JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

On­nea yli­op­pi­las Yr­jöl­le ja put­ki­mies Kal­lel­le!

Suominen Sarianna
Aiemmat blogit
4.6.2018 8.37

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420180604083700

Se ka­ve­ri ei kai kos­kaan kan­ta­nut ko­tiin kym­pin ko­e­pa­pe­rei­ta, ei­kä ra­pi­se­vien kir­je­kuor­ten si­säl­tä­miä sti­pen­de­jä. Se ka­ve­ri ei luul­ta­vas­ti ol­lut eri­tyi­sen välk­ky tie­de­ai­neis­sa, ei­kä eri­tyi­sen su­pe­rur­hei­lul­li­nen­kaan. Ihan vain so­pi­vas­ti ja kes­kin­ker­tai­ses­ti kaik­kea. Vie­lä jo­kin ai­ka sit­ten ih­mis­suh­teet saat­toi­vat tuot­taa pään­vai­vaa ja ka­ve­ri lä­hin­nä ras­sa­si mo­po­ru­mi­lus­taan pa­jas­saan pit­kät il­lat yk­sik­seen. Se ka­ve­ri saat­toi ul­ko­puo­li­ses­ta näyt­tää vä­hän sil­tä, kuin se oli­si yk­sin ja syr­jäy­ty­mäs­sä.

Jo­tain kui­ten­kin ta­pah­tui mat­kan var­r­rel­la. Se sama ka­ve­ri läh­ti ai­na oman rau­ha­nyh­dis­tyk­sen­sä tal­koi­siin, kun vain sai kyy­din. Ra­ken­si ai­ka­mies­ten ta­voin kat­to­ra­ken­tei­ta pit­kät tal­koo­päi­vät. Ko­tiin pa­lat­tu­aan läm­mit­ti sau­nan koko per­heel­le ja naut­ti sit­ten ma­koi­sat löy­lyt päi­vän päät­tek­si. Mo­net ker­rat hän läm­mit­ti sau­nan pyy­tä­mät­tä myös meil­le, ky­lään pis­täy­ty­neil­le, ja näin ilah­dut­ti mei­tä kaik­kia. Se ka­ve­ri muis­ti ai­na tul­la ter­veh­ti­mään kät­tä ojen­ta­mal­la ja Ju­ma­lan ter­ve -toi­vo­tuk­sel­la. Huo­ma­si per­heen pie­nim­män­kin. Ja eri­tyi­sen. Osa­si ol­la iso­ve­li heil­le­kin.

Se ka­ve­ri sai yh­täk­kiä mon­ta uut­ta ka­ve­ria. Näi­den ys­tä­vien­sä kans­sa hän osal­lis­tui lei­ri­toi­min­taan iso­vel­jen omi­nai­suu­des­sa tai lei­ri­läi­se­nä. Se sama, ai­em­min pien­tä huol­ta­kin van­hem­mis­saan ai­heut­ta­nut ka­ve­ri oli yh­täk­kiä ta­pah­tu­mien kes­ki­pis­tees­sä ja ai­na me­nos­sa. Se ka­ve­ri osa­si mo­nia asi­oi­ta ja on kä­te­vyy­del­lään ilah­dut­ta­nut myös mui­ta ih­mi­siä aut­ta­mal­la esi­mer­kik­si ren­kaan­vaih­dos­sa en­si­lu­men yl­lät­tä­es­sä. Sii­tä ka­ve­ris­ta keh­key­tyi luo­tet­ta­va ja ai­kaan­saa­va lä­him­mäi­nen mo­nel­le.

Näi­tä ka­ve­rei­ta on meil­lä jo­kai­sel­la lä­hi­pii­ris­sä. Hei­tä, jot­ka ei­vät pidä tur­haa me­lua it­ses­tään. Hei­tä, jot­ka ovat vie­lä nuo­ruu­den epä­var­mo­ja ja jot­ka ken­ties kyp­sy­vät ja ke­hit­ty­vät ikä­ta­soi­si­aan hi­taam­min. Me muut saa­tam­me ylen­kat­soa hei­tä tah­to­mat­tam­me­kin. Juu­ri he saat­ta­vat kui­ten­kin ol­la nii­tä, jot­ka huo­men­na ja tu­le­vai­suu­des­sa ra­ken­ta­vat ky­liä ja kau­pun­ke­ja ja pi­tä­vät pal­ve­lu­alt­tiu­del­laan rau­ha­nyh­dis­tys­ten toi­min­taa ja toi­mi­ti­lo­ja ajan­ta­sai­se­na. Nii­tä, jot­ka huo­maa­vat hei­kom­man hä­dän ja kes­ken isoim­man­kin kii­reen py­säh­ty­vät aut­ta­maan toi­sia.

Elä­män tär­keim­mät asi­at ei­vät kul­je yk­si­no­maan lau­da­tu­reis­sa ei­vät­kä sti­pen­deis­sä. Tär­ke­ää on se, et­tä em­me vä­hek­sy ke­tään vaan ar­vos­tam­me jo­kais­ta oma­na it­se­nään. Jot­kut asi­at kyp­sy­vät toi­sia asi­oi­ta hi­taam­min. Ja se on ihan okei. Elä­mäs­sä on ta­voit­te­lun ar­vois­ta ol­la ih­mi­nen ih­mi­sel­le, myö­tä­e­lää ja huo­mi­oi­da toi­nen. On hyvä pää­mää­rä aset­taa elä­män tär­kein asia, hen­ki­lö­koh­tai­nen us­ko, yk­kö­sek­si hoi­ta­mal­la sitä ja käy­mäl­lä seu­rois­sa ja ti­lai­suuk­sis­sa, jois­ta saa vah­vis­tus­ta us­kol­leen.

Se ka­ve­ri muu­ten val­mis­tui am­mat­tiin ajal­laan ja työl­lis­tyi heti. Sen ka­ve­rin iso­ve­li kir­joit­ti sa­maan ai­kaan yli­op­pi­laak­si ja sai to­dis­tuk­seen­sa kak­si lau­da­tu­ria. Ko­to­na pi­det­tiin kak­sois­juh­lat ja mo­lem­pien ka­ve­rei­den saa­vu­tuk­sia ar­vos­tet­tiin sa­mal­la ta­val­la. Hy­vin teh­dys­tä työs­tä tuli mo­lem­mil­le mu­ka­va pon­nah­dus­lau­ta elä­mään. On­nea ja Ju­ma­lan siu­naus­ta si­nul­le, yli­op­pi­las Yr­jö, ja si­nul­le, put­ki­mies Kal­le, on tei­dän juh­la­het­ken­ne! Muis­tan tei­tä mo­lem­pia!

SariannaSuominen
50+ vuotta, 1 aviomies ja 9 lasta. Elämää Suomessa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Uusi kotipaikkakunta Hyvinkää. Uskomisen kallis aarre löytyi aikuisiällä. Kirjoitan tuokiokuvia elämästä ison perheen äitinä, erityislapsen äitinä, työssäkäyvänä äitinä ja siitä, miltä tuntuu paluumuutto Suomeen, kun puoliso on yhä töissä meren takana. sarianna.suomi@gmail.com
5.6.2020

Ar­mo­lah­jo­ja on mo­nen­lai­sia, mut­ta Hen­ki on sama. Myös pal­ve­lu­teh­tä­viä on mo­nen­lai­sia, mut­ta Her­ra on sama. 1 Kor. 12:4-5

Viikon kysymys