JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Ju­ma­la an­taa oi­ke­at sa­nat

Päivämies
Matkaevääksi
4.9.2019 6.51

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302445220190904065100

”Mitä minä osaan sa­noa!” käy mie­les­sä hä­tään­ty­nyt aja­tus. Olem­me var­mas­ti jo­kai­nen jos­kus jou­tu­neet ti­lan­tee­seen, jos­sa ei tie­dä mitä sa­noa. Ha­lu­ai­sim­me sa­noa jo­tain, mut­ta so­pi­via sa­no­ja ei tah­do löy­tyä.

Kuin­ka lä­hes­tyä ki­pui­le­vaa, ky­se­le­vää tai eh­kä ek­syk­sis­sä kul­ke­vaa ys­tä­vää? Sa­no­ja ha­pui­le­va ja hä­täi­le­vä aja­tus voi koh­da­ta myös ih­mis­tä, joka ha­lu­ai­si ky­syä us­kos­ta tai et­sii rau­haa omal­le­tun­nol­le. Oli­si halu kuul­la, mut­ta ei tie­dä mitä ky­syä.

On­nel­li­si­na ja iloi­si­na het­ki­nä on hel­pom­pi löy­tää sa­no­ja. Sil­loin myös kes­kus­te­lu­kump­pa­ni on usein avoi­mel­la mie­lel­lä ja jo­ten­kin hel­pom­min lä­hes­tyt­tä­vis­sä. Usein sa­nat­to­mat ti­lan­teet liit­ty­vät­kin joko elä­män vas­toin­käy­mi­siin ja ki­pui­hin tai ti­lan­tei­siin, jos­sa ky­sy­tään us­kos­tam­me. Tu­lee tun­ne, et­tä ei ole tai­toa pu­hua. Ei löy­dy sa­no­ja, jot­ka nos­tai­si­vat, loh­dut­tai­si­vat tai an­tai­si­vat vas­tauk­sia.

Toi­saal­ta vai­kei­den asi­oi­den ää­rel­lä saa tun­tea myös oi­ke­aa ar­kuut­ta. On hyvä har­ki­ta sa­no­ja, et­tei lii­al­li­sel­la kii­reh­ti­mi­sel­lä li­sää lä­hei­sen kuor­maa, puhu har­kit­se­mat­to­mas­ti tai sa­noil­la lyö lä­heis­tä. Et­tei vai­keu­ta pu­heil­la lä­hei­sen elä­mää, vaan lä­hes­tyy tois­ta ih­mis­tä ar­vos­ta­en.

Juu­ri näis­sä het­kis­sä saa pyy­tää apua Ju­ma­lal­ta. Saa huo­kais­ta Ju­ma­lan puo­leen, et­tä an­na hyvä Ju­ma­la so­pi­vat sa­nat ja an­na roh­keus pu­hua. Jo­kai­nen sai­si ol­la sa­mal­la ru­kouk­sen mie­lel­lä kuin Paa­va­li: ”Ru­koil­kaa myös mi­nun puo­les­ta­ni, et­tä mi­nul­le an­net­tai­siin oi­ke­at sa­nat suu­hun, kun ryh­dyn pu­hu­maan, ja et­tä voi­sin roh­ke­as­ti ju­lis­taa evan­ke­liu­min sa­lai­suut­ta” (Ef. 6:19).

Myös Moo­ses tus­kai­li omaa tai­ta­mat­to­muut­taan Ju­ma­lan an­ta­man teh­tä­vän edes­sä. Ju­ma­la ky­se­li Moo­sek­sel­ta, kuka on an­ta­nut ih­mi­sel­le suun ja pu­heen lah­jan. Hän he­rät­te­li huo­maa­maan, et­tä Ju­ma­la on luo­nut ih­mi­sen ja mei­dän tu­lee ja saam­me käyt­tää lah­jo­jam­me Ju­ma­lan tah­don mu­kai­ses­ti. Ju­ma­la to­te­si Moo­sek­sel­le: ”Mene nyt, minä olen si­nun kans­sa­si, kun pu­hut, ja neu­von si­nul­le, mitä si­nun tu­lee sa­noa” (2. Moos. 4:10–12).

Omis­ta hä­täi­lyis­tä huo­li­mat­ta saa luot­taa sii­hen, et­tä Ju­ma­la an­taa oi­ke­at sa­nat ajal­laan. Kai­kel­la on mää­rä­het­ken­sä. On ai­ka ol­la vai­ti ja ai­ka pu­hua. (Saarn. 3.) Saa myös muis­taa, et­tä pa­ras­ta, mitä voi ta­pah­tua, on saa­da syn­nit an­teek­si ja omis­taa us­kon­lah­ja sy­dä­mel­lä. Sik­si tär­kein­tä, mitä voi sa­noa, on an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mi.

Is­tun vie­rel­lä­si, ai­van hil­jaa ja kuun­te­len. Ha­lu­ai­sin sa­noa jo­tain roh­kai­se­vaa, loh­dut­ta­vaa ja an­taa toi­voa, mut­ta en osaa sa­noa mi­tään. Eh­kä näin on hyvä. Eh­kä täs­sä ti­lan­tees­sa ei ole sa­no­ja, mut­ta lä­hei­syys aut­taa. Ju­ma­la an­taa sa­nat ajal­laan. Siu­naam­me toi­si­am­me evan­ke­liu­mil­la. Se loh­dut­taa, roh­kai­see ja an­taa toi­voa. Muu­ta ei täs­sä het­kes­sä tar­vi­ta, evan­ke­liu­mis­sa on kaik­ki.

Ar­to Töl­li

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 4.9.2019

10.7.2020

Minä lau­lan kii­tos­ta Her­ral­le, hän pi­tää mi­nus­ta huo­len. Ps. 13:6

Viikon kysymys