JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Va­lin­to­ja

Aiemmat blogit
15.4.2015 6.35

Jo aa­mul­la, kun au­kai­sen sil­mä­ni uu­teen päi­vään, teen va­lin­to­ja. Pai­nan­ko tork­ku­he­rä­tys­tä vai nou­sen­ko heti ylös? Mitä syön aa­mu­pa­lak­si vai syön­kö mi­tään? Mitä vaat­tei­ta lai­tan pääl­le­ni ja mit­kä ken­gät? Pie­nen vau­van äi­din tork­ku­nap­pu­la­na toi­mii usein tut­ti ja hän voi va­li­ta, yrit­tää­kö jat­kaa unia vie­lä rau­hoit­te­le­mal­la las­ta tu­til­la vai nou­see­ko ylös. Täl­lai­set jo­ka­päi­väi­seen elä­mään kuu­lu­vat va­lin­nat jat­ku­vat pit­kin päi­vää.

Vä­lil­lä olem­me myös suu­rien, koko elä­mää mul­lis­ta­vien va­lin­to­jen edes­sä. Jos­kus pää­tös voi muut­taa lop­pu­e­lä­män täy­sin. Jo pe­rus­kou­lun vii­mei­sel­lä luo­kal­la pi­täi­si tie­tää, mikä on tu­le­va kut­su­mu­sam­mat­ti. Joi­den­kin täy­tyy teh­dä pää­tös sii­tä, muut­taa­ko työn pe­räs­sä ul­ko­mail­le vai jää­dä­kö ko­ti­maa­han työn­ha­ki­jak­si. Joku toi­nen voi kii­rees­sä teh­dä on­net­to­man pää­tök­sen ylit­tää katu kat­so­mat­ta taak­seen juu­ri sil­loin, kun ta­kaa tu­lee au­to.

Jos­kus voim­me jäl­keen­päin har­mi­tel­la va­lin­to­jam­me. Tai jos­si­tel­la asi­oi­ta. Oli­sin ha­lun­nut osa­ta tu­kea lap­si­a­ni vii­saam­min us­kon tiel­lä. Olen­ko omil­la va­lin­noil­la vai­kut­ta­nut lä­heis­te­ni elä­mään ra­ken­ta­vas­ti vai re­pi­väs­ti?

Ajat­te­len kui­ten­kin niin, et­tä jos­sit­te­lua tur­hem­paa asi­aa ei voi ol­la­kaan. Ku­lu­tam­me sil­lä vain omia ja lä­him­pien voi­ma­va­ro­ja. Sen si­jaan voim­me suun­na­ta kat­seem­me tu­le­vai­suu­teen ja kes­kit­tää voi­mam­me te­ke­mään juu­ri nyt mah­dol­li­sim­man hy­vät va­lin­nat. Toki his­to­ri­as­ta on hyvä ot­taa opik­seen, jot­ta ei tois­tai­si va­hin­gol­li­sia toi­min­ta­ta­po­ja. Va­lin­to­jen edes­sä on hyvä pi­tää mie­les­sä us­kon nä­kö­kul­ma.

On tur­val­lis­ta aja­tel­la, et­tä mi­nun­kin tie­ni ja va­lin­ta­ni ovat Tai­vaan Isäl­lä tie­dos­saan. Hän on ar­mol­li­nen mei­tä jo­kais­ta koh­taan, jo­ten ope­tel­kaam­me ar­mol­li­suut­ta myös it­se­äm­me koh­taan. Hä­nen var­je­luk­ses­saan on hyvä teh­dä va­lin­to­ja tä­nään­kin.

SirkkaSuominen
Olen yli viisikymppinen nainen ja olen kasvattanut omat lapseni aikuisiksi. Minulla on kuusi lasta ja kuusi lastenlasta. Olen asunut monissa eri paikoissa ja työskennellyt koko aikuisikäni yhdessä ja samassa paikassa. Voit antaa minulle palautetta blogistani osoitteeseen sirkka.suo@gmail.com.
20.2.2020

Sa­nat, jot­ka Her­ra on pu­hu­nut, ovat hen­ki ja elä­mä. Joh. 6:63

Viikon kysymys