JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Her­ran huo­nees­sa jo­kai­nen pal­ve­lee lah­joil­laan

Matkaevääksi
7.12.2020 10.00

Juttua muokattu:

5.1. 15:17
2021010515171220201207100000

Päivi Peltoniemi

Päivi Peltoniemi

Ju­ha­ni Ala­ran­ta

En­nen it­se­pal­ve­lu­myy­mä­löi­tä kau­pois­sa oli myy­jiä, jot­ka luo­vut­ti­vat asi­ak­kail­le näi­den pyy­tä­mät ta­va­rat. Myy­jät oli ope­tet­tu ky­sy­mään ”kuin­ka voin pal­vel­la?”. Työn­te­ki­jä il­mai­si näin ha­lun­sa pal­vel­la asi­a­kas­ta.

Yh­teis­kun­ta­o­pin tun­neil­la kou­lu­lai­sil­le saa­te­taan opet­taa, et­tei tu­li­si miet­tiä niin­kään sitä, mitä hyö­tyä yh­teis­kun­nas­ta on mi­nul­le, vaan sitä, mi­ten minä voi­sin ol­la hyö­dyk­si yh­teis­kun­nal­le. Tämä asen­ne so­pii myös jo­kai­sel­le us­ko­vai­sel­le Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa.

Raa­ma­tus­sa käy­te­tään Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ver­taus­ku­va­na ih­mi­sen ruu­mis­ta, joka on ”yk­si ko­ko­nai­suus mut­ta jos­sa on mon­ta jä­sen­tä”, kos­ka ”yk­si ja sama Hen­ki on yh­dis­tä­nyt mei­dät” (1. Kor. 12:12–13).

Toi­sen jou­lun jäl­kei­sen sun­nun­tain ai­he Her­ran huo­nees­sa joh­taa aja­tuk­set sii­hen, mi­ten Ju­ma­lan huo­nees­sa ol­laan ja ele­tään. Sii­tä Paa­va­li on kir­joit­ta­nut roo­ma­lai­sil­le seu­raa­vas­ti: ”Äl­kää an­ta­ko ruu­miin­ne jä­se­niä syn­nin käyt­töön vää­ryy­den aseik­si. Kun nyt ker­ran olet­te siir­ty­neet kuo­le­mas­ta elä­mään, an­ta­kaa it­sen­ne Ju­ma­lal­le ja ruu­miin­ne jä­se­net hä­nel­le van­hurs­kau­den aseik­si.” (Room. 6:13.)

Kun Jee­sus kut­sui 12 ope­tus­las­ta ja lä­het­ti hei­dät maa­il­maan, hän neu­voi hei­tä muun mu­as­sa näin: ”Lah­jak­si olet­te saa­neet, lah­jak­si an­ta­kaa” (Matt.10:8). Paa­va­li taas muis­tut­ti efe­so­lai­sia, et­tä ku­kin on saa­nut oman ar­mo­lah­jan­sa (Ef. 4:7). Nii­tä oli­vat pro­fe­ti­an lah­ja, jo­kin vir­ka, opet­ta­mi­nen, neu­vo­mi­nen, an­ta­mi­nen ja ar­mah­ta­mi­nen (Room. 12:6–8).

Hen­gel­lis­ten lah­jo­jen li­säk­si Ju­ma­lan huo­neen asu­mi­ses­sa tar­vi­taan pal­jon käy­tän­nöl­li­siä lah­jo­ja. Pu­hu­jat ja esi­lau­la­jat toi­mi­vat kes­kei­sis­sä teh­tä­vis­sä. Li­säk­si tar­vi­taan esi­mer­kik­si hei­tä, jot­ka jär­jes­tä­vät seu­ra­pai­kat, sii­vo­a­vat huo­neet, avaa­vat ja lu­kit­se­vat ovet, val­mis­ta­vat ruo­kaa ja keit­tä­vät kah­via. Myös seu­ra­ti­lo­jen ra­ken­ta­mi­ses­sa ja kor­jaa­mi­ses­sa käy­täm­me lah­jo­ja, joi­ta Ju­ma­la on an­ta­nut seu­ra­kun­taan­sa.

Us­ko­vai­sen ih­mi­sen elä­mää on sa­not­tu ar­jen kris­til­li­syy­dek­si. Il­maus ko­ros­taa sitä, et­tei ky­sees­sä ole vain sun­nun­tain kris­til­li­syys eli pelk­kä tapa käy­dä seu­rois­sa ja py­hit­tää le­po­päi­vä Ju­ma­lan sa­nan kuu­le­mi­sel­le. On ole­mas­sa pal­jon sel­lais­ta­kin kris­til­li­syyt­tä, jos­sa käy­dään kir­kos­sa ker­ran vii­kos­sa, mut­ta ar­ki­päi­vät ele­tään maa­il­mal­li­ses­ti.

Toi­saal­ta jot­kut ar­vos­te­le­vat us­ko­vai­sia sii­tä, et­tä he te­ke­vät vii­kon syn­tiä, mut­ta py­hä­nä seu­rois­sa hei­laut­ta­vat kät­tä ja saa­vat kaik­ki syn­nit an­teek­si. Tämä ar­vos­te­lu ei pidä paik­kaan­sa. Us­ko­vai­nen on ai­na us­ko­mas­sa, ar­ke­na ja sun­nun­tai­na. Us­ko­mi­ses­ta ei voi ot­taa lo­maa ei­kä pi­tää va­paa­päi­viä.

Vaik­ka us­ko­vai­nen on ai­na us­ko­mas­sa, hän ei tun­ne it­se­ään ”py­häk­si ja elä­väk­si, Ju­ma­lal­le mie­lui­sak­si uh­rik­si” (Room. 12:1). Us­ko­vai­ses­sa­kin on heik­kouk­sia ja vi­ko­ja. Syn­ti tart­tuu ja vai­keut­taa us­ko­mis­ta. Tämä to­si­a­sia pi­tää us­ko­vais­ta nöy­rä­nä. Lä­hel­le tu­lee Paa­va­lin neu­vo: ”Äl­kää aja­tel­ko it­ses­tän­ne lii­ko­ja, enem­pää kuin on ai­het­ta aja­tel­la” (Room. 12:3).

Elä­vä us­ko pe­rus­tuu lah­jak­si saa­tuun van­hurs­kau­teen. Ju­ma­la lah­joit­taa van­hurs­kau­den hä­nel­le, joka us­koo. Us­ko­vai­nen on Mart­ti Lut­he­rin mu­kaan ”sa­mal­la ker­taa van­hurs­kas ja syn­ti­nen”, siis Ju­ma­lan lap­se­na­kin tai­pu­vai­nen syn­tiin. Sik­si on tar­peen elää tois­ten us­ko­vais­ten yh­tey­des­sä eli Ju­ma­lan huo­nees­sa, jos­sa evan­ke­liu­mi on tar­jol­la joka päi­vä.

17.4.2021

Her­ra on oi­ke­a­mie­li­nen ja lau­pi­as, mei­dän Ju­ma­lam­me on ar­mol­li­nen. Her­ra on avut­to­mien suo­je­li­ja. Kun voi­ma­ni uu­pui­vat, hän tuli avuk­se­ni. Nyt olen saa­nut rau­han, Her­ra piti mi­nus­ta huo­len. Ps. 116:5–7

Viikon kysymys