maas­sam­me asu­vis­ta ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta 70,1 % käyt­ti val­taan­sa. Jo­kai­sel­la yk­sit­täi­sel­lä pää­tök­sel­lä on ol­lut mer­ki­tys­tä. Myös sil­lä, et­tä lä­hes kol­man­nes päät­ti ol­la käyt­tä­mät­tä ää­ni­oi­keut­taan.

Va­paa, de­mok­raat­ti­nen vaa­li­ta­pa on suu­ri etuo­i­keus. Se puo­les­ta ovat ai­kai­sem­mat su­ku­pol­vet teh­neet työ­tä, tais­tel­leet­kin. Kan­san­val­lan puo­les­ta kan­nat­taa edel­leen­kin toi­mia.

Vaa­leis­sa mo­net asi­at vai­kut­ta­vat sii­hen, ke­nel­le an­taa ää­nen­sä, ke­net ha­lu­aa omak­si edus­ta­jak­seen. Jol­le­kin kes­keis­tä on aat­teel­li­suus, toi­nen ar­vos­taa oman alu­een tun­te­mus­ta, kol­mas luot­taa tun­te­maan­sa hen­ki­löön, nel­jäs poh­tii va­lin­taa ar­vo­jen ja toi­min­ta­ta­po­jen nä­kö­kul­mas­ta. Jo­kai­sel­le muo­dos­tuu oma pe­rus­te­lu­jen ko­ko­nai­suus pää­tök­sen tu­ek­si.

Uu­den edus­kun­nan ja tu­le­van hal­li­tuk­sen teh­tä­vä ei ole help­po. Kak­si­sa­taa kan­sa­ne­dus­ta­jaa on saa­nut val­ta­kir­jan, joka vel­voit­taa toi­mi­maan yh­tei­sek­si par­haak­si. Tär­kein­tä on isän­maan etu ja apua tar­vit­se­vis­ta huo­leh­ti­mi­nen. Vas­tuul­li­seen teh­tä­vään va­li­tut tar­vit­se­vat mui­den tuen.

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa pyy­sim­me yh­des­sä: An­na päät­tä­jil­le vas­tuun­tun­toa, niin et­tä he edis­tä­vät oi­keu­den­mu­kai­suut­ta. Roh­kai­se mei­tä kaik­kia ra­ken­ta­maan yh­teis­kun­taa, jos­sa jo­kais­ta koh­del­laan in­hi­mil­li­ses­ti ja jos­sa on tur­val­lis­ta elää.

Eija-RiittaNiinikoski
Mielenkiintoinen työ yliopiston alueyksikössä ja monet luottamustehtävät antavat sisältöä arkeeni. Perhe, ystävät ja suku ovat minulle rakkaita. Ajatuksissani olen usein minulle tärkeiden ihmisten luona. Nivalan lakeus rohkaisee ajattelemaan avarasti. Monena aamuna mielessäni on erään runoilijan sanat: "Aamu on noussut. Astun kostealle pihalle ja kyselen, mitähän tästä päivästä on kirjoitettu Jumalan kirjaan." Minulle voi lähettää palautetta osoitteella eija-riitta.niinikoski@nivala.fi
29.5.2020

Her­ra on mi­nun va­lo­ni ja apu­ni, ketä minä pel­käi­sin? Her­ra on mi­nun elä­mä­ni tur­va, ketä siis säik­kyi­sin? Ps. 27:1

Viikon kysymys