JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Small talk

Maaninka Elja
Aiemmat blogit
16.2.2019 6.20

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420190216062000

Pik­ku­pu­he eli small talk on uni­ver­saa­lis­ti yk­si ta­val­li­sim­pia kes­kus­te­lun la­je­ja, mut­ta sil­ti suo­ma­lais­ten sa­no­taan ole­van sii­nä huo­no­ja. Em­me me sii­nä huo­no­ja ole, mut­ta ai­na­kin omal­la koh­dal­la­ni pik­ku­pu­heen pin­nal­li­suus saa mo­nes­ti pää­kop­pa­ni käyt­tö­muis­tin ai­van tuk­koon.

On tie­tys­ti näin aluk­si tär­ke­ää mää­ri­tel­lä, mitä tar­koi­tan käyt­tä­es­sä­ni sa­naa pik­ku­pu­he, ja sik­si jaan­kin kä­sit­teen nyt kol­meen osaan. Pe­rus­vään­tö, il­ma­vai­vaus ja pin­ta­liip­paus ovat kaik­ki pik­ku­pu­heen ala­la­je­ja, ja ne ku­vaa­vat en­si­si­jai­ses­ti kes­kus­te­lun si­säl­tö­tyyp­pe­jä. Niil­lä on kui­ten­kin myös omat tyy­pil­li­set eri­tyis­piir­teen­sä.

Pe­rus­vään­tö on kes­kus­te­lun aloi­tuk­sen tär­keä pe­rus­pa­la­nen sil­loin, kun toi­nen osa­puo­li on puo­li­tut­tu, pit­kään ai­kaan nä­ke­mä­tön, tai um­pi­ou­to. Pe­rus­vään­tö si­säl­tää ai­hei­ta maan ja tai­vaan vä­lil­tä, mut­ta ylei­sim­piin si­säl­töi­hin kuu­lu­vat nimi, ikä, mis­tä­ko­toi­suus, suku, yh­tei­set tu­tut, kou­lu, työ ja asuin­paik­ka. Pe­rus­vään­nös­sä kes­kus­te­lu ra­ken­tuu yleen­sä ky­sy­mys-vas­taus-ak­se­lil­le, ja roo­lit vaih­tu­vat ai­na sen mu­kaan, kum­pi on avoi­mem­pi ker­to­maan ja kum­pi ky­sy­mään. Pe­rus­vään­nös­tä voi­daan osal­lis­tu­vis­ta yk­si­löis­tä riip­pu­en siir­tyä ko­ko­naan pois pik­ku­pu­heen alu­eel­ta, tai jos ei heti synk­kaa, liu­ku­mi­nen il­ma­vai­vauk­seen tai pin­ta­liip­pauk­seen voi aut­taa akuut­tiin kiu­saan­tu­nei­suu­teen.

Il­ma­vai­vaus eli toi­sel­ta kan­sa­no­mai­sem­mal­ta ni­mel­tään sää­pu­he on yleen­sä kes­kus­te­lu­ym­pä­ris­tön ja sii­nä val­lit­se­van il­mas­ton, sään, ja tun­nel­man vuo­rot­tais­ta tai yh­tee­nää­nis­tä kom­men­toin­tia, ar­vos­te­lua tai ihas­te­lua. Il­ma­vai­vauk­sel­le ei ole löy­det­tä­vis­sä tiuk­ka­ra­jais­ta tyy­pil­lis­tä ra­ken­net­ta, vaan sen ra­ken­ne riip­puu asi­ayh­tey­des­tä. Pe­rus­luon­tee­seen kuu­luu kui­ten­kin kes­kus­te­lun rau­hal­li­nen ja vuo­rot­tai­nen sol­ju­mi­nen, ja vain har­voin ja har­vi­nai­sem­mis­sa ti­lan­teis­sa il­ma­vai­vauk­ses­ta muo­tou­tuu vi­hais­ta tai rie­mul­lis­ta. Voi­vot­te­lu kuu­luu kiin­te­äs­ti sekä hie­non au­rin­gon­las­kun, et­tä su­mu­sa­teen kom­men­toin­tiin.

Pin­ta­liip­paus on pik­ku­pu­heen tur­hin muo­to, mut­ta sil­lä on paik­kan­sa tie­tyis­sä ti­lan­teis­sa. Pin­ta­liip­paus on oi­ke­as­taan jä­mä­mää­ri­tel­mä, eli kä­si­te, joka si­säl­tää kai­ken muis­ta ka­te­go­ri­ois­ta yli jää­neen. Pin­ta­liip­pauk­seen tör­mää ti­lan­teis­sa, jois­sa kah­den ih­mi­sen vä­lil­lä on kes­kus­te­lua niin, et­tei kui­ten­kaan sa­no­ta oi­kein mi­tään, ei­kä myös­kään kuun­nel­la. Kom­mu­ni­kaa­tio on usein ta­poi­hin pe­rus­tu­vaa, ja sil­lä täy­te­tään kai­kes­ta muus­ta sa­na­si­säl­lös­tä tyh­jää il­ma­na­laa. Tyy­pil­li­sim­piin lau­sah­duk­siin kuu­lu­vat non­niin, sem­mos­ta­se­on, juu­juu­et­tä­sil­lä­lail­la ja ei­pä­täs­sä­mit­tää.

Alus­sa mai­nit­sin luk­kiu­tu­va­ni jos­kus pik­ku­pu­heen pin­nal­li­suu­den ta­kia. Tämä pi­tää paik­kan­sa, mut­ta en sil­ti tar­koi­ta, et­tei­kö pik­ku­pu­het­ta tar­vit­tai­si. Pik­ku­pu­he on mai­nio le­väh­dys­paik­ka esi­mer­kik­si sy­vien kes­kus­te­lu­jen vä­lei­hin, bus­si­py­sä­keil­le tai aa­mui­seen keit­ti­ön pöy­tään. Maa­il­man ja ih­mis­suh­tei­den ke­hi­tys ei kui­ten­kaan ole pe­rus­tu­nut niin­kään pik­ku­pu­hee­seen, vaan mai­nit­se­mii­ni sy­viin kes­kus­te­lui­hin. Jos­kus sy­vis­tä kes­kus­te­luis­ta käy­te­tään sa­naa sy­väl­li­nen kes­kus­te­lu, mut­ta mie­les­tä­ni sy­väl­li­nen on sy­vän ala­la­ji.

Yh­tä kaik­ki, pi­dän tär­ke­ä­nä, et­tä pu­hum­me ja en­nen kaik­kea kuun­te­lem­me toi­si­am­me sy­väs­ti.

EljaMaaninka
7.6.2020

Jee­sus sa­noo: "Niin kuin Isä on ra­kas­ta­nut mi­nua, niin olen minä ra­kas­ta­nut tei­tä. Py­sy­kää mi­nun rak­kau­des­sa­ni." Joh. 15:9

Viikon kysymys