JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Ei kan­na­ta us­koa kaik­kia hen­kiä

Matkaevääksi
29.7.2020 6.35

Juttua muokattu:

28.7. 09:37
2020072809370420200729063500

Pauli Junttila

Pauli Junttila

Jor­ma Vuor­ma

Eräs opet­ta­ja­ni oli ka­dot­ta­nut us­kon ja hy­vän oman­tun­non. Hän sa­noi ker­ran mi­nul­le: "Älä läh­de Ju­ma­lan las­ten yh­tey­des­tä mi­hin­kään, sil­lä muu­al­ta sinä et löy­dä rau­haa ja oi­ke­aa Hen­keä sy­dä­mel­le­si.” Hän sa­noi sen omas­ta ko­ke­muk­ses­taan, kos­ka hän har­hai­li mo­nen eri hen­gel­li­sen op­pi­kun­nan ti­lai­suuk­sis­sa ei­kä löy­tä­nyt rau­haa sy­dä­mel­leen.

Ju­ma­lan Pyhä Hen­ki oh­jaa us­ko­vai­sen sy­dä­mes­sä. Hen­ki ais­tii myös, on­ko ih­mi­sel­lä Hen­gen yh­teys toi­siin. Jo­han­nek­sen evan­ke­liu­mi va­roit­taa vää­ris­tä pro­fee­tois­ta, jot­ka jopa kiel­tä­vät Jee­suk­sen ja Ju­ma­lan ole­mas­sa­o­lon.

Hen­kien tais­te­lu on tut­tua Raa­ma­tun his­to­ri­as­sa. Van­han lii­ton ajal­ta on usei­ta esi­merk­ke­jä ih­mi­sen omaan voi­maan luot­ta­mi­ses­ta ja sii­tä aja­tuk­ses­ta, et­tei Ju­ma­laa ole ole­mas­sa. Ih­mi­set luot­ti­vat epä­ju­ma­lien apuun ja pal­ve­li­vat hei­tä.

”Kar­me­lin­vuo­rel­la Elia kään­tyi kan­san puo­leen ja sa­noi: 'Kuin­ka kau­an te hor­jut­te puo­lel­ta toi­sel­le? Jos Her­ra on Ju­ma­la, seu­rat­kaa hän­tä, jos taas Baal, seu­rat­kaa sit­ten hän­tä!' Kan­sa ei vas­tan­nut hä­nel­le mi­tään.” (1. Kun. 18:21.)

Al­ku­seu­ra­kun­nan ai­ka­na il­me­ni myös mo­nia Raa­ma­tun vas­tai­sia ope­tuk­sia Ju­ma­lan rak­kau­des­ta. Rak­kau­den apos­to­li Jo­han­nes oh­ja­si us­ko­vai­sia tun­nus­te­le­maan ”hen­keä”, on­ko se Ju­ma­las­ta vai ih­mi­ses­tä. Hän va­roit­ti sii­tä, et­tei­vät kaik­ki hen­get ole oi­kei­ta. Vää­rän hen­gen ope­tuk­sen taus­ta­na on ai­na opil­li­nen har­ha. (1. Joh. 4:1–6.)

Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on tais­te­le­va seu­ra­kun­ta. Ju­ma­la ra­ken­taa val­ta­kun­taan­sa ja tais­te­lee sen puo­les­ta – ih­mi­set ereh­ty­vät ja jou­tu­vat vi­kaan. Ju­ma­lan tais­te­lu­a­seet ovat hen­gel­li­set ei­vät­kä li­hal­li­set.

Ju­ma­la on ja­ka­nut val­ta­kun­tan­sa asuk­kail­le mo­nen­lai­sia lah­jo­ja, kai­kil­le oman­lai­sen­sa ja tah­ton­sa mu­kai­ses­ti. Paa­va­li kir­joit­ti ko­rint­to­lai­sil­le mo­ni­nai­sis­ta lah­jois­ta: ”Joku saa voi­man teh­dä ih­mei­tä, joku pro­fe­toi­mi­sen lah­jan, joku ky­vyn erot­taa eri hen­get toi­sis­taan – – Kai­ken tä­män saa ai­kaan yk­si ja sama Hen­ki, joka ja­kaa kul­le­kin omat lah­jan­sa niin kuin tah­too.” (1. Kor. 12:10–11.)

Tais­te­lun kes­kel­lä on hyvä muis­taa rak­kaus kaik­kia ih­mi­siä koh­taan. Us­ko­val­la on jat­ku­va tais­te­lu tä­män maa­il­man hen­ki­val­to­ja, tä­män maa­il­man her­ruuk­sia ja omaa li­haa vas­taan.

Ih­mi­nen ky­see­na­lais­taa muun mu­as­sa Ju­ma­lan ole­mas­sa­o­loa. Tämä hor­jut­taa myös us­ko­vais­ta ih­mis­tä. Sik­si Jo­han­nes neu­voo ko­et­te­le­maan, mis­tä hen­ges­tä jon­kun ih­mi­sen pu­heet ja toi­min­ta ovat.

Sii­tä, mi­ten ih­mi­nen tu­lee au­tu­aak­si ja pe­las­tuu, on täs­sä ajas­sa mo­nen­lais­ta ope­tus­ta. Ju­ma­la on rak­kaus -ope­tuk­sen taak­se voi kät­key­tyä si­tä­kin, et­tei Raa­ma­tun ope­tus ole niin tark­kaa tai vält­tä­mä­tön­tä enää 2000-lu­vul­la – ei­kö voi­si us­koa jo vä­hän väl­jem­min ja ra­ken­taa omaa tie­tä tai­vaa­seen?

Ju­ma­lan val­ta­kun­nan pol­ku on käy­nyt ah­taak­si, ja pol­kua ja op­pia on halu laa­jen­taa. ”Sa­noi­ko Ju­ma­la to­del­la niin” on tut­tu ja vaa­ral­li­nen epäi­lys. Täl­lai­nen vää­rä hen­ki tur­me­lee ih­mi­sen.

Tais­te­lus­sa Pyhä Hen­ki an­taa voi­man ja vii­sau­den Kris­tuk­sen to­dis­ta­mi­seen. ”Pu­hee­ni ja ju­lis­tuk­se­ni ei pyr­ki­nyt va­kuut­ta­maan vii­sau­del­laan vaan il­men­si Ju­ma­lan Hen­gen voi­maa, jot­ta tei­dän us­kon­ne ei pe­rus­tui­si ih­mis­ten vii­sau­teen vaan Ju­ma­lan voi­maan” (1. Kor. 2:4).

3.3.2021

Vel­je­ni, pi­tä­kää pelk­kä­nä ilo­na nii­tä mo­nen­lai­sia ko­et­te­le­muk­sia, joi­hin jou­dut­te. Te­hän tie­dät­te, et­tä kun us­kon­ne sel­viy­tyy ko­e­tuk­ses­ta, tämä kas­vat­taa teis­sä kes­tä­vyyt­tä. Jaak. 1:2–3

Viikon kysymys