JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

​Mo­nen­lai­sia isän­päi­viä

Aiemmat blogit
12.11.2014 6.20

Olen viet­tä­nyt elä­mä­ni ai­ka­na vii­si­kym­men­tä­kuu­si isän­päi­vää. Tä­män vuo­den isän­päi­vä oli eri­lai­nen kuin ai­em­mat. On­nit­te­lu­lau­lu­jen, suk­kien tai ris­tik­ko­leh­tien vie­mi­sen si­jas­ta sy­ty­tim­me hau­dal­le kynt­ti­lät. Hau­taus­maa oli kau­nis. Il­lan pi­mey­den kes­kel­lä tuik­ki­vat lu­kui­sat kynt­ti­län lie­kit. Nii­den kirk­kaus ker­toi sii­tä läm­mös­tä, jol­la omai­set ovat lä­hei­si­ään tä­nä­kin isän­päi­vä­nä muis­ta­neet.

Sa­no­taan, et­tä jo­kai­nen isä on päi­vän­sä an­sain­nut. Näin se var­mas­ti on. Ajat­te­len myös, et­tä jo­kai­nen lap­si on isän­päi­vän­sä an­sain­nut. Kui­ten­kaan ky­sei­nen päi­vä ei ai­na to­teu­du ha­lu­tul­la ta­val­la.

On isiä, jot­ka ovat sai­raa­las­sa, ei­vät­kä voi ja­kaa las­ten iloa ja rie­mua ko­ti­sän­gys­sä aa­mu­he­rä­tys­tä odo­tel­len. Jot­kut isis­tä ovat työ­mat­kal­la ja on­nit­te­lut vaih­de­taan pu­he­li­mes­sa, jos työ­kii­reet an­ta­vat myö­ten. On myös isiä, joi­den käy­tös on ar­vaa­ma­ton­ta päih­tei­den, vä­ki­val­lan tai sai­rau­den vuok­si. Sel­lai­sis­sa per­heis­sä ei vält­tä­mät­tä ai­na tie­dä, mitä isän­päi­vä tuo tul­les­saan.

Mei­dän per­hees­sä ei isän­päi­vä­kort­tien ja pien­ten lah­jo­jen te­ke­mi­nen ol­lut ai­na yh­tä juh­laa. Isä oli muut­ta­nut ko­toa, ei­kä isän­päi­vän viet­to­ta­vois­sa ol­lut mi­tään sään­nöl­li­syyt­tä. Mo­ni­na vuo­si­na lap­set ei­vät edes ta­van­neet isään­sä ko­vin usein. Muis­ta­mi­sen lä­het­tä­mi­nen pos­tis­sa ei tun­tu­nut lap­sis­ta ko­vin hy­väl­tä vaih­to­eh­dol­ta.

Kun lap­set oli­vat kou­lus­sa, var­sin­kin ala­luo­kil­la, isän­päi­vä­as­kar­te­luil­la oli suu­ri mer­ki­tys ja sitä var­ten val­mis­tau­dut­tiin huo­lel­li­ses­ti. Erää­nä vuon­na yk­si lap­sis­ta­ni tuli ko­tiin ja esit­te­li in­nos­tu­nee­na kort­te­jaan. Hän oli teh­nyt kak­si kort­tia. Toi­nen kor­teis­ta oli osoi­tet­tu isäl­le ja toi­nen pa­pal­le. Opet­ta­ja oli il­moit­ta­nut, et­tä jo­kai­nen voi ha­lu­tes­saan teh­dä kor­tin myös jol­le­kin muul­le kuin isäl­le, esi­mer­kik­si pa­pal­le, joka myös viet­tää isän­päi­vää. Opet­ta­ja huo­mi­oi hie­no­tun­tei­ses­ti myös lap­set, joil­la ei syys­tä tai toi­ses­ta ol­lut mah­dol­li­suut­ta an­taa kort­tia omal­le isäl­leen.

Ai­van ku­ten jo­kai­sen per­heen isän­päi­vät ovat hie­man eri­lai­sia, myös isät ero­a­vat toi­sis­taan. Jo­kai­nen isä kas­vaa van­hem­muu­teen per­heen­sä kes­kel­lä, kui­ten­kin kan­ta­en omia luon­teen­piir­tei­tään ja omi­nai­suuk­si­aan mu­ka­naan. Myös ym­pä­röi­vä yh­teis­kun­ta vaa­ti­muk­si­neen ja odo­tuk­si­neen an­taa oman pa­nok­sen­sa van­hem­muu­den kas­vup­ro­ses­siin.

Van­hem­mak­si kas­va­mi­nen vaa­tii ai­na ai­kaa. Juu­ri kun al­kaa jo­tain op­pi­maan, lap­set ovat jo seu­raa­vas­sa kas­vu­vai­hees­sa ja tar­vit­se­vat eri­lais­ta van­hem­paa. Ai­ka ku­luu no­pe­as­ti, vaik­kei se ai­na sil­tä tun­nu. Lap­set ovat hy­vin pian ai­kui­sia ja muut­ta­vat pois ko­toa. On taas opit­ta­va uu­si van­hem­muu­den muo­to – ai­kuis­ten las­ten van­hem­muus.

On loh­dul­lis­ta, et­tä niin omaan kas­va­mi­seen kuin las­ten­kin kas­vat­ta­mi­seen on löy­det­tä­vis­sä hy­viä op­pai­ta ja aut­ta­jia. An­teek­si­an­ta­mus, rak­kaus ja ar­mol­li­suus ta­soit­ta­vat yh­teis­tä mat­kaa. Käyt­tä­kääm­me nii­tä, myös it­se­äm­me koh­taan.

SirkkaSuominen
Olen yli viisikymppinen nainen ja olen kasvattanut omat lapseni aikuisiksi. Minulla on kuusi lasta ja kuusi lastenlasta. Olen asunut monissa eri paikoissa ja työskennellyt koko aikuisikäni yhdessä ja samassa paikassa. Voit antaa minulle palautetta blogistani osoitteeseen sirkka.suo@gmail.com.
22.2.2020

Ku­kin kat­so­koon, mi­ten ra­ken­taa. Pe­rus­tus on jo las­ket­tu, ja se on Jee­sus Kris­tus. Muu­ta pe­rus­tus­ta ei ku­kaan voi las­kea. 1 Kor. 3:10-11

Viikon kysymys