JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Läm­pöä

Aiemmat blogit
8.11.2015 6.45

Kat­soin ik­ku­nas­ta ulos. Au­to­ja tuli pi­haam­me us­ko­mat­to­man mon­ta. Si­säl­lä­ni läi­käh­ti: voi­ko ol­la tot­ta, et­tä he kaik­ki tu­le­vat vain aut­ta­mi­sen ha­lus­ta!

Au­to­tal­lin nur­kal­la kyy­när­sau­vaan no­ja­ten ih­met­te­lin te­ke­mi­sen mei­nin­kiä. Iso jouk­ko mie­hiä lait­toi puu­ta kir­jai­mel­li­ses­ti hal­ki, poik­ki ja pi­noon. Sirk­ke­li ja saha lau­loi­vat työn ään­tä, kir­veet hal­koi­vat. Ran­ka­ka­sa muut­tui pit­käk­si pil­ke­pi­nok­si.

Ku­vit­te­lin, mil­tä tun­tuu kun uu­ni läm­pe­nee. Nak­sah­te­lee, ra­ti­see, loi­mu­aa. Mon­ta­ko­han ker­taa tuol­la ka­sal­la läm­mi­tel­lään? Ai­ka mon­ta. Läh­din ta­kai­sin si­säl­le jou­ta­va­na no­jai­le­mas­ta. Uu­ras­tus­ta kat­sel­les­sa tai­si läm­me­tä sy­dä­me­ni uu­ni. Tun­tui niin hy­väl­tä, et­tä mei­tä au­te­taan. Hei­tin tot­tu­nees­ti pit­käl­le­ni. Kipu hel­lit­ti.

Nois­ta tal­kois­ta on ku­lu­nut muu­ta­ma vuo­si. Pa­laan muis­toon sil­loin täl­löin. Mi­nua ei lak­kaa pu­hut­te­le­mas­ta se, mi­ten ys­tä­vät ha­lu­si­vat aut­taa vai­ke­as­sa ti­lan­tees­sa. Mon­ta ker­taa tuon jäl­keen­kin olem­me tar­vin­neet apua. Ja jos­kus saa­neet it­se­kin ol­la avuk­si toi­sil­le.

Mei­tä kut­su­taan tois­tem­me kuor­mien kan­ta­jik­si. Tu­ek­si, avuk­si ja loh­duk­si. Jos­kus asi­oi­ta vie par­hai­ten eteen­päin käy­tän­nön apu ar­ki­sis­sa asi­ois­sa, jos­kus mei­tä tar­vi­taan kuun­te­li­joi­na.

Mo­net meis­tä ovat ko­ke­neet, et­tä apua tar­vit­se­van lä­hes­ty­mi­nen voi ol­la vai­ke­aa. Mei­tä saat­taa vai­va­ta aja­tus, et­tem­me osaa sa­noa mi­tään tai ol­la oi­ke­al­la ta­val­la avuk­si. It­se­kin olen jos­kus ol­lut ti­lan­tees­sa, jota olen etu­kä­teen jän­nit­tä­nyt. Hy­vin ras­kai­ta asi­oi­ta ko­ke­nut­ta on ol­lut vai­kea lä­hes­tyä. Kui­ten­kin koh­da­tes­sam­me olen pian saa­nut huo­ma­ta, et­tei mi­nua tar­vit­tu pu­hu­maan ja neu­vo­maan, vaan kuun­te­le­maan. Kuun­te­le­mi­sen tai­to voi usein­kin ol­la pu­hu­mis­ta tär­ke­äm­pi.

Ai­van eri­tyi­nen taak­ko­jen kan­ta­jan teh­tä­vä liit­tyy evan­ke­liu­min ilo­sa­no­man vä­lit­tä­mi­seen. Sa­no­ma syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta va­paut­taa sel­lais­ten kuor­mien al­ta, jot­ka ovat es­tee­nä va­paal­le us­ko­mi­sel­le. Ar­mon vä­lit­tä­jän teh­tä­vä on ar­vo­kas.

Muis­tam­me Raa­ma­tun ker­to­muk­sen hal­vaan­tu­nees­ta mie­hes­tä, joka tuo­tiin Jee­suk­sen luok­se eri­koi­sel­la ta­val­la. Mies las­ket­tiin vuo­de­ma­ton va­ras­sa ka­ton kaut­ta tä­pö­täy­teen ta­loon, jos­sa Jee­sus opet­ti.

Evan­ke­liu­min kir­joit­ta­jan mu­kaan Jee­sus kiin­nit­ti huo­mi­on­sa en­sim­mäi­se­nä mies­tä aut­ta­nei­siin ih­mi­siin: Jee­sus näki hei­dän us­kon­sa. Hal­vaan­tu­nut­ta mies­tä kan­ta­neet ym­mär­si­vät, mil­lai­nen apu oli tar­peen – ys­tä­vä oli saa­ta­va Jee­suk­sen luok­se. Hal­vaan­tu­nut mies sai kuul­la sa­nat: “Poi­ka­ni, si­nun syn­ti­si an­ne­taan an­teek­si.”

Suu­rin­ta mah­dol­lis­ta apua viem­me sil­loin, kun kan­nam­me ih­mis­tä Va­pah­ta­jan jal­ko­jen juu­reen, an­teek­si­an­ta­muk­sen läh­teel­le. Mikä läm­pö sii­tä seu­raa­kaan!

JuhoLehtola
Perheeseeni kuuluvat vaimo ja kuusi lasta. Työskentelen oppimisen, opettamisen, viestinnän ja näitä tukevan teknologian parissa. Vapaa-aikaani kulutan puuhastelemalla kotona, opiskelemalla milloin mitäkin ja harrastamalla musiikkia. Blogikirjoitusteni aiheet nousevat usein arkisista tilanteista perheessä ja työssä. Voit antaa minulle palautetta kirjoituksistani osoitteeseen juho.lehtola@gmail.com
18.1.2020

Hän on lä­het­tä­nyt mi­nut ju­lis­ta­maan Her­ran rie­mu­vuot­ta, päi­vää, jona Ju­ma­lam­me an­taa pal­kan. Hän on lä­het­tä­nyt mi­nut loh­dut­ta­maan kaik­kia mur­heel­li­sia. Jes. 61:2

Viikon kysymys