JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Op­pi­mis­maas­sa

Aiemmat blogit
18.2.2016 7.07

Kah­des­ta si­sään­tu­lo­au­las­ta tul­vii. Ai­kuis­ten ih­mis­ten mu­ka­na tu­lee kaik­kea sel­lais­ta, mitä ai­kuis­ten ih­mis­ten elä­mäs­sä on.

Joku on miet­ti­nyt, mitä jär­keä on läh­teä käyt­tä­mään ko­ko­nai­nen vii­kon­lop­pu opis­tol­la. Joku on saa­nut teh­dä har­ti­a­voi­min töi­tä, et­tä läh­tö las­ten­hoi­toi­neen on saa­tu jär­jes­ty­mään. Joku on odot­ta­nut pit­kään pää­se­vän­sä tut­tuun opis­to­ko­tiin hen­gäh­tä­mään. On nii­tä­kin, jot­ka ei­vät ole pääs­seet tu­le­maan.

Mal­ja­kois­sa on kuk­kia.

Pa­pe­rei­hin täy­tyy kir­joit­taa nimi, am­mat­ti ja muu­ta sel­lais­ta, mitä val­tio ha­lu­aa tie­tää kurs­sit­tau­tu­vis­ta kan­sa­lai­sis­taan. Minä saan avai­met, mi­nul­le näy­te­tään luok­ka ja tar­peel­li­set kir­jau­tu­mis­tun­nuk­set. Keit­ti­ös­sä tuok­suu ai­na tä­hän ai­kaan.

Tek­no­lo­gi­a­luo­kas­sa ava­taan ko­neet.

Ei pu­hu­ta epä­mu­ka­vuu­sa­lu­ees­ta. Pe­lois­ta pu­hu­taan, eri­lai­sis­ta mai­se­mis­ta, ja sii­tä, et­tei op­pi­mi­nen ai­na ole ki­vaa ja help­poa. Pu­hu­taan asen­tees­ta, roh­keu­des­ta, ko­kei­le­mi­ses­ta ja sin­nik­kyy­des­tä.

Sor­met roh­kais­tu­vat vä­hi­tel­len hou­kut­te­le­maan näy­töil­le uu­den­lai­sia asi­oi­ta. Kurs­si­lai­set op­pi­vat neu­vo­maan toi­si­aan. Kan­sio saa­daan ja­et­tua, ja sin­ne al­kaa syn­tyä yh­teis­tä ym­mär­rys­tä.

Yk­si tie­to­tek­niik­ka­kurs­si­lai­sis­ta­ni on päät­tä­nyt op­pia blog­gaa­maan. Hän on lu­ke­nut sa­ta­vuo­ti­aas­ta ruot­sa­lais­nai­ses­ta, jol­la on ne­tis­sä 20 000 tyk­kää­jää. Päät­tä­väi­sel­lä har­joit­te­lul­la oman blo­gin poh­ja saa­daan syn­ty­mään, ja en­sim­mäi­nen pos­taus tu­lee val­miik­si kurs­sin ai­ka­na.

Jos elin­vuo­sia suo­daan, tuo­reel­la blog­ga­ril­la on 100-vuo­ti­aa­na rei­lun pa­rin­kym­me­nen vuo­den ver­ran kir­joit­ta­ja­ko­ke­mus­ta.

Avi­o­lii­ton vuo­si­huol­toon tul­leet kurs­si­lai­set ovat tul­leet ai­van toi­sen­lais­ten ky­sy­mys­ten ää­rel­le. He kul­ke­vat tär­keil­lä tut­ki­mus­ret­kil­lä ku­kin omis­sa ja kump­pa­nin­sa ko­ke­mus­mai­se­mis­sa.

Ja opis­ton ope­tus­keit­tiö on täyn­nä ruu­an­lait­toon in­to­hi­moi­sen kun­ni­an­hi­moi­ses­ti suh­tau­tu­via van­hem­pia mie­hiä – syn­tyy ker­mais­ta ku­ha­fi­let­tä, sie­ni­mu­hen­nos­ta, jo­tain po­ros­ta ja jo­tain muu­ta por­saan pos­ki­fi­leis­tä.

Sa­na­leik­ki­kurs­si­lai­set kään­te­le­vät sa­no­ja. Ka­ma­ri­kuo­ro­lai­set hi­o­vat jouk­ko­aan yh­teen­soi­vak­si. Yh­tei­sis­sä ko­koon­tu­mi­sis­sa eri kurs­sien tun­nel­mat aset­tu­vat vie­rek­käin ja tu­ke­vat toi­si­aan. On opit­tu asen­tei­ta, tai­to­ja ja kat­so­mis­kul­mia.

Eri­tyis­tä tu­kea tar­vit­se­vien nuor­ten jouk­ko tai­taa opet­taa enem­män kuin ku­kaan opet­ta­jis­ta. He tuup­pi­vat mui­ta kurs­si­lai­sia pait­si koh­ti olen­nai­sin­ta, myös koh­ti Sit­ran Uu­si kou­lu­tus -foo­ru­min lop­pus­lo­ga­nia, jos­ta toi­vo­taan Suo­mel­le uut­ta mot­toa: “Teh­dään Suo­mes­ta maa, jos­sa kaik­ki ra­kas­ta­vat op­pi­mis­ta!”

ViljaPaavola
Olen kolmikymppinen keskisuomalainen, joka katselee blogissa elämänpiiriään yhteiskunnallisesta, viestinnällisestä ja ihan vaan inhimillisestä näkökulmasta. Kommentteja, terveisiä ja palautetta voit laittaa osoitteeseen vilja.paavola@gmail.com.
27.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Kun paas­to­at­te, äl­kää ol­ko syn­kän nä­köi­siä niin kuin te­ko­py­hät. He muut­ta­vat muo­ton­sa sur­ke­ak­si, jot­ta kaik­ki var­mas­ti huo­mai­si­vat hei­dän paas­to­a­van." Matt. 6:16

Viikon kysymys