JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Me­ta­teks­ti

Paavola Vilja
Aiemmat blogit
14.1.2016 7.09

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160114070900

ei ole jär­ke­vää, kuu­luu teh­dä toi­sel­la ta­val­la, en us­kal­la, lii­an pit­kä kou­lu­tus, lii­an iso ris­ki, mitä toi­set ajat­te­le­vat, mul­la on asun­to­lai­na, lap­set vas­tus­ta­vat, edel­li­nen­kään su­ku­pol­vi ei, jou­ta­van­päi­väis­tä hö­pö­tys­tä, ei ole vaih­to­eh­to­ja

– Se on kyl­lä eten­kin tuo­rees­sa tam­mi­kuus­sa ikä­vän ikä­vä lau­se. Ei ole vaih­to­eh­to­ja. Ei­kö ole?

– Niin, kun kui­ten­kin ai­na on ole­mas­sa jon­kin­lai­nen vaih­to­eh­to, vaik­ka ei ai­na sel­lais­ta, jon­ka ha­lu­ai­si tai ai­koi­si kos­kaan va­li­ta.

– Ja va­lit­se­mat­ta jät­tä­mi­nen­kin on vaih­to­eh­to.

– Niin, ja jo­kai­sel­la va­lin­nal­la on jo­kin hin­ta...

– Tot­ta, en oi­kein tie­dä muu­ta kuin et­tä uril­le ku­lu­nut­ta reit­tiä jur­nut­ta­van tai tur­haan es­te­le­vän na­vi­gaat­to­rin voi ai­na­kin pääs­tä sam­mut­taa.

– Niin­pä. Tie­sit­kö, et­tä Joo­se on vaih­ta­mas­sa alaa tyk­kä­nään? Läh­ti opis­ke­le­maan ter­vey­den­hoi­ta­jak­si.

– Aa, en tien­nyt, ihan uu­sia puo­lia, mo­ni­puo­li­nen otus.

– Niin­pä, viu­lis­ti tu­tus­tuu sirk­ke­liin, äi­ti al­kaa ark­ki­teh­dik­si ja teh­taan­joh­ta­jas­ta voi tul­la flo­ris­ti.

– Vau, yl­peä sii­tä!

– Vaik­ka kaik­kien ei edes tar­vit­se läh­teä ko­vin kau­as en­ti­sis­tä raa­meis­ta, ja sil­ti voi löy­tää jo­tain ihan uut­ta.

– Ei­pä niin, ei ai­na, jos­kus on ihan hyvä just niis­sä raa­meis­sa, jot­ka on.

– Sii­tä kai vaan on kyse, et­tä mo­nes­ti ai­em­min ai­o­tun ul­ko­puo­lel­ta avau­tuu en­nen­nä­ke­mät­tö­miä.

– Ja jos­kus uu­si ulot­tu­vuus tu­lee vä­hän va­hin­gos­sa, sä­kin mei­na­sit kiel­täy­tyä täs­tä blo­gi­hom­mas­ta.

– Niin­pä, ja mi­ten an­toi­saa tämä on ol­lut.

– Niin­pä.

– Jul­ki­nen kir­joit­ta­mi­nen on jän­nä laji. Sitä teh­dään yk­sin, mut­ta sii­nä on jo­ta­kin hui­kai­se­van yh­tei­söl­lis­tä.

– Niin, ja par­haim­mil­laan ne yk­sin teh­dyt teks­tit toi­mii koh­taa­mi­sen alus­toi­na tai sa­noit­taa jo­ta­kin vai­ke­as­ti sa­noi­tet­ta­vaa.

– Mut­ta teks­ti voi ol­la sil­ta vain sil­loin, jos sil­lä on kir­joit­ta­jan li­säk­si lu­ki­ja, joka ha­lu­aa kä­vel­lä just sil­lä sil­lal­la.

– Ja sit­ten vie­lä nois­ta vaih­to­eh­dois­ta – mo­nes­ti luu­lee, et­tä pi­tää teh­dä jol­la­kin tie­tyl­lä ta­val­la. Esi­mer­kik­si reis­sua voi ai­van hy­vin jat­kaa vii­kon­lo­pun yli, jos mi­kään ei oi­ke­as­ti es­tä.

Aloi­tin täs­sä vuo­den­vaih­tees­sa uu­den­lai­sen teks­ti­haas­teen. Mi­nus­ta tun­tuu tär­ke­äl­tä ja jo­ten­kin re­hel­li­sel­tä, et­tä sa­mat ih­mi­set tuot­ta­vat si­säl­tö­jä eri­lai­sil­la foo­ru­meil­la – surf­fai­le­vat­han sa­mat lu­ki­jat­kin mo­nen­lai­sil­la si­vus­toil­la.

Kir­joi­tan it­se täs­tä läh­tien myös Kes­ki­suo­ma­lai­sen Stoo­ri-foo­ru­mis­sa Koh­ta-blo­gis­sa. Toi­von myös niis­tä teks­teis­tä lu­ki­joi­den – läm­pi­män kan­nus­ta­van kriit­ti­siä – kom­ment­te­ja ja pa­laut­tei­ta. Ol­laan so­pi­van roh­kei­ta, tar­tu­taan uu­teen!

ViljaPaavola
Olen kolmikymppinen keskisuomalainen, joka katselee blogissa elämänpiiriään yhteiskunnallisesta, viestinnällisestä ja ihan vaan inhimillisestä näkökulmasta. Kommentteja, terveisiä ja palautetta voit laittaa osoitteeseen vilja.paavola@gmail.com.
5.7.2020

Jee­sus sa­noo: "Mene, älä­kä enää tee syn­tiä." Joh. 8:11

Viikon kysymys