JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Piti tul­la yli­o­pis­toon as­ti

Maaninka Elja
Aiemmat blogit
17.4.2018 6.02

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420180417060200

Mi­nul­la on ihan sel­ke­ät suo­sik­ki­vuo­de­na­jat. Nii­tä on nel­jä.

Kaik­ki vuo­de­na­jat syk­sys­tä seu­raa­vaan syk­syyn tun­tu­vat ter­ve­tul­leil­ta, sil­lä eh­din jo kyl­läs­tyä kä­sil­lä ole­vaan ai­kaan ja odot­taa seu­raa­vaa. Mei­dän ih­mis­ten vä­lil­lä on tie­tys­ti ero­ja sii­nä, kuin­ka pal­jon me pi­däm­me kuu­mis­ta ke­sä­päi­vis­tä tai tal­ven pak­ka­sis­ta, mut­ta mi­nul­le vuo­de­nai­ko­jen vaih­tu­mi­nen on tär­ke­ää ai­kaa niin tal­vel­la kuin ke­säl­lä­kin.

Kai­paan vaih­te­lua, ja se joh­tu­nee sii­tä, et­tä olen niin tot­tu­nut nel­jän vuo­de­na­jan ylel­li­syy­teen.

Olen opis­kel­les­sa­ni tu­tus­tu­nut kä­sit­tee­seen ni­mel­tä no­vel­ty see­king. Va­paas­ti suo­men­net­tu­na se tar­koit­taa elä­mys­ha­kui­suut­ta. Tut­ki­mus­ten poh­jal­ta on to­det­tu, et­tä elä­mys­ha­kui­suus kuu­luu ih­mi­sen pe­ru­so­mi­nai­suuk­siin ja se saa mei­dät ha­keu­tu­maan koh­ti vaih­te­lua ja uut­ta.

On hyvä, et­tä py­rim­me elä­mäs­säm­me koh­ti haa­vei­tam­me ja ta­voit­tei­tam­me. Elä­mys­ha­kui­suu­des­sa pii­lee kui­ten­kin tut­ki­joi­den mu­kaan myös on­gel­mia. Se saa mei­dät kyl­läs­ty­mään ja vä­sy­mään ta­val­li­suu­teen.

Elä­män­hal­lin­nan kan­nal­ta on erit­täin tär­ke­ää, et­tä ky­ke­nem­me vii­vyt­tä­mään het­kel­li­siä tar­pei­tam­me ja pää­hän­pis­to­jam­me niin, et­tä pys­tym­me ar­vi­oi­maan sitä, mikä on oi­ke­as­ti tar­peel­lis­ta ja hy­vää. It­se­sää­te­ly on tie­tois­ta toi­min­nan ja pää­tös­ten ar­vi­oin­tia ja har­kin­taa. Se aut­taa mei­tä re­a­goi­maan tun­tei­siim­me ja aja­tuk­siim­me niin, et­tä toi­mim­me mal­til­la. It­se­sää­te­lys­tä voi­ta­neen myös käyt­tää sa­naa it­se­hil­lin­tä.

Elä­mys­ha­kui­suu­des­ta voi ke­hit­tyä kär­si­väl­li­syy­den ja it­se­sää­te­lyn vi­hol­li­nen.

Ko­to­na asu­es­sa­ni van­hem­pa­ni pu­hui­vat sii­tä, kuin­ka kär­si­väl­li­syyt­tä on hyvä kas­vat­taa, kos­ka se aut­taa sel­vi­ä­mään mo­nis­ta elä­män haas­teis­ta. Ajat­te­lin jos­kus, et­tä elä­mä on tyl­sää noin aja­tel­tu­na. Mi­nun piti tul­la yli­o­pis­toon as­ti ym­mär­tääk­see­ni, et­tä tut­ki­jat ovat van­hem­pie­ni kans­sa sa­maa miel­tä. Myös Raa­ma­tus­sa pu­hu­taan mo­nis­sa koh­dis­sa kär­si­väl­li­syy­den tär­key­des­tä.

Elä­mys­ha­kui­suus on hyvä ren­ki, mut­ta huo­no isän­tä. Se voi vai­keut­taa elä­män­hal­lin­taa, jos sitä ei sää­te­le. Kär­si­väl­li­syy­den ja it­se­sää­te­lyn avus­ta­ma­na se kui­ten­kin saa ai­kaan hy­vää: se aut­taa op­pi­maan, saa­vut­ta­maan ta­voit­tei­ta, luo­maan uut­ta ja huo­maa­maan kau­neu­den.

Eräs it­sel­le­ni tär­keä esi­merk­ki luo­vuu­des­ta ja kau­neu­den huo­maa­mi­ses­ta on uk­ki­ni Su­lon te­ke­mä lau­lu. Ke­vään kau­neus sai hä­net is­tah­ta­maan pel­lon lai­dal­le kir­joit­ta­maan ru­non, jota nyt lau­lam­me Sii­o­nin lau­lu­na 230, Nyt jo tait­tuu tal­ven val­ta.

Pi­dän tuo­ta ru­noa hy­vä­nä mal­li­na oman kir­joi­tus­har­ras­tuk­se­ni si­säl­löil­le ja sa­no­mal­le.

EljaMaaninka
4.6.2020

Ku­kaan, joka pu­huu Ju­ma­lan Hen­gen val­taa­ma­na, ei voi sa­noa: "Jee­sus on ki­rot­tu." Ku­kaan ei myös­kään voi sa­noa: "Jee­sus on Her­ra", muu­ten kuin Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta. 1 Kor. 12:3

Viikon kysymys