JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Ar­mo va­paut­taa syn­nis­tä

Matkaevääksi
8.4.2020 6.00

Juttua muokattu:

3.4. 13:59
2020040313591920200408060000
Kotiarestilainen tähyilee haikeana vapauteen.

Kotiarestilainen tähyilee haikeana vapauteen.

Raimo Hoppa

Kotiarestilainen tähyilee haikeana vapauteen.

Kotiarestilainen tähyilee haikeana vapauteen.

Raimo Hoppa

Sam­po San­dell

Jos­kus pu­heis­sa kuu­lee sa­not­ta­van, et­tä us­ko­vai­nen ei saa esi­mer­kik­si juo­da al­ko­ho­lia. On­ko us­ko sitä, mitä saa teh­dä ja mitä ei saa teh­dä? On­ko pe­las­tus riip­pu­vai­nen sii­tä, mitä ih­mi­nen te­kee tai jät­tää te­ke­mät­tä?

Paa­va­li kä­sit­te­lee näi­tä ky­sy­myk­siä roo­ma­lais­kir­jees­sä laa­jas­ti ja sy­väl­li­ses­ti. Paa­va­li ku­vaa kris­ti­tyn elä­mää va­pau­te­na lain ja syn­nin or­juu­des­ta. Us­ko­vai­sen elä­mä on va­el­ta­mis­ta Kris­tuk­ses­sa, hä­nen oma­naan.

Ku­kaan ei voi omil­la te­oil­laan an­sai­ta pe­las­tus­ta. Pe­ri­syn­nin tur­me­le­ma ih­mi­nen on ky­vy­tön elä­mään Ju­ma­lan tah­don mu­kai­ses­ti. Jo­kai­nen ih­mi­nen rik­koo Ju­ma­lan tah­toa vas­taan aja­tuk­sin, sa­noin ja te­oin.

Sik­si kris­ti­tyn va­paus ei ole lain al­la kul­ke­mis­ta, yri­tys­tä täyt­tää Ju­ma­lan la­kia. Laki ei kuu­lu kris­ti­tyl­le. Elä­mä Kris­tuk­ses­sa on us­koa ja luot­ta­mis­ta sii­hen, et­tä Jee­sus on täyt­tä­nyt Ju­ma­lan vaa­ti­van lain puo­les­tam­me. Ju­ma­la ar­mah­taa us­ko­vai­set Kris­tuk­sen so­vi­tus­työn an­si­os­ta. Tä­män ar­mon saa omak­seen us­kon kaut­ta.

Roo­ma­lais­kir­jees­sä Paa­va­li ky­syy: “On­ko mei­dän jat­ku­vas­ti teh­tä­vä syn­tiä, jot­ta ar­mo tu­li­si yhä suu­rem­mak­si?” Ja vas­taa: “Ei tie­ten­kään. Kun ker­ran olem­me kuol­leet pois syn­nis­tä, kuin­ka voi­sim­me edel­leen elää sii­nä?” (Room. 6:1–2.) Ju­ma­lan lap­si on va­paa syn­nin or­juu­des­ta.

Jo­kai­nen lap­si syn­tyy tän­ne maa­il­maan Ju­ma­lan lap­se­na, Kris­tuk­sen so­vi­tus­työs­tä osal­li­se­na. Kris­ti­tyt tah­to­vat tuo­da pie­net lap­set kas­tet­ta­vik­si Jee­suk­sen käs­kyn mu­kai­se­na. Kas­tees­sa lap­si saa­te­taan Ju­ma­lan ar­mo­liit­toon. Kas­teen lii­tos­sa elä­mi­nen on jo­ka­päi­väis­tä kil­voit­te­lua, kuo­le­mis­ta pois syn­nis­tä.

Us­ko­vai­sen va­el­lus on Ju­ma­lan ar­mon va­ras­sa elä­mis­tä. Ar­mo opet­taa hyl­kää­mään syn­nin. Ju­ma­lan ar­mo­lii­tos­sa py­sy­mi­seen kuu­luu tais­te­lu syn­tiä vas­taan. Tuo­hon kamp­pai­luun ei ke­nes­tä­kään ole oman ih­mi­syy­den puo­les­ta. Tä­män Pie­ta­ri sai ko­kea en­sim­mäi­sen pit­kä­per­jan­tain aa­mu­na van­not­tu­aan ole­maan hyl­kää­mät­tä Mes­ta­ri­aan.

Us­kon tais­te­lua syn­tiä vas­taan käy­dään Ju­ma­lan voi­mil­la ja hä­nen lah­joit­ta­mil­laan sota-aseil­la. Syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen ar­mo­e­van­ke­liu­mi vah­vis­taa tais­te­lus­sa haa­voil­le lyö­tyä. Tuol­la evan­ke­liu­mil­la on myös ih­mis­jär­jel­le kä­sit­tä­mä­tön voi­ma vir­voit­taa tais­te­lus­sa kuol­lut ta­kai­sin elä­mään, nos­taa epä­us­koon jou­tu­nut Ju­ma­lan lap­sek­si.

Elä­mä Kris­tuk­ses­sa on myös elä­vää yh­teyt­tä Ju­ma­lan seu­ra­kun­taan. Seu­ra­kun­ta on Kris­tuk­sen ruu­mis maan pääl­lä. Kris­tus on löy­det­tä­vis­sä vain Ju­ma­lan seu­ra­kun­nan kes­kel­tä, Ju­ma­lan las­ten jou­kos­ta.

Kut­sua Ju­ma­lan val­ta­kun­taan ju­lis­te­taan kai­kil­le. Saar­na syn­tien so­vi­tuk­ses­ta Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä kai­kuu yhä vah­vis­ta­va­na ja kut­su­va­na. Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ on so­vi­tuk­sen sa­nan ju­lis­ta­mis­ta.

Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ­tä teh­dään eri­lai­sis­sa toi­min­ta­muo­dois­sa. Sii­hen työ­hön on jo­kai­nen us­ko­vai­nen kut­sut­tu. Kal­lein­ta Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ­tä teh­dään ko­deis­sa, kun siel­lä ju­lis­te­taan syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen ilo­sa­no­maa.

Tu­le­vai­suu­des­sa on het­ki, jol­loin kaik­ki Ju­ma­lan lap­set koo­taan tai­vaa­seen. Sil­loin us­koa ja kil­voit­te­lua ei tar­vi­ta. Syn­nin, ki­pu­jen ja kär­si­myk­sen ruu­mis on vaih­tu­nut ylös­nous­seen Kris­tuk­sen kal­tai­seen täy­del­li­seen ruu­mii­seen. Siel­lä ilo, rau­ha ja rie­mu on täy­del­lis­tä. Sik­si kan­nat­taa us­koa, vie­lä tä­nään­kin.

8.7.2020

Et­kö ym­mär­rä, et­tä Ju­ma­lan hy­vyys joh­taa si­nut kään­ty­mi­seen? Room. 2:4

Viikon kysymys