JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

He saa­vat uu­den voi­man

Päivämies
Matkaevääksi
3.5.2017 7.00

Juttua muokattu:

1.1. 11:14
2020010111143320170503070000

Psal­min­kir­joit­ta­ja ku­vaa Ju­ma­lan ja ih­mi­sen suh­det­ta näin: ”Kun minä kat­se­len tai­vas­ta, si­nun kät­te­si työ­tä, kuu­ta ja täh­tiä, jot­ka olet aset­ta­nut pai­koil­leen – mikä on ih­mi­nen! Kui­ten­kin sinä hän­tä muis­tat. Mikä on ih­mis­lap­si! Kui­ten­kin pi­dät hä­nes­tä huo­len.” (Ps. 8:3–4.)

Ih­mi­nen on al­haal­la, maan pääl­lä. Ju­ma­la on kor­ke­al­la, ylem­pä­nä kuin pil­vet, maa ja maan­pii­ri, täh­tien ta­ka­na. Luo­jan töis­sä nä­kyy hä­nen voi­man­sa. Ke­vät mur­tau­tuu esiin, lin­nut pa­laa­vat, koh­ta kyl­ve­tään ja jää­dään odot­ta­maan sa­toa. Ih­mi­nen saa kat­soa kaik­kea tätä, tun­tee ja saa tun­tea it­sen­sä pie­nek­si.

Jos­kus tämä kaik­ki tun­tuu ole­van nä­ky­mät­tö­mis­sä – ih­mi­nen ky­se­lee: ”Her­ra, mik­si olet hy­län­nyt mi­nut, mik­si kät­ket mi­nul­ta kas­vo­si?” (Ps. 88:14.) Job ku­va­si ker­ran tus­kaan­sa ja kai­paus­taan ko­kea Ju­ma­lan läs­nä­o­loa: ”Sil­loin sinä kut­sui­sit mi­nua, ja minä vas­tai­sin, sinä kai­pai­sit jäl­leen sitä, min­kä oma kä­te­si on luo­nut” (Job. 14:15).

Ju­ma­la an­taa vä­sy­neel­le voi­maa

Ju­ma­lan luo­maa maa­il­maa kat­sel­les­sa on lupa us­koa, et­tä hän pi­tää huol­ta si­nus­ta­kin. Mut­ta ih­mi­nen uu­puu. Vä­syy vas­toin­käy­mis­ten kes­kel­lä, me­net­tää luot­ta­muk­sen­sa ja tun­tee it­sen­sä osaa­mat­to­mak­si elä­män edes­sä.

Je­sa­ja kir­joit­taa pak­ko­siir­to­lai­suu­teen siir­re­tyil­le, omaan maa­han­sa kai­paa­vil­le, vä­sy­neil­le is­ra­e­li­lai­sil­le: ”Nuo­ret­kin vä­sy­vät ja nään­ty­vät, nuo­ru­kai­set kom­pas­te­le­vat ja kaa­tu­vat, mut­ta kaik­ki, jot­ka Her­raa odot­ta­vat, saa­vat uu­den voi­man, he ko­ho­a­vat sii­vil­leen kuin kot­kat. He juok­se­vat ei­vät­kä uu­vu, he va­el­ta­vat ei­vät­kä väsy.” (Jes. 40:30–31.)

Mi­ten se on mah­dol­lis­ta? Kos­ka Ju­ma­la ei väsy, ei uu­vu. Hän voi an­taa vä­sy­neel­le voi­maa. Mil­lai­nen Ju­ma­lan voi­ma on? Je­sa­ja kir­joit­taa uu­des­ta voi­mas­ta. Uu­si ku­vaa tuo­ret­ta, kuin ke­vään lu­paus­ta. Ku­ten sade ja läm­pö vir­voit­ta­vat maan, vir­voit­taa Her­ra uu­pu­neen, maa­han pai­nu­neen juok­si­jan.

Psal­min­kir­joit­ta­ja kir­joit­taa: ”Hei­dät on is­tu­tet­tu Her­ran temp­pe­liin, he ku­kois­ta­vat Ju­ma­lam­me esi­pi­hoil­la. Vie­lä van­hoi­na­kin he ovat voi­mis­saan, ver­so­vat ja vi­han­noi­vat, ker­to­vat Her­ran oi­ke­a­mie­li­syy­des­tä.” (Ps. 92:13–15.)

Ju­ma­la an­taa elä­män­voi­man maal­le, koko luo­ma­kun­nal­le. Tämä voi­ma pus­kee vä­ke­väs­ti läpi kyl­män maan ja he­rät­tää eloon.

Evan­ke­liu­min voi­ma roh­kai­see us­ko­maan

Pää­si­äi­sen jäl­keen ih­me­tel­lään ylös­nou­se­muk­sen ih­met­tä: Her­ra, joka oli kuol­lut, tu­lee kes­kel­lem­me. Ope­tus­lap­set sai­vat uu­den voi­man koh­da­tes­saan Jee­suk­sen. Jee­sus tuli hei­dän luok­seen, vaik­ka he oli­vat me­net­tä­neet luot­ta­muk­sen­sa, ja he sai­vat uu­den voi­man. Jee­sus näyt­ti kä­ten­sä ja kyl­ken­sä, ja he us­koi­vat. Vie­lä­kin Jee­suk­sen so­vin­to­ve­ri puh­dis­taa ja an­taa uu­den voi­man. Se roh­kai­see us­ko­maan.

Hep­re­a­lais­kir­jeen kir­joit­ta­ja roh­kai­see: ”äl­kää siis heit­tä­kö pois roh­keut­tan­ne, sil­lä se pal­ki­taan ker­ran run­saas­ti. Kes­tä­vyys on teil­le tar­peen, jot­ta pys­tyi­sit­te täyt­tä­mään Ju­ma­lan tah­don ja si­ten sai­sit­te omak­sen­ne sen, min­kä hän on lu­van­nut.” (Hepr. 10:35–36.) Ju­ma­la on lu­van­nut lap­sil­leen tai­vaal­li­sen isän­maan.

Sa­ka­ri Typ­pö

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 3.5.2017

Ku­vi­tus­ku­va: Mar­kus Leh­ti­nie­mi

8.7.2020

Et­kö ym­mär­rä, et­tä Ju­ma­lan hy­vyys joh­taa si­nut kään­ty­mi­seen? Room. 2:4

Viikon kysymys