JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Iloa il­man päih­tei­tä

Päivämies
Matkaevääksi
18.9.2019 6.36

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302445420190918063600

Suo­mes­sa käy­tet­tiin vuon­na 2018 sa­tap­ro­sent­tis­ta al­ko­ho­lia yli kym­me­nen lit­raa jo­kais­ta 15 vuot­ta täyt­tä­nyt­tä koh­ti. Lie­nee kui­ten­kin maas­sam­me sa­to­ja­tu­han­sia ih­mi­siä, jot­ka ovat ihan rait­tii­ta.

Use­at ri­kok­set ja on­net­to­muu­det ovat seu­raus­ta päih­tei­den käy­tös­tä. Kuin­ka moni lap­si tai puo­li­so kär­sii ja per­he rik­koon­tuu al­ko­ho­lin seu­rauk­se­na?

Olen kuul­lut joi­den­kin al­ko­ho­lia koh­tuul­li­ses­ti käyt­tä­vien suus­ta, et­tä vii­na on vii­sas­ten juo­ma. Da­nie­lin kir­ja osoit­taa kui­ten­kin toi­sin. Da­niel ja hä­nen kol­me ys­tä­vään­sä oli­vat Ba­by­lo­ni­an van­keu­den ai­ka­na pääs­seet ku­nin­kaan pal­ve­lus­vä­en jouk­koon. Heil­lä oli mää­räys syö­dä ruo­kaa ku­nin­kaan pöy­däs­tä, jo­hon kuu­lui myös vii­na-an­nok­set. He pää­si­vät kui­ten­kin neu­vot­te­lu­tu­lok­seen ylim­mäi­sen ka­ma­ri­pal­ve­li­jan kans­sa kym­me­nen päi­vän ko­ea­jas­ta, jol­loin heil­le an­net­tai­siin vain vet­tä ja vi­han­nek­sia.

Tä­män ko­ea­jan jäl­keen hei­dät näh­tiin kau­niim­mik­si ja ter­veem­mik­si kuin ku­nin­kaan ruu­al­la ruo­ki­tut. Li­säk­si mää­rä­a­jan jäl­keen ku­nin­gas Ne­bu­gad­nes­sar to­te­si hei­dät kym­me­nen ker­taa vii­saam­mik­si kuin koko val­ta­kun­nan vii­saat. Sa­nan­las­ku myös osoit­taa, et­tä ”vii­nis­sä on re­hen­te­ly, olu­es­sa ret­te­lö, päih­ty­nee­nä hoip­pu­va on älyä vail­la” (Sa­nanl. 20:1).

Apos­to­li Paa­va­li ke­hot­taa Efe­son seu­ra­kun­taa va­el­ta­maan vii­saas­ti ja ole­maan ym­mär­tä­väi­nen, va­el­ta­en Her­ran tah­don mu­kaan, sil­lä ai­ka on paha. ”äl­kää juo­pu­ko vii­nis­tä, sil­lä sii­tä seu­raa rie­tas meno, vaan an­ta­kaa Hen­gen täyt­tää it­sen­ne” (Ef. 5:18).

Kun Jee­sus pu­huu lo­pu­na­jan mer­keis­tä, hän va­roit­taa: ”Pi­tä­kää va­ran­ne, et­tei­vät juo­pot­te­lu ja päih­ty­mys tai jo­ka­päi­väi­sen elä­män huo­let tur­ru­ta tei­tä, niin et­tä se päi­vä yl­lät­tää tei­dät niin kuin an­sa (Luuk. 21:34–35).

Kun Ju­ma­lan val­ta­kun­nan evan­ke­liu­mi saa­vut­ti he­rä­tyk­sen ai­koi­na La­pis­sa asu­vat ih­mi­set ja he us­koi­vat syn­tin­sä an­teek­si, Pyhä Hen­ki kävi opet­ta­maan hei­tä. Pa­ran­nuk­sen ar­mo vai­kut­ti elä­män pa­ran­nuk­sen: juo­ma­ri lo­pet­ti juo­mi­sen, po­ro­va­ras so­vit­ti var­kau­ten­sa ja vii­nan­keit­tä­jä lak­ka­si har­joit­ta­mas­ta am­mat­ti­aan.

Ju­ma­lan kan­sa on ai­na tah­to­nut nou­dat­taa ajal­lis­ta ja hen­gel­lis­tä rait­tiut­ta ja tais­tel­la evan­ke­liu­min voi­mal­la vi­hol­li­sen juo­nia vas­taan. Sil­lä evan­ke­liu­mi on Ju­ma­lan voi­ma jo­kai­sel­le sen us­ko­val­le pe­las­tuk­sek­si (Room. 1:16).

Teks­ti: Pek­ka Syr­jä­nie­mi

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 18.9.2019.

Ku­vi­tus­ku­va: Erk­ki Ala­saa­re­la

18.9.2020

Syn­tim­me ovat meil­le lii­an ras­kaat, mut­ta sinä an­nat ne an­teek­si. Au­tu­as se, jon­ka sinä va­lit­set! Hän saa tul­la luok­se­si ja asua py­hä­kös­sä­si. Ps. 65:4–5

Viikon kysymys