JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

​Mi­nä­kö vies­tin­vie­jä?

Aiemmat blogit
12.9.2014 7.13

Mais­te­ri Jani Ala­ta­lo väit­te­li toh­to­rik­si muu­ta­ma viik­ko sit­ten van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suu­den jul­ki­suus­ku­vas­ta Suo­mes­sa 1961­–1985. Jos poi­mii vain väi­tös­kir­jan ot­si­koi­ta lu­ke­mat­ta it­se teks­tiä, saat­taa saa­da hie­man omi­tui­sen ku­van koko te­ok­ses­ta:

”Su­vi­seu­rat ja Ra­nu­an pyl­väs­py­hi­mys”

”Tais­te­lu pe­su­ko­net­ta vas­taan”

”Kult­tuu­ri­vi­ha­mie­li­nen he­rä­tys­lii­ke”

”On­ko kes­kus­ta­puo­lue ai­noa oi­kea puo­lue”

”SRK:n pi­me­ät raha-asi­at ja kie­rou­tu­neet su­ku­puo­li­suh­teet”

Olin väi­tös­ti­lai­suu­des­sa. Luin väi­tös­kir­jan. Raf­laa­vien ot­si­koi­den al­le si­säl­tyy do­ku­men­toi­tua asi­aa. Väit­te­li­jä pyr­kii työs­sään ar­vi­oi­maan van­hoil­lis­les­ta­di­o­lais­ten jul­ki­suus­ku­vaa eli sitä, mil­lai­sen ku­van ni­me­no­maan moni liik­keen ul­ko­puo­li­nen oli sii­tä saa­nut. Täs­tä ker­too sil­loi­nen me­dia. Kuva ul­koa on pai­koin eri­lai­nen kuin kuva si­säl­tä.

Kun les­ta­di­o­lai­set he­rä­tyk­set le­vi­si­vät Hau­ki­pu­taal­le ja Pu­das­jär­vel­le 1800-lu­vun puo­len­vä­lin jäl­keen, sil­loi­sen me­di­an, sa­no­ma­leh­ti Poh­jois- Suo­men toi­mit­ta­ja mat­kus­ti var­ta vas­ten Hau­ki­pu­taan kirk­koon. Siel­lä saar­na­si Vik­tor Alf­red Virk­ku­la. Sil­loi­sel­le leh­den­lu­ki­jal­le ar­tik­ke­li an­toi les­ta­di­o­lai­suu­des­ta täl­lai­sen ku­van: ”En­sin oli kir­kon­me­not kuni ai­na­ki, mut­ta kes­ki­saar­nan ai­ka­na al­koi kuu­lua ´u-uu-uuu´, joka vä­hän ajan pääs­tä kiih­tyi sel­lai­sek­si uli­nak­si ja ul­vo­mi­sek­si, et­tä oli jo­ten­sa­kin vai­kea kuul­la sa­naa­kaan pa­pin saar­nas­ta.”

Kun Virk­ku­la oli siir­ty­mäs­sä Hau­ki­pu­taal­ta pa­pin teh­tä­vis­tä muu­al­le, hän piti läh­tö­saar­nan sa­mai­ses­sa kir­kos­sa. Poh­jois-Suo­men toi­mit­ta­ja kom­men­toi: ”Kyl­lä oli san­gen sur­ke­aa näh­dä ja kuul­la sinä py­hä­nä, kos­ka en­ti­nen vä­li­ai­kai­nen saar­naa­jam­me piti läh­tö­saar­nan: se oli niin elä­mää ja me­lua hih­hu­lien puo­lel­ta, et­tä ajat­te­le­va ih­mi­nen ei viit­si­nyt kuun­nel­la vaan oli pa­ko­tet­tu läh­te­mään pois kir­kos­ta. Pa­pin saar­naa ei voi­nut kuul­la ol­len­kaan; mikä huu­si, mikä voi­vot­ti, mikä ta­put­ta­en kä­si­ään hyp­pä­si kir­kon pen­kis­sä.” Täl­lä­kin teks­til­lä luo­tiin ku­vaa les­ta­di­o­lai­suu­des­ta. Us­kon, et­tä ul­ko­puo­li­nen koki lii­ku­tuk­set toi­sin kuin les­ta­di­o­lai­nen.

80-lu­vul­la alet­tiin kris­til­li­syy­des­säm­me pu­hua avoi­mes­ta tie­dot­ta­mi­ses­ta. Olin mu­ka­na mo­nis­sa su­vi­seu­ro­jen tie­do­tus­ti­lai­suuk­sis­sa, jot­ka oli­vat useim­mi­ten asi­al­li­sia ja ra­ken­ta­via. Erään­lai­sik­si mo­toik­si muo­dos­tui kak­si pe­ri­aa­tet­ta: Kris­til­li­syy­des­tä ja oma­koh­tai­ses­ta us­kos­ta tule ker­toa ky­sy­jäl­le avoi­mes­ti ja reh­dis­ti, kai­kes­ta saa pu­hua pait­si ei an­teek­si­an­ne­tuis­ta syn­neis­tä. Ja toi­sek­si, et­tä jo­kai­nen kris­tit­ty omal­la elä­mäl­lään ker­too us­kos­taan. Jos ei jo­tain asi­aa tie­dä, on lupa tun­nus­taa tie­tä­mät­tö­myy­ten­sä. On tär­ke­ää ol­la ai­to, oma it­sen­sä.

Mi­nus­ta Pie­ta­ri an­toi jo kau­an sit­ten kir­jees­sään vies­tin­tä­oh­jeen ta­val­li­sil­le ri­vik­ris­ti­tyil­le: ”Py­hit­tä­kää Her­ra Kris­tus sy­dä­mes­sän­ne ja ol­kaa ai­na val­miit an­ta­maan vas­taus jo­kai­sel­le, joka ky­syy, mi­hin tei­dän toi­von­ne pe­rus­tuu. Mut­ta vas­tat­kaa sä­vyi­säs­ti ja kun­ni­oit­ta­vas­ti ja säi­lyt­tä­kää oma­tun­ton­ne puh­taa­na." (1. Piet. 3:15­–16.)

ErkkiPiri
Olen syntynyt ja kasvanut Pirinrannan kylässä. Elämäntyöni olen tehnyt eritysopettajana ja pappina. Siikalatvalla olin kirkkoherrana kymmenkunta vuotta ja samalla kahdeksan vuotta Raahen rovastikunnan lääninrovastina. Mielenkiintoisin luottamustehtävä on ollut raamatunkäännöstyön palauteryhmän sihteerin toimi. Perheeseeni kuuluvat vaimo Raakel sekä tyttäret Riikka ja Reetta, jotka opiskelevat Helsingissä. Voit antaa minulle palautetta teksteistäni osoitteeseen erkki.piri@gmail.com.
19.1.2020

Jee­sus vas­ta­si nai­sel­le: "Joka juo tätä vet­tä, sen tu­lee uu­del­leen jano, mut­ta joka juo mi­nun an­ta­maa­ni vet­tä, ei enää kos­kaan ole ja­nois­saan." Joh. 4:13-14

Viikon kysymys