JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Her­ral­le mie­lui­nen he­del­mä

Päivämies
Matkaevääksi
10.5.2017 7.00

Juttua muokattu:

1.1. 11:14
2020010111145020170510070000

Ke­vät on toi­von ja uu­den kas­vun ai­kaa. Kas­vi­mai­ta ja pel­to­ja kun­nos­te­taan kyl­vöä var­ten. Vil­je­li­jän kan­nat­taa kyl­vää vain par­hai­ta mah­dol­li­sia sie­me­niä, kos­ka niis­tä voi­daan odot­taa kor­juu­ai­ka­na saa­ta­van myös laa­du­kas ja run­sas sato. Sie­me­niä si­säl­tä­vä he­del­mä pal­jas­taa it­se kas­vin ja sa­mal­la myös sie­me­nen laa­dun. Jos­kus ul­ko­nai­ses­ti hy­vin vaa­ti­mat­to­mal­la yk­si­löl­lä voi ol­la eri­no­mai­set omi­nai­suu­det ja ko­mea, re­he­vä­kas­vui­nen jää­dä jopa ko­ko­naan he­del­mät­tö­mäk­si. Nii­tä kas­ve­ja kan­nat­taa vil­jel­lä, joi­den he­del­mät ovat hy­viä.

Sa­non­ta ”ei ome­na kau­as puus­ta pu­toa” pi­tää mo­nes­sa mie­les­sä paik­kan­sa. Se tar­koit­taa esi­mer­kik­si sitä, et­tä kun lap­set yleen­sä muis­tut­ta­vat omi­nai­suuk­sil­taan van­hem­pi­aan, he voi­vat sa­mal­la omak­sua hei­dän ar­vo­maa­il­man­sa ja käyt­täy­ty­mi­sen­sä. Van­hem­pien ja mui­den­kin kas­vat­ta­jien vas­tuul­le on an­net­tu suu­ri teh­tä­vä. Hei­dän tu­li­si ol­la it­se hy­vä­nä esi­merk­ki­nä ja luo­da lä­hel­leen us­kon, toi­von ja rak­kau­den il­ma­pii­riä.

He­del­mis­tä puu tun­ne­taan

Ih­mi­sen sy­dä­men ti­lan, aja­tuk­set ja tun­teet tie­tää ai­no­as­taan kaik­ki­val­ti­as Ju­ma­la. Me nä­em­me vain ul­ko­kuo­ren, mut­ta ih­mi­sen pu­heet ja teot ker­to­vat hä­nen si­sim­mäs­tään. Ih­mi­set voi­vat pet­tää toi­si­aan, mut­ta ei­vät kos­kaan Ju­ma­laa. Vuo­ri­saar­nas­sa Jee­sus va­roit­ti kuu­li­joi­ta vää­ris­tä opet­ta­jis­ta, jot­ka lä­hes­ty­vät ”lam­mas­ten vaat­teis­sa”, mut­ta joi­den tar­koi­tus on vain tu­ho­ta ja haa­voit­taa. ”He­del­mis­tä te hei­dät tun­net­te” (Matt. 7:16).

Jee­sus opet­ti, et­tä hyvä puu tuot­taa hy­viä he­del­miä ja huo­no puu kel­vot­to­mia he­del­miä (Matt. 7:17–18). Va­pah­ta­ja tar­koit­ti sitä, et­tä jos us­ko on oi­kea, us­kon­van­hurs­kaut­ta seu­raa Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta elä­män­van­hurs­kaus, us­kon he­del­mä.

Apos­to­li Paa­va­lin kir­jees­sä ga­la­ta­lai­sil­le on mai­nit­tu, et­tä Hen­gen he­del­miä ovat rak­kaus, ilo, rau­ha, kär­si­väl­li­syys, ys­tä­väl­li­syys, hy­vyys, us­kol­li­suus, lem­peys ja it­se­hil­lin­tä. Ei­kä laki ole nii­tä vas­taan. (Gal. 5:22–23.) Tur­mel­tu­neen li­han vai­ku­tuk­set ovat puo­les­taan pa­ho­ja ja it­sek­käi­tä, ja sik­si Hen­ki ja liha so­ti­vat toi­si­aan vas­taan. Apos­to­li muis­tut­taa sii­tä, et­tä jos me eläm­me Hen­gen va­ras­sa, mei­dän on myös seu­rat­ta­va Hen­gen joh­da­tus­ta.

Seu­ra­kun­nan tu­ke­ma­na

Tai­vaal­li­nen Isä ha­lu­aa roh­kais­ta ja vir­voit­taa jo­kais­ta las­taan py­sy­mään us­kol­li­se­na ja vah­va­na elä­män tiel­lä. Sik­si hän an­taa to­del­li­sia ys­tä­viä, rin­nal­la kul­ki­joi­ta, jot­ka vah­vis­ta­vat vä­sy­nyt­tä kul­ki­jaa evan­ke­liu­mil­la. Sii­nä us­ko­ja saa lu­jan Ju­ma­lan lu­pauk­sen syn­tien an­teek­si­an­ta­mi­ses­ta. Us­ko­vais­ten ih­mis­ten muo­dos­ta­ma seu­ra­kun­ta, Kris­tuk­sen ruu­mis, on niin kuin äi­ti, joka hoi­taa las­taan ja ru­koi­lee hä­nen puo­les­taan.

Seu­ra­kun­nan hoi­dos­sa Ju­ma­lan lap­si saa op­pia kär­si­väl­li­syyt­tä ja kes­tä­vyyt­tä. Hän saa vah­vis­tua ja kas­vaa Ju­ma­lan tun­te­mi­ses­sa ja kiin­nit­tyä us­kol­la en­tis­tä sy­vem­min Kris­tuk­sen val­mis­ta­maan lu­nas­tuk­seen. Her­ral­le mie­lui­nen he­del­mä on se, et­tä eläm­me niin kuin us­kom­me, Ju­ma­lan kun­ni­ak­si ja hä­nen mie­len­sä mu­kai­ses­ti (Kol. 1:10). Ai­ko­jen lo­pul­la, elo­nai­ka­na, us­kol­li­set kil­voit­te­li­jat koo­taan tai­vaan ait­toi­hin, ian­kaik­ki­seen iloon.

Ai­mo Mik­ko­nen

Jul­kai­su Päi­vä­mie­hes­sä 10.5.2017

7.6.2020

Jee­sus sa­noo: "Niin kuin Isä on ra­kas­ta­nut mi­nua, niin olen minä ra­kas­ta­nut tei­tä. Py­sy­kää mi­nun rak­kau­des­sa­ni." Joh. 15:9

Viikon kysymys