JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Sana pu­hut­te­li

Niinikoski Eija-Riitta
Aiemmat blogit
18.7.2015 6.45

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420150718064500

Ke­sä­kuun vii­mei­se­nä maa­nan­tai­na pi­dän tau­on kes­ken työ­päi­vän ja nos­tan kuu­lok­keet kor­vil­le­ni. Net­ti­ra­di­on lä­he­tys Vaa­sas­ta kuu­luu hy­vin. Tut­tu ää­ni. Tur­val­li­sia, roh­kai­se­via, loh­dut­ta­via sa­no­ja. Kes­kel­le ar­kea tul­vii vies­ti toi­vos­ta ja suu­res­ta lu­pauk­ses­ta.

Vii­kon­lo­pun muis­tot Sö­derf­jär­de­nin pel­loil­ta kul­ke­vat vä­läh­dyk­si­nä mie­les­sä­ni. Kes­kus­te­lut, ta­paa­mi­set, hil­jen­ty­mi­nen. Omat tal­koo­vuo­ro­ni oli­vat kuin juh­la­het­kiä. Nii­hin val­mis­tau­tu­mi­nen al­koi jo teh­tä­vään lu­pau­tu­mi­ses­ta. Ke­vään poh­din­nat ja al­ku­ke­sän soit­to­kier­rok­set vi­rit­ti­vät aja­tuk­sia. Teks­tien lu­ke­mi­nen ja kes­kus­te­lut oli­vat osa omaa val­mis­tau­tu­mis­ta.

Mo­net ovat an­ta­neet ai­kaan­sa, jot­ta ke­sä­seu­ra­ra­di­on lä­he­tys on­nis­tuu. Pal­jon tal­koo­työ­tä on tar­vit­tu ja tar­vi­taan, jot­ta su­vi­seu­rat voi­daan jär­jes­tää. Ih­me­tel­len ja kii­tol­li­se­na ajat­te­len kaik­kia, jot­ka ovat an­ta­neet ai­kaan­sa ja osaa­mis­taan. Jo­kai­nen on osal­taan var­mis­ta­nut, et­tä seu­rat to­teu­tu­vat ja et­tä Ju­ma­lan sana voi pu­hu­tel­la lä­hel­lä ja kau­ka­na.

Vir­ren ai­ka­na mie­lee­ni nou­see Sana pu­hut­te­li -oh­jel­mien lä­he­tys­het­ket. Kont­tiin ra­ken­net­tuun lä­he­tys­s­tu­di­oon mah­tui yl­lät­tä­vän mon­ta ih­mis­tä. Kun­kin oh­jel­man tee­mat oli so­vit­tu. Mie­les­sä­ni oli muu­ta­mat merk­ki­paa­lut. Jo­kai­sel­la ker­ral­la kes­kus­te­lus­ta muo­dos­tui ai­nut­ker­tai­nen ko­ko­nai­suus. Sii­hen tar­vit­tiin stu­di­o­vie­rait­te­ni roh­keut­ta ker­toa aja­tuk­si­aan ja muis­to­jaan.

Kii­tos­vir­ren myö­tä lo­pe­tan tau­ko­ni, otan kuu­lok­keet kor­vil­ta­ni ja jat­kan työ­päi­vä­ni teh­tä­vien pa­ris­sa.

Eija-RiittaNiinikoski
Mielenkiintoinen työ yliopiston alueyksikössä ja monet luottamustehtävät antavat sisältöä arkeeni. Perhe, ystävät ja suku ovat minulle rakkaita. Ajatuksissani olen usein minulle tärkeiden ihmisten luona. Nivalan lakeus rohkaisee ajattelemaan avarasti. Monena aamuna mielessäni on erään runoilijan sanat: "Aamu on noussut. Astun kostealle pihalle ja kyselen, mitähän tästä päivästä on kirjoitettu Jumalan kirjaan." Minulle voi lähettää palautetta osoitteella eija-riitta.niinikoski@nivala.fi
4.8.2020

Kar­me­lin­vuo­rel­la Elia kään­tyi kan­san puo­leen ja sa­noi: "Kuin­ka kau­an te hor­jut­te puo­lel­ta toi­sel­le? Jos Her­ra on Ju­ma­la, seu­rat­kaa hän­tä, jos taas Baal, seu­rat­kaa sit­ten hän­tä!" 1 Kun. 18:21

Viikon kysymys