JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Jaa­ko­bin kir­je on kuin pei­li

Päivämies
Matkaevääksi
21.2.2018 7.00

Juttua muokattu:

31.12. 09:27
2019123109271520180221070000

Het­kel­li­ses­ti tai py­sy­väs­ti elä­mää muut­ta­va ko­et­te­le­mus hor­jut­taa luot­ta­mus­ta. Sel­vi­än­kö täs­tä? Voin­ko luot­taa edel­leen elä­mää kan­ta­vaan voi­maan? Jak­san­ko us­koa Ju­ma­las­ta hy­vää?

Ko­et­te­le­mus voi liit­tyä vaik­ka­pa omaan tai lä­hei­sen ter­vey­teen, toi­meen­tu­loon tai ih­mis­suh­tei­siin. Omal­le elä­mäl­le ase­te­tut ta­voit­teet voi­vat jää­dä to­teu­tu­mat­ta.

Epä­täy­del­li­nen ih­mi­nen

Jaa­ko­bin kir­jeen kir­joit­ta­ja on apos­to­li Jaa­kob, Jee­suk­sen veli. Jaa­kob näki oma­na ai­ka­naan lä­hel­tä kär­si­mys­tä, jota al­ku­a­jan kris­ti­tyt ko­ki­vat. Hän koki it­se­kin lo­pul­ta mart­tyy­ri­kuo­le­man. Sil­ti hän kir­joit­taa mo­nen­lai­sis­ta ko­et­te­le­muk­sis­ta ilo­na (Jaak. 1).

Ne tun­tu­vat kuu­lu­van elä­mään, vaik­ka ja­kaan­tu­vat­kin jos­kus epä­ta­sai­ses­ti. Jaa­kob nä­kee ko­et­te­le­muk­set us­koa vah­vis­ta­va­na asi­a­na.

Jaa­ko­bin kir­jeen on sa­not­tu jos­kus ole­van kuin pei­li: se ku­vaa, kuin­ka ih­mi­nen it­ses­sään ei ole täy­del­li­nen. Kris­tus, us­kon koh­de, säi­lyy sa­ma­na ja täy­del­li­se­nä ko­et­te­le­muk­sen­kin het­kel­lä.

Jaa­kob muis­tut­taa kir­jees­sään ko­et­te­le­muk­sis­ta sel­viy­ty­mi­sen vah­vis­ta­van kes­tä­vyyt­tä ja kes­tä­vyy­den joh­ta­van täy­del­li­seen tu­lok­seen. Kes­tä­vyys tar­koit­taa ky­kyä sel­viy­tyä pit­käs­tä ra­si­tuk­ses­ta uu­pu­mat­ta. Jos kyse on ih­mi­sen omas­ta voi­mas­ta, ky­vyis­tä tai tai­dois­ta, pu­hu­taan ai­na ra­jal­li­ses­ta asi­as­ta.

Ko­et­te­le­muk­set rii­su­vat

Ko­et­te­le­muk­sis­sa ih­mi­nen voi huo­ma­ta, et­tä omat aja­tuk­set ei­vät rii­tä se­lit­tä­mään elä­mää. Jou­tuu pyy­tä­mään ym­mär­rys­tä, et­tä nä­ki­si Ju­ma­lan tah­don.

Jaa­ko­bin kir­je roh­kai­see lä­hes­ty­mään tai­vaal­lis­ta Isää luot­ta­muk­ses­sa ja us­kos­sa. Ko­et­te­le­muk­sen al­la elä­es­sä ih­mi­nen tu­lee rii­su­tuk­si niin, et­tä jos­kus epä­toi­voi­sen­kin tun­tui­nen ti­lan­ne avaa ti­laa luot­ta­muk­sel­le Ju­ma­laan.

Toi­sen paas­to­na­jan sun­nun­tain yk­si teks­ti ker­too isäs­tä, joka pyy­tää Jee­suk­sel­ta apua, ”jos sinä jo­ta­kin vain voit”. Jee­sus aut­toi hän­tä.

Kirk­kom­me ka­te­kis­muk­ses­sa to­de­taan: ”Kaik­kein vai­keim­mis­sa­kin ah­dis­tuk­sis­sa voim­me kään­tää kat­seem­me Ju­ma­laan ja hä­nen sa­nan­sa lu­pauk­siin. Hän an­taa meil­le voi­maa kes­tää ko­et­te­le­muk­sis­sa.”

Hep­re­a­lais­kir­jeen kir­joit­ta­ja muis­tut­taa: ”Kos­ka hän on it­se käy­nyt läpi kär­si­myk­set ja kiu­sauk­set, hän ky­ke­nee aut­ta­maan nii­tä, joi­ta ko­e­tel­laan” (Hepr. 2:18).

Kat­se eteen­päin

Ih­mi­nen voi muis­tel­la ko­et­te­le­muk­sis­sa, mi­ten Ju­ma­lan Poi­ka it­se kär­si ja kuo­li, kan­toi sai­rau­den ja ki­vun taa­kan, so­vit­ti syn­nit ja rik­ko­muk­set. Kun syn­nit saa us­koa an­teek­si an­ne­tuk­si Jee­suk­sen ni­mes­sä ja so­vin­to­ve­res­sä, mie­li roh­kais­tuu kat­so­maan eteen­päin luot­ta­muk­sel­la.

Evan­ke­liu­mi liit­tää sen us­ko­jat yh­dek­si ruu­miik­si: ”Jos yk­si jä­sen kär­sii, kär­si­vät kaik­ki muut­kin jä­se­net, ja jos yk­si jä­sen saa osak­seen kun­ni­aa, iloit­se­vat kaik­ki muut­kin sen kans­sa” (1. Kor. 12:26).

Sa­ka­ri Typ­pö

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 21.2.2018

Ku­vi­tus­ku­va: Art­tu Ala­saa­re­la

5.6.2020

Ar­mo­lah­jo­ja on mo­nen­lai­sia, mut­ta Hen­ki on sama. Myös pal­ve­lu­teh­tä­viä on mo­nen­lai­sia, mut­ta Her­ra on sama. 1 Kor. 12:4-5

Viikon kysymys