JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Kun on tur­va Ju­ma­las­sa

Kanniainen Aino
Aiemmat blogit
5.4.2014 15.00

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140405150000

Kes­kus­te­len tu­le­vai­suut­taan poh­ti­van opis­ke­li­ja­nuo­ren kans­sa. Hän tus­kai­lee, mi­ten vai­ke­aa on luot­taa, et­tä opin­to­jen jäl­keen jär­jes­tyy kou­lu­tus­ta vas­taa­va työ. Roh­ke­nee­ko pe­rus­taa per­het­tä? Kan­taa­ko elä­mä? On vaan ko­e­tet­ta­va pär­jä­tä.

Nuo­ri to­te­aa kes­ken kai­ken, mi­ten pal­jon hel­pom­paa elä­mä oli­si, jos voi­si us­koa Ju­ma­laan. Kir­kos­sa mui­den jou­kos­sa is­tu­es­sa kau­neim­pien jou­lu­lau­lu­jen sa­no­ma ja tun­nel­ma oli­vat hän­tä pu­hu­tel­leet. Hä­nen ko­to­naan hen­gel­li­sis­tä asi­ois­ta ei ol­lut kos­kaan pu­hut­tu. Tämä elä­män­ky­sy­myk­si­ään poh­ti­va nuo­ri kai­pa­si ih­mis­tä suu­rem­paa tur­vaa. Et­tä tu­le­vai­suu­den epä­var­muu­den ja suo­ri­tus­pai­nei­den kes­kel­lä voi­si luot­taa asi­oi­den jär­jes­ty­vän, vaik­ka asi­at ei­vät omien suun­ni­tel­mien mu­kaan me­ni­si­kään.

Sai­ra­se­läk­keel­lä ole­va nai­nen ker­too, mi­ten hen­gel­li­set ky­sy­myk­set ovat al­ka­neet nous­ta mie­leen. Yk­sin ol­les­sa tur­vat­to­muu­den ko­ke­mus on jos­tain syys­tä tun­tu­nut lä­hes yli­voi­mai­sel­ta. Puo­li­so ei näis­tä asi­ois­ta pal­joa piit­taa. Nai­nen ker­too, et­tä lap­suu­de­nus­kon kai­puu tun­tuu konk­reet­ti­ses­ti sy­dä­mes­sä. Ko­to­na ope­tet­tu il­ta­ru­kous on tul­lut taas tär­ke­äk­si. Kai­paus saa­da us­koa tur­val­li­ses­ti on ti­lan­tees­sa kä­sin kos­ke­tel­ta­va.

Kes­kus­te­lut, jois­sa toi­nen on­kin ha­lun­nut pu­hua oma­koh­tai­sen us­kon kai­puus­ta, ovat kos­ket­ta­neet mi­nua. Näis­sä edel­lä ku­vaa­mis­sa­ni koh­taa­mi­sis­sa ”Mitä kuu­luu?” -ky­sy­mys joh­ti sy­vään kes­kus­te­luun. Sain ol­la kuun­te­li­jan ja rin­nal­la kul­ki­jan osas­sa, kun toi­nen pur­ki miel­tään pai­na­via asi­oi­ta. Ais­tin Ju­ma­lan kut­su­van hei­tä eri ta­voin.

Näi­den koh­taa­mis­ten jäl­keen olen poh­ti­nut, mi­ten ar­vo­kas asia kris­til­li­nen kas­va­tus on­kaan. Jos sitä ei ole ol­lut lain­kaan, kai­paus tä­hän voi elä­män­myrs­ky­jen kes­kel­lä ol­la ki­pe­ä­kin. Jos taas lap­suu­den­ko­dis­sa on ker­rot­tu hy­väs­tä Ju­ma­las­ta, muis­to täs­tä voi vuo­si­kym­me­nien­kin jäl­keen kut­sua ko­ke­maan to­dek­si oma­koh­tai­sen us­kon tuo­maa tur­vaa.

Mie­lee­ni nou­see pari it­sel­le­ni tär­ke­ää muis­toa lap­suu­des­ta. Olen isä­ni sy­lis­sä. Kat­son su­vi­seu­ra­tel­tan val­kois­ta, hoh­ta­vaa kat­toa, joka lap­sen­sil­mis­sä­ni on to­del­la kor­ke­al­la. On tur­val­lis­ta ol­la. Toi­nen muis­to on ko­din sun­nun­tai­aa­mus­ta. He­rään sii­hen, et­tä äi­ti keit­tää puu­roa ja hy­räi­lee Sii­o­nin lau­lua. Tie­to, et­tä on ole­mas­sa Kaik­ki­val­ti­as Hyvä Ju­ma­la, joka oh­jaa elä­mää­ni, piir­tyi lap­sen­mie­lee­ni jo var­hain. Elä­mäs­sä­ni on toki ol­lut het­kiä, jol­loin lap­se­nus­ko on ol­lut ko­e­tuk­sel­la. Sa­noi­ko Ju­ma­la to­del­la niin? Tämä ky­sy­mys on ol­lut jos­kus ki­pe­ä­nä­kin mie­les­sä.

Kun on tur­va Ju­ma­las­sa – voi­ko ol­la suu­rem­paa tur­vaa ke­nel­lä­kään?

AinoKanniainen
Työskentelen psykoterapeuttina, kouluttajana ja työnohjaajana. Elämänrikkautta tuovat perheenjäsenet. Vapaa-ajalla minut voi löytää samoilemassa metsissä tai rannoilla kamera kaulalla, marjastamassa tai raivaamassa metsää. Yhteiskunnalliset luottamustehtävät ovat myös osa elämääni. Psykoterapeuttina ja perheterapeuttina kohtaan elämän koko kirjoa. Näistä aineksista ammennan aiheita kirjoituksiini, vaikeitakaan teemoja kaihtamatta – valoisasti ja kristillisen uskon tuomia näköaloja peilaten.
11.8.2020

Joka heik­koa sor­taa, her­jaa hä­nen Luo­jaan­sa, joka Luo­jaa kun­ni­oit­taa, ar­mah­taa köy­hää. Sa­nanl. 14:31

Viikon kysymys