JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

No, muu­te­taan Kem­pe­lee­seen!

Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä
Aiemmat blogit
18.8.2018 6.32

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420180818063200

En minä muu­ta osaa sa­noa rat­kai­suk­si. Kait ih­mi­sen on hyvä ol­la Kem­pe­lees­sä, vaik­ka oli­si syn­ty­jään ou­lun­sa­lo­lai­nen. Kyl­lä­hän po­ri­lai­nen­kin muut­taa Rau­mal­le pa­kon edes­sä tai sa­vo­lai­nen Poh­jois-Kar­ja­laan. Niin!

Kun puo­li­so­ni ah­dis­tuu uu­den asuin­maam­me kult­tuu­rie­rois­ta, eh­do­tan no­pe­ak­si rat­kai­suk­si muut­toa Suo­meen. Tai kun hän va­lit­taa vä­sy­mys­tä, rat­kai­su on ai­kai­nen nuk­ku­maan meno. Syy vä­sy­myk­seen voi ol­la kui­ten­kin ihan joku muu kuin unen puu­te. Rat­kai­su­eh­do­tuk­se­ni ei­vät ole ol­leet san­gen me­nes­ty­nei­tä. Osai­si­ko­han joku päi­vys­tä­vä do­sent­ti aut­taa?

Mie­tin, on­ko rat­kai­su­kes­kei­syy­des­sä eroa mie­hen ja nai­sen vä­lil­lä. En tie­dä, mut­ta usein it­se esi­tän rat­kai­sua no­pe­as­ti. Ta­ju­an myös, et­tä sitä no­pe­am­min eh­do­tan jo­tain rat­kai­sua, mitä vä­sy­neem­pi ja tur­hau­tu­neem­pi olen. Ovat­ko­han toi­set mie­het myös sel­lai­sia? En­tä nai­set? Jos mie­hel­lä on vi­ras­to­työn pai­nei­ta, sa­no­vat­ko he:

– No, muu­te­taan Tyr­nä­väl­le pe­ru­nan­vil­je­li­jöik­si.

Ah­dis­tu­nei­suu­den hoi­toon on kui­ten­kin lää­ke: kuun­te­le­mi­nen, myö­tä­tun­to ja kes­kus­te­lu. Niin­hän mi­nä­kin ha­lu­an, et­tä mi­nua kuun­nel­laan, kun on stres­siä ja asi­at kaa­tu­vat pääl­le.

Nyt mei­tä ovat ah­dis­ta­neet nuo kult­tuu­ri­set asi­at. Pai­kal­li­nen Kela toi­mii toi­sel­la ta­val­la. Ja ve­ro­toi­mis­to. Suo­mes­sa ve­rot­ta­ja kyl­lä ko­tiut­taa oman­sa jo en­sim­mäi­ses­tä ti­lis­tä. Uu­des­sa ko­ti­pai­kas­sa on en­sim­mäi­nen vuo­si men­nyt sel­vi­tel­les­sä min­kä­lai­nen ve­ron­mak­sa­ja olen ja kei­tä per­hee­seen kuu­luu. Sil­ti­kään en oi­kein vie­lä tie­dä, pal­jon­ko kei­sa­ril­le kuu­luu. Li­säk­si pi­tää al­kaa ra­ken­taa luot­to­his­to­ri­aa, os­taa ve­lak­si ja hoi­taa ve­lat, et­tä ker­tyi­si luot­to­pis­tei­tä. En­täs kun kor­va- ja sil­mä­ti­pat mak­sa­vat 5 dol­la­ris­ta ai­na 200 dol­la­riin sen mu­kaan, mi­ten äly­ät toi­mia ja mil­lai­nen va­kuu­tus si­nul­la on?

Uu­den ää­rel­lä täy­tyy jos­kus teh­dä tur­haa­kin työ­tä ja yrit­tää mon­ta ker­taa. Ei pidä heti pa­ka­ta ja muut­taa Kem­pe­lee­seen, jot­ta elä­mä muut­tui­si on­gel­mat­to­mak­si. Kun asi­oi­ta ja­e­taan, al­kaa uu­si elä­män­ti­lan­ne ja uu­det ko­ke­muk­set nä­kyä myös ar­vok­kai­na.

– Tä­tä­hän me läh­dim­me ha­ke­maan.

Kes­kus­te­lu­jen jäl­keen voim­me teh­dä tar­vit­ta­es­sa elä­mää pa­ran­ta­via rat­kai­su­ja­kin. Ja jos me­nem­me Five Gu­y­siin asi­oi­ta mä­reh­ti­mään, niin sa­mal­la voi­daan mä­reh­tiä muu­ta­kin kuin prob­lee­me­ja. Joka pai­kal­la on myös etun­sa!

Har­ri Vä­hä­jylk­kä

Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä
Löysimme toisemme nuorina ja saimme vuosien myötä suuren perheen. Yhä edelleen opettelemme avioliittoa, sen ihanuutta ja kamaluutta. Tässä yhteisessä blogissamme käsittelemme rakkauden, avioliiton ja perheen teemoja omasta kokemuksestamme käsin, selkokielellä, päällimmäisenä ilo Jumalan antamasta lahjasta ja elämänmittaisesta tehtävästä. Palautetta blogistamme voi antaa osoitteeseen emvahajylkka@gmail.com.
3.7.2020

Minä tun­nus­tin si­nul­le syn­ti­ni, en sa­lan­nut pa­ho­ja te­ko­ja­ni. Minä sa­noin: "Tun­nus­tan syn­ti­ni Her­ral­le." Sinä an­noit an­teek­si pa­hat te­ko­ni, otit pois syn­tie­ni taa­kan. Ps. 32:5

Viikon kysymys