JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Et­si hyvä uu­ti­nen

Lehtola Juho
Aiemmat blogit
26.3.2014 10.17

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140326101700

In­for­maa­ti­oyh­teis­kun­nas­sa voi ol­la jos­kus vai­ke­aa kes­kit­tyä ih­mis­ten vä­li­seen koh­taa­mi­seen. Lä­hel­läm­me saat­taa ol­la ih­mi­siä, jot­ka kai­paa­vat kuun­te­li­jaa. Työs­sä­ni ja per­hees­sä­ni olen to­den­nut, et­tä eri­tyi­ses­ti lap­set ker­to­vat usein avoi­mes­ti asi­ois­taan, jos hei­tä ai­dos­ti kuun­nel­laan. Koh­taa­mi­nen vaa­tii py­säh­ty­mis­tä.

Kun pie­net lap­si­kuo­ro­lai­se­ni tu­le­vat vii­koit­tai­siin har­joi­tuk­siin, heil­lä on yleen­sä enem­män tai vä­hem­män uu­ti­sia ker­rot­ta­va­naan. Jol­la­kin on vih­doin ir­ron­nut ham­mas, joku on op­pi­nut päi­vä­ko­dis­sa uu­den lau­lun ja jon­kun ko­tiin on otet­tu kis­sa. Jos ai­kui­nen malt­taa het­kek­si kes­kit­tyä lap­sen asi­oi­hin, pie­nil­tä vai­kut­ta­vien uu­tis­ten taus­tal­ta voi kuul­la enem­män – jos­kus on­nea, jos­kus huol­ta.

Tä­hän en­sim­mäi­seen blo­gi­kir­joi­tuk­see­ni val­mis­tau­tu­es­sa seu­rai­lin in­ter­ne­tin uu­tis­vir­taa. Ajat­te­lin mah­dol­li­ses­ti löy­tä­vä­ni jon­kun ajan­koh­tai­sen ai­heen. Py­säh­dyin kui­ten­kin miet­ti­mään, kuin­ka synk­kiä uu­ti­set suu­rim­mak­si osak­si ovat. Olet­ko sinä tul­lut aja­tel­leek­si, et­tä uu­ti­set yleen­sä si­säl­tä­vät enim­mäk­seen ne­ga­tii­vi­sia vies­te­jä?

Eri uu­tis­si­vus­tot täyt­ty­vät ri­kok­sis­ta, on­net­to­muuk­sis­ta ja syn­kis­tä ta­lous­nä­ky­mis­tä. So­si­aa­li­nen me­dia on te­ho­kas uu­tis­ten vä­lit­tä­jä. Sik­si moni saa ai­na­kin isom­mat uu­ti­set tie­toon­sa sen kaut­ta. Esi­mer­kik­si Fa­ce­boo­kis­sa seu­raa­mam­me si­säl­tö on sen nä­köi­nen, mil­lai­sek­si ka­ve­ri­pii­rim­me sen te­kee, em­me­kä voi sii­hen ai­na vai­kut­taa. Mut­ta sen mitä it­se jaam­me, pää­täm­me it­se. Voi­sim­me­ko seu­raa­val­la ker­ral­la ja­kaa jon­kin po­si­tii­vi­sen uu­ti­sen?

In­ter­ne­til­le ja sen me­di­a­pals­toil­le ei kan­na­ta an­taa lii­kaa ti­laa oman ajat­te­lun ja lä­him­mäi­sen koh­taa­mi­sen kus­tan­nuk­sel­la. Eh­kä­pä ai­na­kin ajoit­tain kan­nat­taa pi­kem­min­kin vält­tää uu­tis­ten seu­raa­mis­ta. Sil­loin sil­mil­lem­me ja kor­vil­lem­me tu­lee ti­laa ha­vai­ta ym­pä­ril­läm­me toi­sen­lai­sia "uu­tis­läh­tei­tä". So­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa voi hy­vin pi­tää yh­teyt­tä ys­tä­viin, mut­ta se voi myös hil­jal­leen teh­dä meis­tä epä­so­si­aa­li­sem­pia. Tie­däm­me kau­kais­ten­kin tut­tu­jen ti­la­päi­vi­tyk­siä, mut­ta em­me vält­tä­mät­tä tie­dä, mitä lä­hel­läm­me ole­vil­le oi­ke­as­ti kuu­luu.

En­tä jos tä­nään kuun­te­li­sim­me enem­män toi­si­am­me eri­lais­ten me­di­a­si­säl­tö­jen si­jaan? Ja muis­tai­sim­me en­nen kaik­kea ar­vok­kaim­man uu­ti­sen, joka on hyvä sa­no­ma maa­il­man Va­pah­ta­jas­ta. Mikä va­loi­sa, ih­meel­li­nen vies­ti! Teh­dään hy­viä va­lin­to­ja uu­tis­tul­van kes­kel­lä.

JuhoLehtola
Perheeseeni kuuluvat vaimo ja kuusi lasta. Työskentelen oppimisen, opettamisen, viestinnän ja näitä tukevan teknologian parissa. Vapaa-aikaani kulutan puuhastelemalla kotona, opiskelemalla milloin mitäkin ja harrastamalla musiikkia. Blogikirjoitusteni aiheet nousevat usein arkisista tilanteista perheessä ja työssä. Voit antaa minulle palautetta kirjoituksistani osoitteeseen juho.lehtola@gmail.com
11.8.2020

Joka heik­koa sor­taa, her­jaa hä­nen Luo­jaan­sa, joka Luo­jaa kun­ni­oit­taa, ar­mah­taa köy­hää. Sa­nanl. 14:31

Viikon kysymys