JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Me­nes­tys­tä!

Paavola Vilja
Aiemmat blogit
18.8.2016 6.28

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160818062800

Ra­kas tei­ni­tyt­tö-kum­mi­tyt­tö kir­joit­ti olo­huo­nee­ni lii­tu­tau­luun teks­tin, jon­ka hän oli va­lin­nut Ins­tag­ra­mis­ta. Ih­met­te­lin vä­hän, mik­si hän va­lit­si juu­ri sen.

Minä olin kyl­lä pu­hu­nut me­nes­tyk­ses­tä vas­ta muu­al­la. Sii­nä kes­kus­te­lus­sa oli aluk­si ai­ka te­rä­viä kul­mia. Is­tut­tiin ym­pä­ri olo­huo­net­ta. ää­nen­sä­vyt oli­vat tiuk­ko­ja, ja sil­ti kuu­li, et­tä pu­hu­taan jos­ta­kin her­käs­tä.

Me­nes­tyk­sen ta­voit­te­lua kri­ti­soi­tiin. Se lii­tet­tiin ikä­vään it­sek­kyy­teen. Kuu­los­ti sil­tä, et­tei ku­kaan voi pär­jä­tä il­man te­rä­viä kyy­när­päi­tä eli ky­see­na­lai­sia toi­min­ta­ta­po­ja. Ha­lut­tiin sa­nou­tua ir­ti me­nes­tyk­sen ta­voit­te­lus­ta, mut­ta me­nes­tys­pai­nei­ta oli sil­ti.

Tyttö kysyi minulta, mitä ”comparing” tarkoittaa. Vertaamista se tarkoittaa.

Tyttö kysyi minulta, mitä ”comparing” tarkoittaa. Vertaamista se tarkoittaa.

Ei kai me­nes­tys läh­tö­koh­tai­ses­ti kiel­teis­tä voi ol­la, kun on käs­kyn lu­pauk­ses­sa­kin?

Piti ru­ve­ta mää­rit­te­le­mään, et­tä pu­hut­tai­siin kaik­ki sa­mas­ta asi­as­ta.

Mitä se sit­ten on?

Me­nes­tyk­sek­si ei sel­väs­ti aja­tel­tu en­si­si­jai­ses­ti työ­tä ja uraa. Se oli jo­ta­kin muu­ta. Minä ru­pe­sin ky­se­le­mään, ute­li­as. Mitä me­nes­tys tei­dän mie­les­tä oi­ke­as­ti on? En it­se­kään oi­kein tien­nyt, mitä aja­tel­la.

On­ko se sitä, et­tä te­kee te­ke­män­sä on­nis­tu­nees­ti ja vä­hän yli­kin? On­ko se sitä, et­tä saa teh­dä sitä, mis­tä tyk­kää? On­ko se jopa jo­ta­kin ihan muu­ta kuin te­ke­mis­tä? Ajat­te­lim­me kes­ke­näm­me eri ta­val­la.

Pai­neet tun­tui­vat ole­van eni­ten työs­sä ja suo­rit­ta­mi­ses­sa. Sekä mie­het et­tä nai­set kuu­los­ti­vat ha­lu­a­van eroa oman su­ku­puo­len­sa ta­va­no­mai­siin aja­tuk­siin ja toi­min­ta­ta­poi­hin. Tun­tui, et­tä py­ris­te­lim­me jos­ta­kin pois ja jo­ta­kin koh­ti.

On­ko me­nes­ty­nyt ih­mi­nen sel­lai­nen, jol­la on kym­me­nen las­ta ei­kä yh­tään eh­jää vuot­ta työ­ko­ke­mus­ta? En­tä lap­se­ton ura­tyk­ki? Saa­ko ke­nes­tä­kään sa­noa sil­lä ta­val­la?

Provosoivannimisen kirjan viesti vaikutti olevan sukupuolineutraali. (Sheryl Sandberg: Naiset ja menestymisen tahto)

Provosoivannimisen kirjan viesti vaikutti olevan sukupuolineutraali. (Sheryl Sandberg: Naiset ja menestymisen tahto)

Me­nes­ty­mi­sen ihan­teet, ta­voit­teet ja il­mai­su­ta­vat ovat vah­vas­ti kult­tuu­ri­si­don­nai­sia, ja töi­tä saa teh­dä, et­tä muis­taa pi­tää kiin­ni omis­ta ar­vois­taan, jos ne poik­ke­a­vat val­ta­kult­tuu­ris­ta.

Yk­si ka­ve­ri mää­rit­te­li me­nes­tyk­sen lo­pul­ta toi­min­ta­na, joka li­sää omaa ja tois­ten hy­vin­voin­tia. Kuu­los­ti hy­väl­tä! Kes­kus­te­lun kään­teet loi­ve­ni­vat vä­hi­tel­len, ja alet­tiin kat­sel­la enem­män yh­teis­tä ta­voi­tet­ta koh­ti.

Oman työ­u­ra­ni alus­sa, mon­ta vuot­ta sit­ten, kir­joi­tin jää­kaa­pin oveen si­taa­tin me­nes­ty­neen, jo edes­men­neen Ant­ti Hy­ryn Uu­nis­ta: ”Elä­mä on kuu­le sem­mois­ta, et­tä an­taa sen sii­tä rau­has­sa ke­hit­tyä.”

Ker­roin sen ker­ran kir­jai­li­jal­le it­sel­leen, ja hä­nen kas­voil­leen kah­vi­ku­pin taak­se hii­pi nöy­rän tyy­ty­väi­nen, vä­hä­e­lei­nen hymy, joka va­lai­si het­kek­si koko huo­neen.

ViljaPaavola
Olen kolmikymppinen keskisuomalainen, joka katselee blogissa elämänpiiriään yhteiskunnallisesta, viestinnällisestä ja ihan vaan inhimillisestä näkökulmasta. Kommentteja, terveisiä ja palautetta voit laittaa osoitteeseen vilja.paavola@gmail.com.
28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys