JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Avi­o­liit­to on jat­ku­van op­pi­mi­sen mat­ka

Matkaevääksi
5.9.2018 6.52

Ju­ma­la on an­ta­nut ih­mi­sel­le mo­nia hy­viä lah­jo­ja: elä­män, us­ko­mi­sen, lä­hei­siä ih­mi­siä, saat­to­mie­hiä. Yh­te­nä lah­ja­naan Ju­ma­la on aset­ta­nut avi­o­lii­ton mie­hen ja nai­sen vä­li­sek­si eli­ni­käi­sek­si lii­tok­si.

Ju­ma­la an­toi ih­mi­sel­le teh­tä­vän vil­jel­lä ja var­jel­la maa­ta sekä ke­ho­tuk­sen li­sään­tyä ja täyt­tää maa (1. Moos. 2:15; 1. Moos. 1:28). Avi­o­lii­tos­sa Ju­ma­la jat­kaa kaik­kein kes­kei­sin­tä luo­mis­työ­tään, uu­den ih­mi­se­lä­män luo­mis­ta. Joil­le­kin Ju­ma­la ei siu­naa lap­sia, ja joil­le­kin hän siu­naa lap­sia suu­ren­kin mää­rän.

Yh­den­ver­tai­sia lii­tos­sa

Avi­o­lii­tos­sa mie­hen ja nai­sen teh­tä­vä on en­si­si­jai­ses­ti Ju­ma­lan an­ta­man teh­tä­vän täyt­tä­mi­nen. Py­häs­sä avi­o­lii­tos­sa, kun se siu­na­taan Ju­ma­lan sa­nal­la Ju­ma­lan kas­vo­jen edes­sä, on koti mie­hen ja nai­sen vä­li­sel­le rak­kau­del­le.

Mie­hen ja nai­sen yh­tei­se­lo al­koi, kun Ju­ma­la loi mie­hen luo­mi­sen jäl­keen nai­sen mie­hen kyl­ki­luus­ta. Adam sa­noi: ”Tämä on luu mi­nun luus­ta­ni ja liha mi­nun li­has­ta­ni” (1. Moos. 1:23).

Ada­min sa­nois­sa il­me­nee mie­hen ja nai­sen yh­teys ja yh­den­ver­tai­suus. Mies ja nai­nen tu­le­vat yh­dek­si li­hak­si ja elä­mään yh­des­sä. Vi­hit­tä­vä pari lu­paa si­tou­tua Ju­ma­lan käs­kyyn ja avi­o­lii­ton vel­vol­li­suuk­siin.

Vih­ki­mi­ses­sään avi­o­puo­li­sot lu­paa­vat tah­toa ra­kas­taa puo­li­so­aan myö­tä- ja vas­toin­käy­mi­sis­sä. On tär­keä muis­taa, mitä vih­ki­mys py­hään avi­o­liit­toon tar­koit­taa.

Pe­rus­pi­la­rit kan­nat­te­le­vat

Avi­o­lii­tos­sa mies ja nai­nen saa­vat toi­sis­taan avun ja kump­pa­nin elä­mään­sä. Se on suu­ri lah­ja, mut­ta sii­hen kuu­luu myös suu­ri vas­tuu. Ju­ma­la tah­too avi­o­puo­li­soi­den elä­vän an­ta­man­sa lah­jan mu­kai­ses­ti, kun­ni­oit­ta­van ja ra­kas­ta­van toi­si­aan ja toi­mi­van lah­joit­ta­man­sa teh­tä­vän mu­kai­ses­ti.

Ju­ma­la on sää­tä­nyt sen­kin, et­tä mi­kä­li hän an­taa lap­sia, niil­le on ai­kan­sa, mut­ta useim­mil­le avi­o­puo­li­soil­le tu­lee myös ai­ka elää toi­sil­leen. Sii­nä to­teu­tuu koko py­hän avi­o­lii­ton mer­ki­tys ja tar­koi­tus.

Avi­o­lii­ton pe­rus­pi­la­rei­ta ovat luot­ta­mus Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen, avi­o­puo­li­soi­den vä­li­nen us­kol­li­suus ja an­teek­si­an­ta­mus. Pe­rus­pi­la­rit voi­vat hor­jua, jos sie­lun­vi­hol­li­nen saa ai­kaan sä­rö­jä puo­li­soi­den vä­lil­le. Ko­los­sa­lais­kir­jees­sä ke­ho­te­taan: ”Kär­si­kää toi­nen tois­tan­ne ja an­ta­kaa toi­sil­len­ne an­teek­si, jos ke­nel­lä on moi­tet­ta tois­ta vas­taan” (Kol. 3:13).

Voi käy­dä niin­kin, et­tä toi­nen puo­li­sois­ta me­net­tää us­ko­mi­sen lah­jan. Myös sil­loin voi pyy­tää ja luot­taa, et­tä Ju­ma­la an­taa voi­mia elää yh­teis­tä elä­mää sii­tä eteen­kin päin.

Yh­teys ko­ti­sii­o­niin ja us­ko­nys­tä­vien tuki ovat tär­kei­tä asi­oi­ta. Luo­te­tun us­ko­nys­tä­vän kans­sa voi ja­kaa elä­män ilo­ja ja kuor­mia.

Luot­ta­kaam­me Ju­ma­lan siu­nauk­seen

Ju­ma­lan sa­nan mu­kaan avi­o­puo­li­so on kal­li­sar­voi­nen lah­ja, jon­ka Ju­ma­la on lah­joit­ta­nut. Avi­o­suh­teen Ju­ma­lan tah­don mu­kai­sel­la vaa­li­mi­sel­la on suu­ri mer­ki­tys koko per­heen ja ko­din hy­vin­voin­nil­le.

Opis­ke­lem­me vuo­sia saa­dak­sem­me val­miuk­sia am­mat­tia ja mui­ta teh­tä­vi­äm­me var­ten. Avi­o­lii­tos­sa elä­mi­seen var­si­nai­nen opis­ke­lu muo­dos­tuu elä­män kes­tä­väk­si yh­tei­sek­si mat­kak­si. Kun se tah­do­taan elää puh­taas­ti, Ju­ma­la siu­naa sen lu­pauk­sen­sa mu­kai­ses­ti ja sii­nä to­teu­tuu avi­o­lii­ton kun­ni­oi­tus.

Han­nu Ter­vo­nen

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 5.9.2018

Ku­vi­tus­ku­va: A.-L.S.

18.1.2020

Hän on lä­het­tä­nyt mi­nut ju­lis­ta­maan Her­ran rie­mu­vuot­ta, päi­vää, jona Ju­ma­lam­me an­taa pal­kan. Hän on lä­het­tä­nyt mi­nut loh­dut­ta­maan kaik­kia mur­heel­li­sia. Jes. 61:2

Viikon kysymys