JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Kun on val­mis läh­te­mään

Niinikoski Eija-Riitta
Aiemmat blogit
8.6.2014 6.33

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140608063300

Vii­me ai­koi­na olen saa­nut mo­nia vies­te­jä ys­tä­vie­ni, tut­ta­vie­ni ja työ­ka­ve­reit­te­ni lä­heis­ten kuo­le­mas­ta. Elä­män päät­ty­mi­nen kos­ket­taa ai­na. Pit­kän elä­män päät­ty­mi­nen tun­tuu hel­pom­mal­ta kä­si­tel­lä kuin ai­van nuo­ren kuo­le­ma. Yli yh­dek­sän vuo­si­kym­men­tä elet­tyä elä­mää ja juu­ri en­nen rip­pi­kou­lun al­ka­mis­ta päät­ty­nyt nuo­ruus – kum­pi­kin elä­mä oi­ke­an mit­tai­nen Ju­ma­lan ai­ka­tau­lun mu­kaan. Näin ha­lu­an us­koa.

Nämä ti­lan­teet ovat pa­laut­ta­neet mie­lee­ni yh­den aja­tel­man vuo­sien ta­kaa, jol­loin olin fi­lo­so­fi­an opet­ta­jan si­jai­se­na. Käy­tös­sä­ni ol­lees­sa kir­jas­sa oli mus­ta­val­koi­nen piir­ros ties­tä ja sen ohes­sa lai­naus fi­lo­so­fil­ta, jon­ka ni­meä en enää muis­ta: ”Kun on val­mis kuo­le­maan, on val­mis elä­mään.” Voi­ko ih­mi­nen ol­la val­mis kuo­le­maan? Voi­ko tie­toi­suus elä­män päät­ty­mi­ses­tä mer­ki­tä elä­män roh­keut­ta?

Mei­hin ih­mi­siin on luo­tu elä­män­ha­lu. Vai­kea sai­raus on kuin kuo­le­man kos­ke­tus. Erääs­tä kes­kus­te­lus­ta jäi mie­lee­ni tii­vis­tet­ty ko­ke­mus: ”Kun kuo­le­ma ot­taa kä­des­tä kiin­ni, niin elä­mä tu­lee hy­vin lä­hei­sek­si.” Lä­hei­set ih­mi­set ja ai­ka hei­dän kans­saan on tär­kein­tä elä­mäs­sä.

Het­ki per­heem­me ys­tä­vän sai­ras­vuo­teen ää­rel­lä on jää­nyt läh­te­mät­tö­mäs­ti mie­lee­ni. Lää­ke­tie­teen mah­dol­li­suu­det sai­rau­den pa­ran­ta­mi­seen oli käy­tet­ty. Ki­vun hoi­ta­mi­nen oli jäl­jel­lä. Pu­huim­me elä­mäs­tä ja kuo­le­mas­ta. ”Olen kyl­lä val­mis läh­te­mään. Vai­kein­ta on jät­tää puo­li­so ja lap­set. Hei­dän elä­mäs­sään ha­lu­ai­sin ol­la mu­ka­na”, pu­he­li ys­tä­väm­me. Hän ker­toi, mi­ten hän näki vain hy­viä vaih­to­eh­to­ja edes­sään. Jos odot­ta­ma­ton pa­ran­tu­mi­nen oli­si mah­dol­lis­ta, se oli­si ih­meel­li­nen asia. Elä­vä tai­vas­toi­vo ja us­ko hy­vän Ju­ma­lan lu­paus­ten täyt­ty­mi­seen roh­kai­si­vat kat­so­maan luot­ta­vai­se­na oman elä­män päät­ty­mis­tä. Ajan ja ian­kaik­ki­suu­den raja oli läs­nä.

Eija-RiittaNiinikoski
Mielenkiintoinen työ yliopiston alueyksikössä ja monet luottamustehtävät antavat sisältöä arkeeni. Perhe, ystävät ja suku ovat minulle rakkaita. Ajatuksissani olen usein minulle tärkeiden ihmisten luona. Nivalan lakeus rohkaisee ajattelemaan avarasti. Monena aamuna mielessäni on erään runoilijan sanat: "Aamu on noussut. Astun kostealle pihalle ja kyselen, mitähän tästä päivästä on kirjoitettu Jumalan kirjaan." Minulle voi lähettää palautetta osoitteella eija-riitta.niinikoski@nivala.fi
11.8.2020

Joka heik­koa sor­taa, her­jaa hä­nen Luo­jaan­sa, joka Luo­jaa kun­ni­oit­taa, ar­mah­taa köy­hää. Sa­nanl. 14:31

Viikon kysymys