JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

On­ko vä­ril­lä vä­liä?

Aiemmat blogit
16.2.2016 6.30

Kan­sa­kou­lus­sa käy­tet­tiin vie­lä 1960-lu­vul­la kir­jaa Isän­maan ja Maa­il­man maan­tie­to. Sii­nä oli kuva, jos­sa oli eu­roop­pa­lai­nen ki­vää­rin kans­sa, al­ku­a­su­kas sei­pään kans­sa ja go­ril­la voi­mak­kaat kä­det ylös ojen­net­tui­na. Ku­va­teks­tis­sä luki: ”Täs­sä­pä on mel­kein ih­mi­sen su­ku­puu! Su­ku­lai­sia kaik­ki!”

Teks­tis­sä ker­rot­tiin, et­tä eu­roop­pa­lai­set luu­li­vat en­sik­si, et­tä al­ku­a­suk­kai­den lap­set ei­vät op­pi­si lu­ke­maan ja kir­joit­ta­maan, ja tä­män jäl­keen to­det­tiin, et­tä vai­ke­a­ta se on­kin. Kuva ei tun­tu­nut pik­ku­po­jas­ta hy­väl­tä. On­nek­si äi­ti sa­noi, et­tä se ei ole tot­ta.

Kir­jan ku­vauk­sen erää­nä tar­koi­tuk­se­na oli osoit­taa lap­sil­le, kuin­ka hy­väs­sä maas­sa me suo­ma­lai­set saam­me asua. Tä­män päi­vän va­los­sa ku­vauk­sen in­for­maa­tio on ra­sis­ti­nen. Ro­tu­jen vä­lis­tä yh­den­ver­tai­suut­ta ei ol­lut vie­lä 1960-lu­vun alus­sa si­säis­tet­ty. Tämä voi­daan to­de­ta, kun tar­kas­tel­laan ky­sei­sel­tä ajal­ta mui­ta­kin maan­tie­don op­pi­kir­jo­ja.

Kou­lu­lai­set, jot­ka ovat nois­ta op­pi­kir­jois­ta yleis­si­vis­tyk­sen­sä saa­neet, ovat nyt val­taa­pi­tä­vä su­ku­pol­vi. He ovat van­hem­pia, iso­van­hem­pia, opet­ta­jia, työ­nan­ta­jia, val­ti­on vir­ka­mie­hiä, kun­nal­li­sia päät­tä­jiä, kan­sa­ne­dus­ta­jia ja mi­nis­te­rei­tä.

Maa­il­ma on muut­tu­nut ja nyt tar­vi­taan uut­ta ajat­te­lua. Me olem­me to­dis­ta­mas­sa suu­rin­ta kan­sain­va­el­lus­ta toi­sen maa­il­man­so­dan jäl­keen. Ih­mi­set pa­ke­ne­vat so­dan ja vä­ki­val­lan ja­lois­ta et­sien tur­va­paik­kaa Eu­roo­pas­ta, myös tääl­tä Suo­mes­ta. Täs­tä näyt­tää nyt tul­leen ta­lou­son­gel­mi­a­kin suu­rem­pi asia. Ti­lan­ne he­rät­tää mo­nen­lai­sia tun­tei­ta.

Mo­net pel­kää­vät, et­tä tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta tu­lee niin pal­jon, et­tä voi­ma­va­ro­ja ei rii­tä hei­dän vas­taa­not­ta­mi­seen­sa, tai he ei­vät so­peu­du uu­teen kult­tuu­riin. Kaik­ki ovat sitä miel­tä, et­tä pa­ras kei­no asi­an hoi­ta­mi­sek­si oli­si se, et­tä ih­mi­set voi­si­vat tur­val­li­ses­ti asua ko­ti­maas­saan. Tä­hän pyyn­töön päät­ty­vät alus­sa mai­ni­tun maan­tie­don kir­jan lop­pu­sa­nat­kin: ”Ja pyy­tä­es­säm­me Kaik­ki­val­ti­aan suo­je­lus­ta omal­le maal­lem­me, me lii­täm­me ru­kouk­seem­me myös sen har­taan pyyn­nön, et­tä kaik­kien mai­den ja kan­so­jen kes­ken val­lit­si­si rau­ha, oi­keus ja hyvä tah­to.”

Raa­mat­tu an­taa sel­vän oh­jeen siir­to­lai­siin suh­tau­tu­mi­ses­sa: ”Koh­del­kaa jou­kos­san­ne asu­via siir­to­lai­sia ikään kuin he oli­si­vat hei­mo­lai­si­an­ne ja ra­kas­ta­kaa hei­tä kuin it­se­än­ne, sil­lä te olet­te it­se­kin ol­leet muu­ka­lai­si­na Egyp­tis­sä” (3. Moos. 19:33–34). Kun koh­taam­me muu­al­ta maa­ham­me tul­lei­ta, voim­me suh­tau­tu­mi­sel­lam­me osoit­taa, et­tä he ovat ih­mi­si­nä sa­ma­nar­voi­sia kuin me­kin.

Blo­gi­ni ot­sa­ke toi mie­leen vii­me ke­vää­nä ko­ti­ni pi­hal­ta ot­ta­ma­ni va­lo­ku­van. Sii­nä on val­ko­päi­nen til­hi. Lin­nul­la oli leu­kis­ti­nen vä­ri­muu­tos, jota il­mei­ses­ti ei ole ai­em­min ta­vat­tu Suo­mes­sa. Ky­sei­nen til­hi poik­ke­si sel­väs­ti par­ven muis­ta til­his­tä. Se su­lau­tui kui­ten­kin jouk­koon hy­vin, ja muut hy­väk­syi­vät sen. Vä­ril­lä ei ol­lut vä­liä.

Il­mes­tys­kir­jas­sa ku­va­taan Jo­han­nek­sen nä­kyä tai­vaas­ta: ”Tä­män jäl­keen näin suu­ren kan­san­jou­kon, niin suu­ren, et­tei ku­kaan ky­en­nyt sitä las­ke­maan. Sii­nä oli ih­mi­siä kai­kis­ta mais­ta, kai­kis­ta kan­sois­ta ja hei­mois­ta, ja he pu­hui­vat kaik­kia kie­liä. He sei­soi­vat val­tais­tui­men ja Ka­rit­san edes­sä yl­lään val­ke­at vaat­teet ja kä­des­sään pal­mu­nok­sa.” (Ilm. 7:9.)

Kai­kil­la on tai­vaas­sa uu­si kir­kas­tet­tu ruu­mis.

ErkkiAlasaarela
Pikkupoikana kuljin luonnossa kiikari kaulalla ja perhoshaavi kädessä. Harrastus johti elämäntehtävään ympäristöalalla. Työ ja perheenisän tehtävä veivät ajan niin, että harrastukset jäivät taka-alalle. Nyt työni yliopistolla on edennyt emeritus-vaiheeseen. Kuljen jälleen luonnossa. Kiikari ja haavi ovat vaihtuneet kameraan. Tarinat ja valokuvat luonnosta ovat varmaan ensisijaista sisältöä blogeissani. Kirjoituksistani toivon palautteita osoitteeseen eralasaarela@gmail.com