JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Opis­ke­lu­syk­syn miet­tei­tä

Säkkinen Lauri
Aiemmat blogit
27.9.2017 6.57

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420170927065700

Is­tun käy­tä­väl­lä ja vil­kui­len ute­li­aa­na ym­pä­ril­le­ni. Ohit­se kul­kee run­saas­ti eri­nä­köi­siä ja -ikäi­siä ih­mi­siä. Pik­ku­hil­jaa käy­tä­väl­le al­kaa ka­sau­tua po­ruk­ka vä­hän hu­kas­sa ole­via en­sim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­joi­ta.

Siir­rym­me au­di­to­ri­oon ja pe­ri­suo­ma­lai­seen ta­paan si­joi­tum­me is­tu­maan si­ten, et­tä jä­täm­me ai­na­kin yh­den pen­kin vä­liin. On vai­ke­aa men­nä tun­te­mat­to­man vie­reen is­tu­maan, kun on ker­ran va­pai­ta­kin paik­ko­ja ole­mas­sa. Sa­mal­la tark­kai­len, nä­kyy­kö au­di­to­ri­oon tu­le­vien jou­kos­sa ke­tään tut­tu­ja tai mui­ta us­ko­vai­sia. Huo­maan­kin pari opis­ke­li­jaa, jot­ka näyt­tä­vät tu­tu­no­loi­sil­ta. Mie­tin, mi­ten osai­sin men­nä suo­raan ky­sy­mään, ovat­ko he us­ko­vai­sia. Vai yrit­täi­sin­kö sel­vit­tää asi­aa jo­ten­kin kier­to­tie­tä, ku­ten ky­sy­mäl­lä, et­tä kä­vit­kö muu­ten Po­ris­sa vii­me ke­sä­nä?

Erääl­lä vä­li­tun­nil­la käym­me­kin sit­ten mie­len­kiin­toi­sen kes­kus­te­lun kol­men luok­ka­ka­ve­ri­ni kans­sa. Puhe siir­tyy jo­ten­kin si­sa­ruk­siin. Niin­pä pää­tän­kin ky­syä muil­ta, pal­jon­ko heil­lä on si­sa­ruk­sia. En­sim­mäi­nen ker­too heil­lä ole­van hä­nen li­säk­seen kym­me­nen las­ta, toi­sen vas­taus on sa­man­lai­nen, kol­mas vä­hän ih­met­te­lee ja ker­too hä­nel­lä ole­van vain kol­me si­sa­rus­ta. Vii­mei­se­nä minä saan ker­toa, et­tä mi­nul­la­kin on kym­me­nen si­sa­rus­ta. Suu­ri si­sa­rus­ten mää­rä tun­tuu ih­me­tyt­tä­vän hän­tä, jol­la on kol­me si­sa­rus­ta.

Mie­tin, et­tä voin­han myös rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä kat­soa, nä­kyy­kö siel­lä kou­lu­ka­ve­rei­ta. Seu­roi­hin pää­sy ei kui­ten­kaan ole­kaan ihan it­ses­tään­sel­vää. Asun en­ti­sen met­sä­op­pi­lai­tok­sen ti­lois­sa noin 20 ki­lo­met­rin pääs­sä Ro­va­nie­men kes­kus­tas­ta ja kou­lus­ta. Muu­ta asun­toa en saa­nut, kun jä­tin asun­non et­si­mi­sen lii­an vii­me tip­paan. Olen nyt asu­nut ny­kyi­ses­sä asun­nos­sa­ni noin kuu­kau­den ja huo­man­nut, et­tei ky­sei­ses­tä pai­kas­ta ole help­poa pääs­tä kes­kus­taan ja seu­roi­hin. Net­ti­seu­ro­ja on­nek­si voi kuun­nel­la mis­sä vain. Olen huo­man­nut kuun­te­le­va­ni ta­val­lis­ta tar­kem­min pu­hei­ta kul­kies­sa­ni len­kil­lä pit­kin Ke­mi­jo­en vart­ta kau­niin luon­non kes­kel­lä tai loi­koil­les­sa­ni lem­peis­sä löy­lyis­sä juok­su­len­kin päät­teek­si. Ker­ran, kun kuun­te­lin seu­ro­ja luon­non kes­kel­lä, hy­räi­lin sa­mal­la lau­lua, jon­ka sa­nat ku­va­si­vat hy­vin tuo­ta ti­lan­net­ta: ”Nyt met­sä kirk­ko­ni ol­la saa, voi tääl­lä pal­vel­la Ju­ma­laa. Mun ur­ku­ni kau­niit, soi­kaa! Ja kir­kon kat­to on kor­keel­la, ja yks on ys­tä­vä seu­ra­na, hän kyl­lä muis­ta­vi poi­kaa."

Seu­rois­ta saa yleen­sä sil­loin pal­jon, kun sin­ne pää­see it­se fyy­si­ses­ti pai­kal­le. Jos­kus seu­ra­ti­lan­ne voi kui­ten­kin ol­la lä­hin­nä so­si­aa­li­nen ta­pah­tu­ma, jos­sa käy­dään ta­paa­mas­sa ys­tä­viä tai se voi ol­la to­tut­tu ru­tii­ni lau­an­tai- tai sun­nun­tai-il­lal­le. Ja sil­loin­kin seu­rat voi­vat vah­vis­taa us­koa. Mut­ta on hyvä, et­tä seu­ro­ja voi kuun­nel­la myös in­ter­ne­tis­tä, et­tä voi tie­toi­ses­ti va­li­ta, et­tä ha­lu­aa kuul­la Ju­ma­lan sa­naa – vaik­ka ei oli­si ym­pä­ril­lä ke­tään mui­ta us­ko­vai­sia.

Mo­nen vuo­den har­kin­nan ja ha­ke­mi­sen jäl­keen olen vih­doin opis­ke­li­ja. Jos opis­ke­lut me­ne­vät suun­ni­tel­mien mu­kaan, val­mis­tun muu­ta­man vuo­den pääs­tä sai­raan­hoi­ta­jak­si. Odo­tan mie­len­kiin­nol­la, mitä tu­le­vat vuo­det tuo­vat tul­les­saan. Us­kon, et­tä vä­hi­tel­len löy­dän opis­ke­lu­paik­ka­kun­nal­ta oman paik­ka­ni, hy­viä ih­mis­suh­tei­ta ja mu­ka­van asun­non.

LauriSäkkinen
Opiskelen tänä talvena Ranuan kristillisen kansanopiston viestintälinjalla. Tasan kymmenen vuotta olin opistossa ensimmäistä kertaa, peruskoulun jälkeen. Sen jälkeen opiskelin lähihoitajaksi ja tein hoitotyötä noin kuuden vuoden ajan. Sitten päätin tulla uudestaan opistoon. Nyt mietin, mitä haluaisin tulevaisuudessa tehdä. Tämän blogini kirjoitukset tulevat varmaan liittymäänkin opistoelämään ja tuleviin opiskeluihin.
19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys