JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Pie­net ih­meet

Aiemmat blogit
11.7.2014 6.57

Mikä on se, joka se­koit­taa het­kek­si elä­män pa­la­pe­lin, saa kai­vet­tua esiin ih­mi­sen her­kim­män puo­len, li­sää vas­tuun­tun­toa, toi­voa, iloa ja on­nea? Kuu­los­taa ih­me­lääk­keel­tä. Sitä se on­kin, elä­män ko­koi­nen ih­me.

Lap­se­ni per­hees­sä ko­et­tiin syn­ty­män ih­me. It­se olen ko­ke­nut sen en­sin kuu­den lap­se­ni koh­dal­la ja myö­hem­min vii­den lap­sen­lap­se­ni koh­dal­la. Jo­kai­sel­la ker­ral­la tuo pie­ni, vas­ta maa­il­maan put­kah­ta­nut avu­ton nyyt­ti on saa­nut unoh­ta­maan syn­ny­tyk­sen mu­ka­naan tuo­mat ki­vut ja tu­le­vai­suu­den pe­lot: osaan­ko, jak­san­ko, pys­tyn­kö. Lap­si on tuo­nut luot­ta­muk­sen ja toi­von mu­ka­naan.

Sain ol­la mu­ka­na yh­den lap­sen­lap­sen syn­ny­tyk­ses­sä­kin. Se oli upea ko­ke­mus.

Täl­lä ker­taa uu­ni­tuo­reil­le van­hem­mil­le syn­tyi kak­si pien­tä ih­mis­tä: tyt­tö- ja poi­ka­vau­va. Ih­met­tä tuli siis kak­sin­ker­roin. Pien­ten syn­ty­mä vai­kut­ti voi­mak­kaas­ti jo­kai­sen lä­hei­sen elä­män. Vaik­ka vau­vo­ja syn­tyi kak­si, ei rak­kaus pie­niä koh­taan puo­lit­tu­nut vaan li­sään­tyi mo­nin ver­roin. Sii­nä se ydi­na­sia on­kin. Ajat­te­len, et­tä kun rak­kaut­ta ja­kaa, se ei vä­hen­ny vaan kas­vaa koko ajan.

Ai­na kaik­ki ei kui­ten­kaan ole niin au­vois­ta ja sees­teis­tä. On syn­nyt­tä­jiä, joil­la ei ole lä­hei­siä ja­ka­mas­sa ko­ke­muk­sia uu­den elä­män al­ku­tai­pa­leel­ta. On van­hem­pia, joi­den voi­ma­va­rat ovat niin vä­his­sä, et­tä jo pel­käs­tään raa­hau­tu­mi­nen het­kes­tä toi­seen voi ol­la työn ja vai­van ta­ka­na. On myös äi­te­jä, joil­la ei ole puo­li­soa rin­nal­laan tu­ke­mas­sa ja ja­ka­mas­sa yh­teis­tä ar­kea. Voi ol­la myös ta­lou­del­li­sia vai­keuk­sia tai elä­mää ki­vun ja sai­rau­den kes­kel­lä.

Elä­mä up­pou­tuu niin hel­pos­ti ja tii­viis­ti omiin uo­miin­sa, et­tem­me vält­tä­mät­tä näe toi­sen ih­mi­sen toi­vot­to­muut­ta tai ka­don­nut­ta elä­män­hal­lin­taa. Kä­ve­lem­me apua tar­vit­se­van ohi kii­rei­sin, ko­pi­se­vin as­ke­lin tai em­me jak­sa it­se pyy­tää apua sil­loin, kun sitä tar­vit­sem­me. Pie­ni­kin ele, rin­nal­la kul­ke­mi­nen, voi ol­la se voi­maan­nut­ta­va teko, joka an­taa toi­voa tu­le­vas­ta ja pa­rem­mas­ta huo­mi­ses­ta. Aut­taa nos­ta­maan kat­seen yli omien vai­keuk­sien ja koh­taa­maan tu­le­vai­suu­den luot­ta­en Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen.

Vai­keis­sa ti­lan­teis­sa on tar­peel­lis­ta pyy­tää apua lä­hei­sil­tä tai jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon puo­lel­ta. On hyvä, et­tä apua voi ha­kea myös vi­ra­no­mai­sil­ta. Vas­tuu­ta lä­him­mäis­tem­me hy­vin­voin­nis­ta ei kui­ten­kaan voi sy­sä­tä ko­ko­naan yh­teis­kun­nan har­teil­le. Lop­pu­jen lo­puk­si, vi­ral­li­sis­sa ti­lan­teis­sa­kin, me ih­mi­set koh­taam­me toi­sem­me.

Raa­mat­tu an­taa par­haan oh­jeen ih­mis­ten vä­li­seen koh­taa­mi­seen. Se si­säl­tää kai­ken tar­peel­li­sen. Sitä nou­dat­ta­mal­la sel­vi­äm­me haas­ta­vis­ta­kin ti­lan­teis­ta. "Ra­kas­ta lä­him­mäis­tä­si niin kuin it­se­ä­si" (Matt. 22:39).

SirkkaSuominen
Olen yli viisikymppinen nainen ja olen kasvattanut omat lapseni aikuisiksi. Minulla on kuusi lasta ja kuusi lastenlasta. Olen asunut monissa eri paikoissa ja työskennellyt koko aikuisikäni yhdessä ja samassa paikassa. Voit antaa minulle palautetta blogistani osoitteeseen sirkka.suo@gmail.com.
27.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Kun paas­to­at­te, äl­kää ol­ko syn­kän nä­köi­siä niin kuin te­ko­py­hät. He muut­ta­vat muo­ton­sa sur­ke­ak­si, jot­ta kaik­ki var­mas­ti huo­mai­si­vat hei­dän paas­to­a­van." Matt. 6:16

Viikon kysymys