JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Evan­ke­liu­mi on pa­ras apu

Matkaevääksi
28.7.2021 7.00

Juttua muokattu:

26.7. 14:12
2021072614122920210728070000

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Han­nu In­ke­roi­nen

Raa­mat­tu opas­taa en­nen kaik­kea sii­hen, mi­ten us­ko­mal­la pää­see ker­ran tai­vaa­seen. Ajal­li­seen elä­mään­kin sii­tä löy­tyy hy­viä oh­jei­ta ja neu­vo­ja.

Sa­nan­las­ku­jen kir­ja koos­tuu lu­kui­sis­ta hy­vis­tä elä­mä­noh­jeis­ta ja neu­vois­ta. Tä­mä­kin on yk­si hyvä syy lu­kea ja kuul­la enem­män Raa­ma­tun sa­naa.

Sa­nan­las­ku­jen kir­jan kol­man­nes­sa lu­vus­sa neu­vo­taan ole­maan avu­li­as ei­kä kit­sas­te­le­maan avun an­ta­mi­ses­sa. Toi­sil­le meis­tä avun pyy­tä­mi­nen ja an­ta­mi­nen on hel­pom­paa kuin toi­sil­le. Myös sa­man ih­mi­sen on toi­si­naan hel­pom­pi pyy­tää ja an­taa apua, toi­si­naan taas vai­ke­am­pi.


Oh­je aut­ta­mi­ses­ta so­pii yh­teen myös Jee­suk­sen ope­tus­ten kans­sa. Jee­sus muis­tut­ti, et­tä jo­kai­nen an­taa lei­pää, vaik­ka ys­tä­vä tu­li­si yöl­lä sitä pyy­tä­mään. Jos ei hy­vyyt­tään an­tai­si­kaan, niin vii­meis­tään sin­nik­kään pyy­tä­mi­sen seu­rauk­se­na lei­pä­pa­la hel­ti­ää.

Paa­va­li kir­joit­taa ga­la­ta­lai­sil­le, kuin­ka Hen­gen he­del­miä ovat rak­kaus, ilo, rau­ha, kär­si­väl­li­syys, ys­tä­väl­li­syys, hy­vyys, us­kol­li­suus, lem­peys ja it­se­hil­lin­tä (Gal. 5:22–23). Näin ol­len tä­mä­kään avu­li­ai­suus tai lä­him­mäi­sen­rak­kaus ei ole läh­töi­sin meis­tä it­ses­täm­me, vaan hen­gen he­del­mää, hei­jas­tus­ta sii­tä rak­kau­des­ta, jota saam­me Ju­ma­lan puo­lel­ta ko­kea.


Lap­se­na oli mu­ka­va jos­kus hei­jas­taa au­rin­gon­pais­tet­ta sei­näl­le ja jopa ka­ve­rin sil­miin. Se­nai­kai­ses­ta kel­los­ta ei to­del­la­kaan läh­te­nyt sel­lais­ta va­loa, jol­la oli­si ke­tään voi­nut häi­käis­tä, hyvä et­tä pi­me­äs­sä näki kel­lon nu­me­rot. Mut­ta kun oli riit­tä­vän kir­kas au­rin­gon­pais­te, niin sil­loin täl­lai­nen on­nis­tui. Sa­moin ei lan­gen­neis­ta ja syn­nin tur­me­le­mis­ta ih­mi­sis­tä it­ses­tään vuo­da suur­ta lä­him­mäi­sen­rak­kaut­ta. Vain riit­tä­vän kir­kas lois­te, suu­ri Ju­ma­lan rak­kaus, saa ai­kaan sitä Hen­gen he­del­mää, et­tä huo­mi­oim­me ja au­tam­me lä­him­mäis­täm­me.

Paa­va­li kir­joit­taa roo­ma­lai­sil­le, kuin­ka kaik­ki ovat luo­pu­neet ja käy­neet kel­vot­to­mik­si, ei ole ke­tään, joka te­kee hy­vää, ei ai­no­a­ta­kaan. On ih­meel­lis­tä, kuin­ka so­pi­vat olo­suh­teet saa­vat ka­rus­ta­kin maas­ta tu­le­maan hy­vää kas­vua. Vie­lä suu­rem­pi ih­me on se, kuin­ka Ju­ma­lan rak­kaus saa meis­tä ih­mi­sis­tä­kin kas­va­maan hy­vää.


Mikä on pa­ras­ta, mitä lä­him­mäi­sel­le voi an­taa? Ju­ma­la on ra­kas­ta­nut maa­il­maa niin pal­jon, et­tä an­toi ai­no­an Poi­kan­sa, et­tei yk­si­kään, joka us­koo, huk­kui­si vaan sai­si ian­kaik­ki­sen elä­män. Kun us­ko­vai­se­na on pääs­syt omis­ta­maan täl­lais­ta suur­ta rak­kaut­ta, on syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mi pa­ras­ta, mitä lä­him­mäi­sel­le voi an­taa. Evan­ke­liu­mia kan­nat­taa ol­la tar­jo­a­mas­sa, vaik­ka toi­nen ei sitä huo­mai­si edes pyy­tää. Evan­ke­liu­min apua kan­nat­taa ol­la myös it­sel­le pyy­tä­mäs­sä usein ja tois­tu­vas­ti.

Lä­him­mäi­sen aut­ta­mi­nen ei vaa­di meil­tä vät­tä­mät­tä suu­ria pon­nis­te­lu­ja ei­kä vie meil­tä mi­tään. Ja jos se jos­kus vaa­ti­si­kin pie­niä uh­rauk­sia, se vai­va kan­nat­taa näh­dä. Eri­tyi­ses­ti evan­ke­liu­min ju­lis­ta­mi­ses­sa toi­sel­le ih­mi­sel­le ei me­ne­tä mi­tään omas­taan, vaan saa ol­la ja­ka­mas­sa Ju­ma­lan hy­vyy­des­tä lah­jak­si saa­tua.

25.10.2021

Ku­nin­kait­ten­kin edes­sä ker­ron ar­kai­le­mat­ta si­nun lii­tos­ta­si. Ps. 119:46

Viikon kysymys