JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Mil­lai­sen uu­tis­ku­van an­nam­me?

Suominen Sirkka
Aiemmat blogit
28.10.2015 6.44

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420151028064400

Muis­tan ajan, jol­loin van­hem­pien ih­mis­ten tär­kein uu­tis­läh­de oli ra­dio ja he kuun­te­li­vat uu­ti­sia joka päi­vä tar­kal­leen sa­maan ai­kaan. Sil­loin piti kaik­kien ol­la hii­ren­hil­jaa, et­tei vaan mi­kään tär­keä uu­ti­nen huk­kui­si las­ten ää­nien al­le. Töi­tä saa­tet­tiin jak­sot­taa niin, et­tä uu­tis­ten ai­kaan ol­tiin kuu­lol­la. Esi­mer­kik­si hei­nän­te­ko­ai­kaan ajoi­tet­tiin syö­mään tulo niin, et­tä uu­ti­set saat­toi kuun­nel­la sa­mal­la tau­ol­la.

​​

Ny­ky­ään ti­lan­ne on toi­nen. Uu­ti­sia tu­lee jo pel­käs­tään ra­di­os­ta niin tiu­haan tah­tiin ja mo­nel­ta ase­mal­ta, et­tei nii­tä kaik­kia ole mah­dol­lis­ta kuun­nel­la. Li­säk­si tie­toa ja­ka­vat lu­kui­sat sa­no­ma­leh­det, te­le­vi­sio ja in­ter­net. Tie­toa tu­lee niin pal­jon, et­tä tus­kin ke­nen­kään ih­mi­sen ai­vot riit­tä­vät kai­ken sen kä­sit­te­lyyn.

Mil­lai­nen uu­ti­sen pi­täi­si ol­la? In­ter­ne­tis­sä ole­va suo­men kie­len sa­na­kir­ja va­lot­taa uu­ti­set-sa­naa näin: "Uu­ti­nen on äs­ket­täin ta­pah­tu­nut­ta (ylei­ses­ti kiin­nos­ta­vaa) asi­aa kos­ke­va tie­to, ku­vaus tai se­los­tus." Pa­ras tapa oli­si ker­toa uu­ti­nen mah­dol­li­sim­man neut­raa­lis­ti. On kui­ten­kin uu­tis­kyn­nyk­sen ylit­tä­viä asi­oi­ta, jot­ka kak­si eri ta­hoa saat­taa uu­ti­soi­da ase­tel­len sa­nan­sa täy­sin vas­tak­kai­ses­ti. Sama asia, mut­ta täy­sin eri­lai­set nä­kö­kul­mat. Vaik­ka ih­mi­set odot­ta­vat oi­ke­aa ja tark­kaa tie­toa hei­tä kiin­nos­ta­vis­ta asi­ois­ta, hei­dän on toi­si­naan mah­do­ton­ta tie­tää, mikä on oi­kea ver­sio uu­tis­koh­teen ta­pah­tu­mas­ta.

Uu­ti­sen vas­taa­not­ta­jis­sa­kin on ero­ja. Jos ker­rom­me sa­man uu­ti­sen kym­me­nel­le hen­ki­löl­le ja he ker­to­vat sen eteen­päin, niin luu­len­pa, et­tei hei­dän ker­to­muk­sis­saan ole kah­ta täy­sin sa­man­lais­ta. Ker­to­jan omat mie­len­kiin­non koh­teet, elä­män­ko­ke­muk­set ja sen­het­ki­nen tun­ne­ti­la vai­kut­ta­vat sii­hen, mil­lai­sen pai­no­ar­von uu­ti­sen eri osat saa­vat. Sil­ti jo­kai­nen heis­tä ajat­te­lee ker­to­van­sa uu­ti­sen täy­sin oi­kein.

Uu­ti­sis­sa on yleen­sä myös yk­si eri­koi­nen omi­nai­suus, joka jak­saa häm­mäs­tyt­tää. Ne ovat enim­mäk­seen ne­ga­tii­vi­sia. Ko­la­rit, maan­jä­ris­tyk­set, tul­vat, on­net­to­muu­det, ko­ron­nos­tot ja etuuk­sien vä­hen­tä­mi­set ylit­tä­vät uu­tis­kyn­nyk­sen. Ih­mi­set ha­lu­a­vat os­taa leh­den, jos­sa näis­tä asi­ois­ta kir­joi­te­taan. Huo­no uu­ti­nen myy ja tuo uu­tis­ten vä­lit­tä­jäl­le tu­lo­ja.

Ih­mis­ten kes­ki­näi­seen kans­sa­käy­mi­seen siir­ty­vät hel­pos­ti sa­mat "huo­no­jen uu­tis­ten" vä­rit­tä­mät kes­kus­te­lut. Kau­his­te­lut, päi­vit­te­lyt ja huo­no­jen uu­tis­ten le­vit­te­le­mi­nen on var­mas­ti tut­tua meil­le jo­kai­sel­le. Se on in­hi­mil­lis­tä, mut­ta se ei ole ra­ken­ta­vaa.

Py­säh­dy­tään­kö het­kek­si ja kuun­nel­laa​n, en­nen kaik­kea it­se­äm­me, mil­lai­sen uu­tis­ku­van an­nam­me kuu­lu­mi­sia vaih­ta­es­sam­me? Voi­sim­me huo­no­jen uu­tis­ten koh­dal­la yrit­tää "vaih­taa ka­na­vaa" ja ko­keil­la pa­rem­pien uu­tis­ten ker­to­mis­ta. Sa­mal­la voi­sim­me tar­kas­tel­la nii­den vai­ku­tus­ta it­seem­me ja lä­him­mäi­siim­me. Sil­lä ta­val­la voi­sim­me ja­kaa va­loi­saa miel­tä mei­dän kaik­kien ilok­si syk­syn ala­ti pi­me­ne­viin ja​ ​ly­he­ne­viin päi­viin.

sirk­ka.suo@gmail.com

SirkkaSuominen
Olen yli viisikymppinen nainen ja olen kasvattanut omat lapseni aikuisiksi. Minulla on kuusi lasta ja kuusi lastenlasta. Olen asunut monissa eri paikoissa ja työskennellyt koko aikuisikäni yhdessä ja samassa paikassa. Voit antaa minulle palautetta blogistani osoitteeseen sirkka.suo@gmail.com.
11.8.2020

Joka heik­koa sor­taa, her­jaa hä­nen Luo­jaan­sa, joka Luo­jaa kun­ni­oit­taa, ar­mah­taa köy­hää. Sa­nanl. 14:31

Viikon kysymys