JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Jee­suk­sen syn­ty­mä vah­vis­taa toi­voa

Matkaevääksi
16.12.2020 7.00

Juttua muokattu:

10.12. 15:54
2020121015545720201216070000

Esko Vanhala

Esko Vanhala

Ari-Pek­ka Pa­lo­la

Apos­to­li Paa­va­li kir­joit­ti, et­tä Jee­sus tuli vah­vis­ta­maan isil­le an­ne­tut lu­pauk­set osoit­taak­seen, et­tä Ju­ma­la py­syy sa­nas­saan (Room. 15:8–13). Jee­suk­ses­sa täyt­tyi­vät Van­han tes­ta­men­tin ajan us­ko­vai­sil­le an­ne­tut lu­pauk­set Mes­si­aas­ta, joka tu­lee va­paut­ta­maan kan­san­sa or­juu­des­ta eli syn­nin val­las­ta ja murs­kaa­maan käär­meen eli sie­lun­vi­hol­li­sen val­lan. Jee­sus it­se sa­noi, et­tei hän tul­lut ku­mo­a­maan kir­joi­tuk­sia vaan to­teut­ta­maan ne (Matt. 5:17).

Van­han tes­ta­men­tin lu­pauk­set oli an­net­tu Is­ra­e­lin kan­sal­le, Ju­ma­lan omai­suus­kan­sal­le. Jee­suk­sen teh­tä­vä ei kui­ten­kaan koh­dis­tu­nut vain Is­ra­e­lin kan­saan, vaan hän toi pe­las­tuk­sen kai­kil­le, jot­ka ot­ti­vat hä­net vas­taan. Kai­kil­le, jot­ka us­koi­vat hä­neen, hän an­toi oi­keu­den tul­la Ju­ma­lan lap­sik­si. (Joh. 1:11–12.) Sen vuok­si Paa­va­li ke­hot­ti kaik­kia kan­so­ja kiit­tä­mään Her­raa ja ylis­tä­mään hä­nen ni­me­ään.

Ke­ho­tus koh­dis­tui en­nen kaik­kea Ju­ma­lan omil­le, hä­neen us­ko­vil­le. Heil­lä oli ja on ai­na ai­het­ta kiit­tää Ju­ma­laa kan­so­jen kes­kel­lä. Us­kon kaut­ta myös mui­hin kan­soi­hin kuu­lu­vat saa­vat rie­mui­ta yh­des­sä Ju­ma­lan kan­san kans­sa.

Jee­suk­sen syn­ty­mäs­sä täyt­tyi myös lu­paus ver­sos­ta, joka nou­see Ii­sain juu­res­ta eli Daa­vi­din su­vus­ta ja ko­ho­aa kan­so­jen hal­lit­si­jak­si (Jes. 11:10). Jee­sus oli Ju­ma­lan Poi­ka ja Ma­ri­an poi­ka, yh­tä ai­kaa Ju­ma­la ja ih­mi­nen. Vain si­ten hän pys­tyi lu­nas­ta­maan ih­mi­set va­paik­si syn­nin val­las­ta.

Äi­tin­sä puo­lel­ta Jee­sus oli ku­nin­gas Daa­vi­din jäl­ke­läi­nen. Hän ei kui­ten­kaan ol­lut maal­li­nen ku­nin­gas, ei­kä hä­nen val­ta­kun­tan­sa ole täs­tä maa­il­mas­ta. Hä­nen ku­nin­kuu­ten­sa on tai­vaal­lis­ta ja hä­nen val­ta­kun­tan­sa ikui­nen. Sen ole­mas­sa­o­lo ei pää­ty tä­män maa­il­man lop­pu­es­sa, vaan kaik­ki sen asuk­kaat pää­se­vät ker­ran ian­kaik­ki­seen kun­ni­aan. Sik­si kaik­ki kan­sat voi­vat pan­na toi­von­sa Jee­suk­seen.

Paa­va­li ni­mit­ti Ju­ma­laa ”Toi­von Ju­ma­lak­si”. Kes­tä­vä toi­vo on läh­töi­sin Ju­ma­las­ta ja pe­rus­tuu us­koon. Tämä toi­vo kes­tää, vaik­ka ajal­li­set nä­kö­a­lat tun­tui­si­vat­kin vä­lil­lä toi­vot­to­mil­ta ny­kyi­se­nä pan­de­mia-ai­ka­na ja maa­il­man mels­kei­den kes­kel­lä.

Toi­von Ju­ma­la voi tä­nä­kin jou­lu­na täyt­tää kaik­ki hä­neen us­ko­vat ilol­la ja rau­hal­la, niin et­tä meil­lä on run­sas toi­vo us­kon kaut­ta ja Py­hän Hen­gen voi­mas­ta. Toi­vo myös kan­taa us­ko­vai­set pe­ril­le tai­vaan ko­tiin. Se on elä­mäm­me luja ja var­ma ank­ku­ri (Hepr. 6:19).

17.4.2021

Her­ra on oi­ke­a­mie­li­nen ja lau­pi­as, mei­dän Ju­ma­lam­me on ar­mol­li­nen. Her­ra on avut­to­mien suo­je­li­ja. Kun voi­ma­ni uu­pui­vat, hän tuli avuk­se­ni. Nyt olen saa­nut rau­han, Her­ra piti mi­nus­ta huo­len. Ps. 116:5–7

Viikon kysymys