JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Jä­se­nyys Ju­ma­lan per­hees­sä on lah­jaa

Päivämies
Matkaevääksi
13.6.2018 6.42

Juttua muokattu:

31.12. 09:27
2019123109275120180613064200

Per­he-kä­sit­teen mää­rit­te­lys­tä käy­dään yh­teis­kun­nas­sam­me jat­ku­vaa kes­kus­te­lua. Sen yk­si­se­lit­tei­nen mää­rit­te­ly on osoit­tau­tu­nut on­gel­mal­li­sek­si kai­kil­la yh­teis­kun­nal­li­sen toi­min­nan aloil­la.

Per­he­kä­si­tyk­sen pe­rus­taa ovat ra­paut­ta­neet yh­teis­kun­nal­lis­ten pää­tös­ten seu­rauk­set. Jot­kut ta­hot pyr­ki­vät saa­maan avi­o­lii­tol­le, avo­suh­teel­le ja re­kis­te­röi­dyl­le pa­ri­suh­teel­le oi­keu­del­li­ses­ti sa­man­ver­tai­sen ase­man.

Koti liit­tää per­heen­jä­se­net yh­teen

Kirk­kom­me Kris­ti­nop­pi lau­suu pe­rin­tei­sen kä­si­tyk­sen per­hees­tä: ”Hyvä koti on suu­ri Ju­ma­lan lah­ja. Se liit­tää yh­teen van­hem­mat, lap­set ja per­heen muut jä­se­net. Per­heen pe­rus­tuk­se­na on avi­o­liit­to. Avi­o­lii­tos­sa mies ja nai­nen yh­ty­vät koko eli­ni­kän­sä kes­tä­vään liit­toon. Hei­dän teh­tä­vä­nään on Ju­ma­lan pe­los­sa hoi­taa ja kas­vat­taa sekä toi­si­aan et­tä lap­si­aan.” (KO 1948.)

Avi­o­liit­toon vi­hit­tä­es­sä puo­li­soi­ta on eväs­tet­ty yh­tei­sel­le mat­kal­le roh­kai­sun ja siu­nauk­sen sa­noin: ”Ol­koon Her­ran sana val­keu­te­na elä­män­ne tiel­lä, loh­du­tuk­se­na mur­heis­sa ja neu­vo­nan­ta­ja­na ko­et­te­le­muk­sen het­ki­nä niin, et­tä te kär­si­väl­li­ses­ti ja kiit­tä­en ot­tai­sit­te vas­taan kaik­ki mitä teil­le täs­sä py­häs­sä sää­dys­sä Ju­ma­lan sal­li­muk­ses­ta ta­pah­tu­nee­kin” (Kir­kol­lis­ten toi­mi­tus­ten kir­ja, van­hem­pi pai­nos).

Raa­ma­tus­sa ker­ro­taan eri­lai­sis­ta per­heis­tä. Tuol­loin, niin kuin mei­dän­kin ai­ka­nam­me, oli yh­den hen­gen per­hei­tä. Be­ta­ni­as­sa asui kol­men si­sa­ruk­sen, Mar­tan, Ma­ri­an ja La­sa­ruk­sen, per­he. Oli yk­sin­huol­ta­ja­per­hei­tä sekä puo­li­soi­ta, joil­le ei ol­lut an­net­tu lap­sia. Oli myös per­hei­tä, jois­sa saat­toi ol­la pal­jon­kin lap­sia.

Ar­mos­ta osak­si Ju­ma­lan per­het­tä

Apos­to­li Paa­va­li piir­tää Efe­so­lais­kir­jees­sä juh­la­van ku­van Ju­ma­lan per­hees­tä. ”Te et­te siis enää ole vie­rai­ta ja muu­ka­lai­sia, vaan kuu­lut­te Ju­ma­lan per­hee­seen, sa­maan kan­saan kuin py­hät” (Ef. 2:19).

Hän avaa ku­vaan­sa sa­no­mal­la: ”Ju­ma­la on teh­nyt elä­vik­si tei­dät, jot­ka olit­te kuol­lei­ta rik­ko­mus­ten­ne ja syn­tien­ne täh­den. En­nen te elit­te nii­den val­las­sa tä­män maa­il­man me­non mu­kaan, to­tel­len ava­ruu­den hen­ki­val­to­jen hal­li­si­jaa, sitä hen­keä, joka yhä vai­kut­taa tot­te­le­mat­to­mis­sa ih­mi­sis­sä.” (Ef. 2:1–2.)

Paa­va­li viit­taa kir­jees­sään myös omaan en­ti­seen elä­mään­sä: ”Olim­me luon­nos­tam­me vi­han alai­sia niin kuin kaik­ki muut­kin” (Ef. 2:3). Sit­ten hän mo­ni­sa­nai­ses­ti kir­joit­taa heil­le, mitä Ju­ma­la teki Kris­tuk­ses­sa: ”Ar­mos­ta Ju­ma­la on tei­dät pe­las­ta­nut an­ta­mal­la teil­le us­kon. Pe­las­tus ei ole läh­töi­sin teis­tä, vaan se on Ju­ma­lan lah­ja.” (Ef. 2:8.)

Apos­to­li sai us­kon kaut­ta elää to­dek­si, mitä mer­kit­see Ju­ma­lan lah­jan vas­taa­not­ta­mi­nen, kun pää­see omis­ta­maan sy­dä­mes­sään ih­mi­sym­mär­ryk­sen ylit­tä­vää Ju­ma­lan rau­haa.

Pe­las­tus kos­kee juu­ta­lai­sia ja pa­ka­noi­ta: ”Ris­til­lä kuol­les­saan hän omas­sa ruu­miis­saan sai ai­kaan so­vin­non Ju­ma­lan ja näi­den mo­lem­pien vä­lil­le ja teki näin lo­pun vi­hol­li­suu­des­ta. Hän tuli ju­lis­ta­maan rau­haa teil­le, jot­ka olit­te kau­ka­na, ja rau­haa niil­le, jot­ka oli­vat lä­hel­lä”. (Ef. 2:16–17.)

Täs­sä suu­res­sa Ju­ma­lan per­hees­sä, hä­nen seu­ra­kun­nas­saan maan pääl­lä, hä­neen us­ko­vat va­el­ta­vat ar­mon al­la. Tä­män ko­din ar­vo avau­tuu ker­ran täy­del­li­syy­den maas­sa. Heik­kous ja va­ja­vai­suus vai­vaa täs­sä ajas­sa, mut­ta Kris­tuk­sen so­vi­tus­työ tuo uu­den nä­kö­kul­man: ”Voi­mam­me on voi­tos­saan, elä­mäm­me ve­res­sään. Haa­vois­san­sa meil­lä on rie­mu­vuo­si lo­pu­ton. Ar­mon voi­ma mei­tä kan­taa Isän ko­tiin tai­vaa­seen.” (Sl. 121:2.)

Mart­ti Mur­to­pe­rä

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 13.6.2018

11.7.2020

Tuo­mi­tes­sa­si toi­sen ju­lis­tat tuo­mi­on myös it­sel­le­si, kos­ka sinä, toi­sen tuo­mit­si­ja, teet it­se sa­mo­ja te­ko­ja. Room. 2:1

Viikon kysymys