JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

​Et­kö pääs­syt su­vi­seu­roi­hin?

Piri Erkki
Aiemmat blogit
3.7.2014 7.21

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140703072100

Täs­tä sa­mas­ta ai­hees­ta kir­joi­tin Päi­vä­mie­heen ko­lum­nin seit­se­män­tois­ta vuot­ta sit­ten. Su­vi­seu­rat oli­vat Ro­va­nie­mel­lä, Rau­ti­o­saa­res­sa. En lii­oin eh­ti­nyt kuun­nel­la yh­tään pu­het­ta, sil­lä olin su­vi­seu­rois­sa töis­sä – val­mis­tau­tu­mas­sa seu­raa­van ke­sän seu­roi­hin, jot­ka pi­det­tiin ko­ti­pi­tä­jäs­sä­ni Pu­das­jär­vel­lä. Ja nämä Pu­das­jär­ven su­vi­seu­rat oli­vat vuon­na 1998, ja vii­me ke­sä­nä­hän oli­vat seu­rat sa­mas­sa pai­kas­sa, len­to­ken­täl­lä.

Seu­ro­jen kuun­te­lu­mah­dol­li­suus on muut­tu­nut ra­di­kaa­lis­ti sit­ten Rau­ti­o­saa­ren päi­vien. Nyt voi kuun­nel­la ne­tin vä­li­tyk­sel­lä seu­ro­ja ja Ke­sä­seu­ra­ra­di­o­ta koko ajan vaik­ka maa­pal­lon toi­sel­la puo­lel­la. Mo­net sa­no­vat, et­tä oi­ke­as­taan ko­to­na kuun­te­lee ja kuu­lee pa­rem­min kuin seu­ra­pai­kal­la. Tun­nen ys­tä­viä, jot­ka is­tu­vat ja kuun­te­le­vat, pi­tä­vät kah­vi- ja ruo­ka­tau­ot ja taas kuun­te­le­vat.

Muis­tan nii­tä mat­ka­ys­tä­viä, jot­ka ei­vät voi kos­kaan tul­la fyy­si­ses­ti täl­lai­siin isoi­hin seu­roi­hin. Mo­nen elä­män­pii­ri on sai­raa­lan huo­ne ja vuo­de, jos­sa täy­tyy maa­ta lii­kun­ta­ky­vyt­tö­mä­nä. On mo­nia al­ler­gi­oi­ta, jot­ka es­tä­vät seu­ra­ken­täl­le tu­lon. Ja on ih­mi­siä, joil­le suu­ri ih­mis­mas­sa ai­heut­taa niin suu­ren ah­dis­tuk­sen, et­tä ei pys­ty ole­maan su­vi­seu­rois­sa.

Su­vi­seu­rois­ta pois jää­nyt voi tun­tea it­sen­sä va­jaak­si ja ulos­mi­ta­tuk­si, kun seu­rois­ta ja seu­ra­jär­jes­te­lyis­tä pu­hu­taan pal­jon. Kai­kis­sa niis­sä su­vi­seu­ra­jär­jes­te­lyis­sä, jois­sa olen saa­nut ol­la mu­ka­na, on ko­ros­tet­tu, et­tä or­ga­ni­saa­tio ei ole it­se­tar­koi­tus. Su­vi­seu­ro­jen tar­koi­tuk­se­na ei ole ol­la SRK:n voi­man­näy­te ei­kä mah­tai­lua he­rät­tä­vä nuo­ri­so­fes­ta­ri­kaan.

Su­vi­seu­ro­jen tar­koi­tus on sama mikä pie­nem­pien­kin seu­ro­jen: pi­tää esil­lä Ju­ma­lan val­ta­kun­nan sa­no­maa, evan­ke­liu­mia Kris­tuk­ses­ta. Tä­män sa­no­man ta­voi­te on ai­na sama: et­siä Ju­ma­lan rau­haa kai­paa­via ih­mi­siä ja loh­dut­taa ja roh­kais­ta kai­dan tien kil­voit­te­li­joi­ta.

Su­vi­seu­rois­sa käy­mi­nen ei ole au­tuu­den eh­to. Au­tuus on ni­mit­täin tul­lut osak­sem­me ar­mos­ta: ”Yk­sin ar­mos­ta, yk­sin us­kos­ta, yk­sin Kris­tuk­sen an­si­on täh­den.” Ar­mo kuu­luu ja riit­tää si­nul­le, joka ikä­vöit pääs­tä Ju­ma­lan kan­san juh­lil­le. Muis­ta, et­tä ker­ran al­ka­vat su­vi­seu­rat, jois­ta si­nun ei tar­vit­se jää­dä pois.

Vii­me kes­ki­viik­ko­na 25.6. Ka­le­vas­sa oli ar­tik­ke­li, jos­sa kä­si­tel­tiin pas­to­ri Kai Sa­din­maan kir­jaa ”10 käs­kyä kir­kol­le”. Sa­din­maa muis­taa kir­jas­saan su­vi­seu­ro­ja­kin. Ee­ro Mart­ti­nen kir­joit­taa näin ja lai­naa Sa­din­maa­ta: ”En­tä­pä sit­ten les­ta­di­o­lais­ten su­vi­seu­rat. Tor­ni­os­sa syn­ty­nyt Sa­din­maa pu­hu­nee omas­ta ko­ke­muk­ses­ta, kun sa­noo: ’Tun­nel­ma on kuin kes­ki­tys­lei­ril­lä. Alis­tu­neet lam­paat jo­not­ta­vat polt­tou­u­nei­hin. Piik­ki­lan­ko­ja ei tar­vi­ta. Ne ovat ih­mis­ten si­säl­lä, koh­dus­ta saak­ka sin­ne is­tu­tet­tu. ’Ar­beit macht frei’ on kor­vat­tu sa­noil­la ’to­tuus te­kee tei­dät va­paik­si’.’”

Sain eräi­den su­vi­seu­ro­jen ra­di­o­pu­hee­ni jäl­keen pu­he­lin­soi­ton. Soit­ta­ja ker­toi it­kien: ”Kun kuun­te­lin su­vi­seu­ro­ja, tuli ikä­vä lap­suu­den us­koa, jos­sa olin kau­an sit­ten. Ikä­vöin sitä rau­haa ja va­paut­ta ja iloa, joka vä­lit­tyi seu­rois­ta.”

Us­kon, et­tä Yp­pä­rin seu­rois­sa kuu­lui sa­no­ma, joka kat­koo kaik­ki si­säi­set piik­ki­lan­gat ja pääs­tää va­paak­si kes­ki­tys­lei­ris­tä, jo­hon ih­mi­nen on jou­tu­nut omien syn­tien­sä vuok­si.

ErkkiPiri
Olen syntynyt ja kasvanut Pirinrannan kylässä. Elämäntyöni olen tehnyt eritysopettajana ja pappina. Siikalatvalla olin kirkkoherrana kymmenkunta vuotta ja samalla kahdeksan vuotta Raahen rovastikunnan lääninrovastina. Mielenkiintoisin luottamustehtävä on ollut raamatunkäännöstyön palauteryhmän sihteerin toimi. Perheeseeni kuuluvat vaimo Raakel sekä tyttäret Riikka ja Reetta, jotka opiskelevat Helsingissä. Voit antaa minulle palautetta teksteistäni osoitteeseen erkki.piri@gmail.com.
31.5.2020

Jee­sus sa­noi: "Jos te ra­kas­tat­te mi­nua, te nou­da­tat­te mi­nun käs­ky­jä­ni. Minä kään­nyn Isän puo­leen, ja hän an­taa teil­le toi­sen puo­lus­ta­jan, joka on kans­san­ne ikui­ses­ti. Tämä puo­lus­ta­ja on To­tuu­den Hen­ki." Joh. 14:15-17

Viikon kysymys