JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Iloa aja­tel­mis­ta

Suominen Sirkka
Aiemmat blogit
17.5.2015 6.00

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420150517060000

Sa­nan­las­kut ja aja­tel­mat ovat aar­tei­ta, joi­den pa­ris­sa voi vir­kis­tää ja laa­jen­taa omaa aja­tus­maa­il­maa. Ne ovat toi­si­naan tut­tu­ja ja jopa päi­vän­sel­viä si­säl­löl­tään, mut­ta kau­nis sa­noi­tus on aja­tuk­sia he­rät­tä­vää. Suo­ma­lai­set van­hat sa­nan­las­kut ovat kuin jy­ke­viä suo­ra­vii­vai­sia puu­huo­ne­ka­lu­ja uu­dem­pien aja­tel­mien ko­ris­teel­lis­ten leik­kaus­ten ja si­ro­jen muo­to­jen rin­nal­la. Mo­lem­mil­la on oma ai­kan­sa ja paik­kan­sa. Ne ku­vas­ta­vat sa­mal­la oman ai­ka­kau­ten­sa suun­tauk­sia.

Las­ten kas­vat­ta­mi­nen on haas­teel­li­nen teh­tä­vä. Sa­nan­las­ku­ja van­hem­pien käyt­töön riit­tää sil­tä­kin sa­ral­ta. "Rä­kä­no­kas­ta­kin mies tu­lee, mut­tei tur­han nau­ra­jas­ta" ja "Min­kä nuo­re­na op­pii, sen van­ha­na tai­taa" ovat var­mas­ti jo­kai­sel­le vä­hän van­hem­mal­le lu­ki­jal­le tut­tu­ja sa­non­to­ja, joi­ta on käy­tet­ty joko hil­lit­se­mi­seen tai kan­nus­ta­mi­seen.

Aja­tel­mis­ta­kin löy­tyy lu­et­ta­vaa van­hem­mil­le. Lap­set leik­ki­vät ja le­vit­te­le­vät le­lu­jaan. Jos­kus van­hem­mat tus­kas­tu­vat le­lu­jen se­ka­mels­kaan. "Heti kun lap­si on läh­te­nyt huo­nees­ta, si­kin so­kin lo­ju­vat le­lut muut­tu­vat hel­lyt­tä­vik­si" (Ralph Wal­do Emer­son). Las­ten kan­nus­ta­mi­seen löy­tyy myös elä­mä­noh­jei­ta. "Jos ha­lu­at las­te­si ke­hit­ty­vän, an­na hei­dän kuul­la mitä kau­nis­ta ker­rot heis­tä toi­sil­le" (Haim Gi­nott).

Nuo­ril­la on mo­nes­ti edes­sään vai­kea ti­lan­ne, kun pi­täi­si päät­tää mi­hin kou­luun pyr­kii opis­ke­le­maan. Rat­kais­ta­ko va­lin­ta pal­kan, ase­man vai kiin­nos­tuk­sen pe­rus­teel­la. Olen neu­vo­nut lap­si­a­ni, et­tä pa­ras va­lin­ta oli­si sel­lai­nen am­mat­ti, jo­hon tun­tee in­to­hi­moa tai kut­su­mus­ta. "Me­nes­ty­mi­nen ei ole avain on­nel­li­suu­teen. On­nel­li­suus on avain me­nes­ty­mi­seen. Jos pi­dät sii­tä mitä teet, on­nis­tut var­mas­ti." (Her­man Cain.)

Ih­mi­sen van­he­tes­sa vai­vat ja sai­rau­det al­ka­vat il­maan­tua yhä use­am­mal­le. Jos­ta­kin pai­kas­ta ko­lot­taa, pol­vet ei­vät enää kes­tä niin kuin en­nen tai vä­hin­tään ikä­nä­kö al­kaa vai­va­ta. Kut­su­ja ter­veys­tar­kas­tuk­siin tu­lee, vaik­kei te­ki­si mi­tään. Riit­tää, kun ylit­tää mää­rä­tyn ikä­paa­lun. It­se ku­ka­nen­kin al­kaa vii­meis­tään sil­loin miet­tiä, mitä voi­si teh­dä ter­veen elä­män yl­lä­pi­tä­mi­sek­si. ”Pidä huol­ta ke­hos­ta­si. Se on ai­noa paik­ka, jos­sa si­nun on pak­ko elää.” (Jim Rohn.)

äi­ti Te­re­sa on var­mas­ti hen­ki­lö, jon­ka aja­tuk­sia si­tee­ra­taan vie­lä pit­kään. Niis­tä huo­kuu rak­kaus ja pyy­teet­tö­myys: ”Ei ole kyse sii­tä mitä teem­me, vaan kuin­ka suu­rel­la rak­kau­del­la sen teem­me. Em­me voi teh­dä suu­ria, vain pie­niä asi­oi­ta suu­rel­la rak­kau­del­la.”

Raa­ma­tus­sa on rak­kau­den ylis­tys­lau­lu, jota lu­e­taan pal­jon vih­ki­pa­reil­le, mut­ta se so­pii meil­le kai­kil­le. Se päät­tyy sa­noi­hin: "Niin py­sy­vät nämä kol­me: us­ko, toi­vo, rak­kaus. Mut­ta suu­rin niis­tä on rak­kaus.” (1. Kor. 13:13.)

SirkkaSuominen
Olen yli viisikymppinen nainen ja olen kasvattanut omat lapseni aikuisiksi. Minulla on kuusi lasta ja kuusi lastenlasta. Olen asunut monissa eri paikoissa ja työskennellyt koko aikuisikäni yhdessä ja samassa paikassa. Voit antaa minulle palautetta blogistani osoitteeseen sirkka.suo@gmail.com.
25.11.2020

Sil­lä niin kuin kaik­ki ih­mi­set Aa­da­mis­ta osal­li­si­na kuo­le­vat, niin myös kaik­ki Kris­tuk­ses­ta osal­li­si­na teh­dään elä­vik­si, jo­kai­nen vuo­rol­laan.

1. Kor. 15:22–23

Viikon kysymys