JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hartauskirjoitukset

Kor­ke­am­pi kuin kaik­ki vuo­ret

Siionin Lähetyslehti
Hartauskirjoitukset
14.2.2017 6.47

Juttua muokattu:

1.1. 11:21
2020010111213120170214064700

Je­sa­jan kir­jan al­kuo­sa si­säl­tää eri ai­koi­na kir­joi­tet­tu­ja teks­te­jä, jois­ta en­sim­mäi­set 39 lu­kua si­säl­tä­vät va­roi­tuk­sia ku­nin­kaal­le ja kan­sal­le se­län kään­tä­mi­ses­tä Ju­ma­lal­le. Je­sa­jan kir­jan ai­koi­hin ete­lä­val­tio, Juu­da, kään­tyy, ja as­sy­ri­a­lai­set ar­mah­ta­vat sen. Sen si­jaan poh­jois­val­tio, Is­ra­el, val­loi­te­taan, ja väki siir­re­tään pois.

Je­sa­ja-pro­fee­tan va­roi­tuk­set ovat va­ka­vaa lu­et­ta­vaa myös ny­ky­a­jan kris­tit­ty­jen kes­kuu­des­sa. Ju­ma­lan kär­si­väl­li­syyt­tä ei kan­na­ta uh­ma­ta, vaan us­koa ja luot­taa sii­hen, et­tä Ju­ma­la kul­jet­taa kan­saan­sa myös eri ai­ka­kau­si­na. Siel­lä, mis­sä on elä­vää us­koa, on myös elä­vää tai­vas­toi­voa. Ju­ma­la ei hyl­kää kan­saan­sa, el­lei kan­sa it­se hyl­kää sitä. Je­sa­ja ke­hot­taa pa­ran­nuk­seen ja us­ko­maan syn­nit an­teek­si ”Pe­sey­ty­kää, puh­dis­tau­tu­kaa, teh­kää lop­pu pa­hois­ta töis­tän­ne, ne ovat ai­na sil­mis­sä­ni. La­kat­kaa te­ke­mäs­tä pa­haa.” (Jes.1:16.)

Py­häl­le vuo­rel­le ra­ken­net­tu temp­pe­li

Je­sa­jan kir­jan al­kuo­saan si­säl­tyy myös ny­kyi­sen kirk­ko­kä­si­kir­jan eräs syn­nin­pääs­tön sa­na­vaih­to­eh­to ”Vaik­ka tei­dän syn­tin­ne ovat ve­ren­pu­nai­set, ne tu­le­vat val­keik­si kuin lumi, vaik­ka ne ovat purp­pu­ran­pu­nai­set, ne tu­le­vat val­keik­si kuin puh­das vil­la” (Jes. 1:18). Je­sa­jan mu­kaan ”vää­rin­te­ki­jät ja syn­ti­set sor­tu­vat kaik­ki, ne, jot­ka hyl­kää­vät Her­ran, tu­hou­tu­vat” (Jes. 1.28). Je­sa­jan mu­kaan edes­sä on tu­le­va rau­han ai­ka: ”Tu­lee vie­lä ai­ka, jol­loin Her­ran py­hä­kön vuo­ri sei­soo lu­ja­na. Ylim­pä­nä vuo­ris­ta se ko­ho­aa, kor­keim­pa­na kuk­ku­lois­ta, ja kan­sat vir­taa­vat sin­ne.” (Jes. 2:2.)

Ju­ma­la oli va­lin­nut Is­ra­e­lin kan­san omak­si kan­sak­seen, jon­ka pyhä temp­pe­li ra­ken­net­tiin ku­nin­gas Sa­lo­mon ai­ka­na Je­ru­sa­le­min temp­pe­li­vuo­rel­le. Myö­hem­min Ju­ma­lan­sa hy­län­nyt kan­sa jou­tui ko­ke­maan ba­by­lo­ni­a­lais­ten val­loi­tuk­sen, jol­loin Je­ru­sa­lem temp­pe­lei­neen tu­hot­tiin vuon­na 586 eKr. Je­sa­jan en­nus­tus osuu oi­ke­aan, Is­ra­e­lin kan­sa sai vie­lä pa­la­ta ta­kai­sin py­häl­le vuo­rel­leen, Je­ru­sa­le­miin ra­ken­ta­maan muu­ria uu­del­leen. Kui­ten­kin myös toi­nen, vuon­na 516 eKr., jäl­leen­ra­ken­net­tu temp­pe­li tu­hou­tui Jee­suk­sen myö­hem­män en­nus­tuk­sen (mm. Luuk. 21:20) mu­kaan vuon­na 70 jKr.

Kris­tus kir­kas­tuu vuo­rel­la

Is­ra­e­lin kan­sal­le vuo­ri oli sa­mal­la Ju­ma­lan maan­pääl­li­sen val­ta­kun­nan ver­taus­ku­va. Vuo­rel­la oli paik­ka, jos­sa Ju­ma­la pu­hui pal­ve­li­jal­leen. Ju­ma­la asui kan­san­sa kes­kel­lä mut­ta il­mes­tyi Sii­nain vuo­rel­la (ns. Moo­sek­sen vuo­rel­la, Ja­bal Musa, arab.). Tuol­la vuo­rel­la Moo­ses vas­taa­not­ti kym­me­nen käs­kyä. Sik­si temp­pe­li­kin oli ra­ken­net­tu niin sa­no­tul­le temp­pe­li­vuo­rel­le.

Uu­den tes­ta­men­tin puo­lel­la myös Jee­sus koki kir­kas­tu­mi­sen­sa vuo­rel­la. Mo­net kirk­ko­tai­tei­li­jat ovat ku­van­neet alt­ta­ri­ku­vis­saan tuo­ta my­kis­tä­vää ti­lan­net­ta, jos­sa Jee­sus vie Pie­ta­rin, Jaa­ko­bin ja Jo­han­nek­sen vuo­rel­le, mis­sä ”Kris­tuk­sen kas­vot lois­ti­vat kuin au­rin­ko ja hä­nen vaat­teen­sa tu­li­vat val­keik­si kuin valo” (Mark. 9:2–4).

Mer­kil­le pan­ta­vaa on se, et­tä ”heil­le il­mes­tyi­vät myös Elia ja hä­nen kans­saan Moo­ses ja nämä kes­kus­te­li­vat Jee­suk­sen kans­sa” (Mark. 9:4). Pyhä vuo­ri oli näin siir­ty­mäs­sä Is­ra­e­lin kan­sal­ta uu­den lii­ton Ju­ma­lan val­ta­kun­nak­si, jon­ka pää­nä oli Ju­ma­lan poi­ka Jee­sus Kris­tus.

Vuo­rel­la asuu on­nel­li­nen kan­sa

Ju­ma­lan val­ta­kun­taa on ver­rat­tu ja ver­ra­taan usein vuo­rek­si. Tie vuo­rel­le ei ole ai­na ol­lut ki­vu­ton­ta ei­kä tuo­ta vuor­ta ole ai­na myös­kään tun­nus­tet­tu. Psal­min 68 kir­joit­ta­ja sa­noo: ”Mik­si te, kor­ke­at vuo­ret, kat­sot­te kar­saas­ti sitä vuor­ta, jon­ka Ju­ma­la on ha­lun­nut asuin­pai­kak­seen?” (Ps. 68:16.) Kui­ten­kin Ju­ma­la pu­huu ny­kyi­sin­kin val­ta­kun­nas­saan, ny­ky­a­jan Sii­o­nin vuo­rel­la. Hän lä­hes­tyy Py­hän Hen­gen kaut­ta hen­ges­sään köy­hiä, mur­heel­li­sia ja syn­ti­siä.

Sii­o­nin vuo­rel­la asu­vat ovat lo­pul­ta on­nel­lis­ta kan­saa, sil­lä Ju­ma­la on ar­mah­ta­nut hei­tä val­ta­kun­tan­sa evan­ke­liu­mil­la. Tuol­la vuo­rel­la asuu Ju­ma­lan voi­ma ja Kris­tuk­sen kirk­kaus, joka va­paut­taa syn­ti­sen taa­kois­taan Ju­ma­lan las­ten iloon ja va­pau­teen. ”On­nel­li­nen on van­hurs­kas! Hä­nen käy hy­vin.” (Jes. 3:10.) Tuol­la vuo­rel­la asuu myös mo­nil­ta sa­las­sa ole­va ih­meel­li­nen Ju­ma­lan rau­ha, jon­ka voi ko­kea Je­sa­jan ta­voin myös ny­ky­ään: ”Vaik­ka vuo­ret järk­kyi­si­vät ja kuk­ku­lat hor­jui­si­vat, mi­nun rak­kau­te­ni si­nuun ei jär­ky ei­kä mi­nun rau­han­liit­to­ni hor­ju, sa­noo Her­ra, si­nun ar­mah­ta­ja­si”

(Jes. 54:10).

Sam­po Luuk­ko­nen

Jul­kais­tu Lä­he­tys­leh­des­sä 8.2.2017

Ku­vi­tus­ku­va: H.H.

3.6.2020

Jee­sus sa­noo: "To­ti­ses­ti, to­ti­ses­ti: sil­lä, joka us­koo, on ikui­nen elä­mä." Joh. 6:47

Viikon kysymys