JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

#mo­bii­li­o­pis­to

Reisjärven kristillinen opisto
Aiemmat blogit
16.10.2015 7.01

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420151016070100

– Ho­hoii, kaik­ki!! Tul­kaa­pa tän­ne, niin kat­so­taan mi­ten lii­ma­le­vy teh­dään!

Vart­ti­tun­nin ope­tus­tuo­ki­on jäl­keen opas­tan tyy­ty­väi­se­nä seu­raa­via jo toi­ses­sa asi­as­sa, kun huo­mi­o­ta­ni jäl­leen kai­va­taan. Tun­ne vaih­tuu no­pe­as­ti har­mi­tuk­seen, kun het­ki sit­ten ope­tus­tuo­ki­os­sa mu­ka­na ol­lut op­pi­las ky­syy, kuin uu­te­na asi­a­na:

– Ope, hei, mi­ten lii­ma­le­vy teh­dään?

– En­kös just neu­vo­nu, mi­ten se ta­pah­tuu?

– En minä enää muis­ta.

– Aha... No oo­tap­pa vä­hän, tuun ihan just...

Täl­lais­ta on ar­ke­ni Reis­jär­ven kris­til­li­sen opis­ton tek­ni­sen työn tun­neil­la älyt­tö­mim­mil­lään: op­pi­laat odot­ta­vat, ope juok­see, sa­mo­ja asi­oi­ta jau­he­taan mo­neen ker­taan.

Muu­ta­ma vuo­si sit­ten pää­sin li­sä­kou­lu­tuk­seen, jos­sa joh­ta­mis- ja tuo­te­ke­hi­ty­so­pis­ke­lu­jen ohel­la pe­reh­dyt­tiin tii­mi­val­men­nuk­sen maa­il­maan. Tuon kou­lu­tuk­sen ai­ka­na mie­tin oman työ­ni ke­hit­tä­mis­tä eri­tyi­sel­lä tar­mol­la.

Sain aja­tuk­sen, et­tä teen ope­tus­vi­de­oi­ta ope­tet­ta­vis­ta asi­ois­ta. Pul­ma­na oli, mis­sä ja mi­ten op­pi­las kat­soi­si vi­de­on. Vii­mein rat­kai­su löy­tyi: yh­dis­te­tään op­pi­lai­den äly­pu­he­li­met ja ope­tus­vi­de­ot toi­siin­sa qr-koo­dien avul­la! Luok­ka­huo­neen sei­näl­lä oli­si siis qr-koo­di, jon­ka opis­ke­li­ja skan­nai­si omal­la pu­he­li­mel­laan, ja pu­he­li­men näy­töl­le avau­tui­si het­kes­sä vi­deo.

Yh­des­sä työ­ka­ve­rei­den kans­sa teim­me täs­tä oi­val­luk­ses­ta Ope­tus­hal­li­tuk­sen ra­hoit­ta­man Mo­bii­li­o­pis­to-hank­keen, jon­ka kon­sep­ti on “ei oo­te­ta, vaan ote­taan se­le­vää ja teh­hään”.

Tä­män hank­keen myö­tä muut­tuu kol­me asi­aa. En­sin­nä­kin opes­ta tu­lee mo­nes­sa koh­taa tar­pee­ton ja hä­nen roo­lin­sa muut­tuu val­men­ta­vam­paan suun­taan. Hä­nen ei tar­vit­se enää ku­lut­taa ai­kaa sa­moi­na tois­tu­vien asi­oi­den opet­ta­mi­seen. Toi­sek­si op­pi­mi­sym­pä­ris­tö muut­tuu. Luo­kan sei­nil­le lii­ma­tut qr-koo­dit te­ke­vät luo­kas­ta käyt­tö­liit­ty­män, kuin in­ter­net-si­vun, jos­ta avau­tuu eri­lai­sia toi­min­to­ja. Kol­mas, ja var­maan mer­kit­tä­vin muu­tos on se, et­tä odot­ta­vas­ta, ky­sy­väs­tä op­pi­jas­ta tu­lee ak­tii­vi­nen te­ki­jä, tou­hu­a­ja.

Omal­la kän­ny­käl­lä omaan yk­si­löl­li­seen tah­tiin kat­sot­ta­va vi­deo on sa­mal­la vas­taus myös ope­tuk­sen eriyt­tä­mi­seen. Ku­kin opis­ke­li­ja kat­soo vi­de­on niin mo­nes­ti, et­tä on si­säis­tä­nyt asi­an, jot­ta voi työs­ken­nel­lä. Ke­nen­kään ei tar­vit­se odot­taa tai ko­kea tur­hau­tu­mis­ta sii­tä, et­tä jou­tuu taas kuun­te­le­maan ope­tus­ta asi­ois­ta, jot­ka ei­vät sil­lä het­kel­lä it­seä kos­ke­ta mi­ten­kään.

Tätä toi­min­ta­mal­lia ke­hi­täm­me nyt opis­tol­la mo­nel­la sa­ral­la. Työ­ka­ve­rit te­ke­vät par­hail­laan muun mu­as­sa tis­ki- ja sii­vous­vi­de­oi­ta. Jän­ni­tyk­sel­lä odo­tan, mil­lais­ta jäl­keä näis­tä syn­tyy.

Sitä mu­kaa kun vi­de­oi­ta saa­daan val­miik­si, jää enem­män ai­kaa myös sii­hen, mi­hin op­pi­laat eni­ten ai­kaam­me tar­vit­se­vat. Pys­tym­me ole­maan enem­män ti­lan­tees­sa läs­nä, kes­kus­te­le­maan elä­mäs­tä ja ar­jes­ta. Ole­maan nuo­rel­le tu­ke­na sii­nä, mikä on kul­loin­kin tär­ke­ää. Pak­kaam­me yh­des­sä eväi­tä elä­mää var­ten.

On mo­ti­voi­vaa ol­la töis­sä työ­pai­kas­sa, jon­ka kult­tuu­riin kuu­luu ko­kei­le­mi­nen ja ke­hit­tä­mi­nen. Yk­si asia täs­sä kui­ten­kin vä­hän am­mat­tiyl­peyt­tä la­tis­taa: edi­toi­mal­la mi­nus­ta­kin saa täy­del­li­sen open! Open, jol­ta ei unoh­du sa­noa mi­tään, joka opet­taa asi­at tar­kas­ti oi­ke­as­sa jär­jes­tyk­ses­sä ja ai­na sa­mal­la in­nos­tuk­sel­la, kai­kil­le ta­sa­puo­li­ses­ti vuo­des­ta toi­seen. Tä­hän ei re­aa­li­Tuo­mo pys­ty, vaik­ka oli­si kuin­ka pö­hi­nä pääl­lä.

Reis­jär­ven kris­til­li­sen opis­ton tek­nis­ten ai­nei­den opet­ta­ja

Tuo­mo Jo­ki­ta­lo

Twit­ter: @Tuo­mo­Jo­ki­ta­lo

tuo­mo.jo­ki­ta­lo@rkro­pis­to.fi

Rkro works­hop yo­u­tu­be -ka­na­van QR-koo­di

Rkro works­hop yo­u­tu­be -ka­na­van in­ter­net­ly­hy­to­soi­te: http://51.fi/rkrows

Reisjärven Kristillinen Opisto
Tämä on Reisjärven kristillisen opiston blogi, jossa eri vuosien ja vuosikymmenten opistolaiset ja työntekijät kertovat kokemuksistaan opistokodissa.
28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys