JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Ju­ma­la aut­taa hä­däs­sä

Päivämies
Matkaevääksi
12.12.2018 7.00

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109283720181212070000

Jos­kus, kun seu­raam­me elä­mää Ju­ma­lan luo­ma­kun­nas­sa, saa­tam­me ha­vai­ta, et­tä lä­hes kaik­ki luon­to­kap­pa­leet elä­vät ai­van kuin jat­ku­van va­ruil­laan olon lei­maa­maa elä­mää. Vaa­ra­na on jou­tua tois­ten saa­liik­si ja ruo­ak­si. Eläin­ten tun­ne-elä­mäs­tä tie­däm­me vain vä­hän, mut­ta ih­mi­si­nä voi­sim­me ko­kea vas­taa­vas­sa ti­lan­tees­sa kuo­le­man­pel­koa.

Ih­mi­sil­le pel­ko, myös kuo­le­man­pel­ko, on tut­tu asia jo lap­suu­des­ta läh­tien. Pel­ko tuli ih­mis­ten elä­mään jo pa­ra­tii­sis­sa syn­tiin­lan­kee­muk­sen seu­rauk­se­na. Jo­kai­nen ih­mi­nen koh­taa elin­kaa­ren­sa ai­ka­na hy­viä päi­viä, mut­ta jat­ku­vas­ti myös pet­ty­myk­siä ja vas­toin­käy­mi­siä. Useim­mat lap­set ovat jo en­nen kou­lui­kää tul­leet tie­toi­sik­si elä­män ra­jal­li­suu­des­ta ja ih­mi­sen hau­rau­des­ta.

Ih­mi­sen osaan kuu­luu myös ym­mär­rys sii­tä, et­tä jou­dum­me ajal­li­sen elä­mäm­me päät­ty­es­sä luo­pu­maan kai­kes­ta ajal­li­ses­ta: omai­suu­des­ta, ta­va­rois­ta, tie­dois­tam­me ja tai­dois­tam­me, yh­teis­kun­nal­li­ses­ta ase­mas­tam­me, per­hees­täm­me ja lä­hei­sis­täm­me. Raa­mat­tu to­te­aa ih­mi­sen osas­ta Paa­va­lin sa­noin: ”Em­me ole tuo­neet mi­tään mu­ka­nam­me maa­il­maan em­me­kä voi vie­dä mi­tään tääl­tä pois” (1. Tim. 6:7).

Us­kon­puh­dis­ta­ja Mart­ti Lut­her se­lit­tää en­sim­mäi­sen Moo­sek­sen kir­jan se­li­tyk­ses­sään syn­tiin­lan­kee­muk­sen seu­rauk­sia. Hä­nen mu­kaan­sa ih­mis­ten osa­na on kuor­mien kan­ta­mi­nen, nai­sil­la las­ten syn­nyt­tä­mi­sen vai­va ja mie­hil­lä toi­meen­tu­lon hank­ki­mi­sen kuor­ma. Näi­den edes­sä kaik­ki su­ku­pol­vet ovat kamp­pail­leet.

Ju­ma­lan aset­ta­ma elä­män­jär­jes­tys ei ole muut­tu­nut mei­dän­kään ai­ka­nam­me. Sa­mat vai­vat ovat myös mei­dän osa­nam­me. Ha­lu­ai­sim­me kyl­lä elää huo­le­ton­ta elä­mää, mut­ta usein olem­me ah­taal­la ja jopa hä­tään­nym­me.

Mart­ti Lut­he­rin kä­si­tys per­he-elä­män to­del­li­suu­des­ta oli ai­kam­me ihan­tei­den vas­tai­nen. Hä­nen mu­kaan­sa sii­hen, ja muu­hun­kin elä­mään, kuu­luu olen­nai­se­na osa­na vai­va ja kär­si­mys. Hän loh­dut­taa, et­tä Ju­ma­lan mää­räys­ten ja sää­dös­ten jäl­keen niin tu­lee­kin ol­la.

Ju­ma­la ei syn­tiin­lan­kee­muk­sen jäl­keen­kään ole jät­tä­nyt ih­mi­siä oman on­nen­sa va­raan. ”Ju­ma­la, Her­ra Ju­ma­la, on pu­hu­nut ja kut­su­nut kool­le koko maan­pii­rin, idän ää­ril­tä, kau­kai­seen län­teen saak­ka. Sii­o­nis­ta, täy­del­li­sen kau­niis­ta, Ju­ma­la il­mes­tyy kirk­kau­des­saan.” (Ps. 50:1–2.)

Ad­ven­tin ai­kaan saam­me ko­hot­taa kat­seem­me elä­män an­ta­jaan ja yl­lä­pi­tä­jään, mei­dän Ju­ma­laam­me, olim­me­pa sit­ten ah­taal­la tai iloi­sel­la mie­lel­lä. Ju­ma­la on aut­ta­jam­me.

Psal­min kir­joit­ta­ja ke­hot­taa tur­vau­tu­maan kaik­ki­val­ti­aan Ju­ma­lan apuun: ”Huu­da mi­nua avuk­si hä­dän päi­vä­nä! Minä pe­las­tan si­nut ja sinä kun­ni­oi­tat mi­nua.” (Ps. 50:15.)

Ju­ma­lan poi­ka, Jee­sus Kris­tus, on Ju­ma­lan kirk­kaus. Sitä kirk­kaut­ta kat­se­lem­me avoi­min sy­dä­min Kris­tuk­sen kas­vois­sa. (2. Kor. 4:6.)

Evan­ke­liu­mi on Ju­ma­lan voi­ma. Jee­sus ke­hot­ti: ”Tul­kaa mi­nun luok­se­ni kaik­ki te työn ja kuor­mien uu­vut­ta­mat. Minä an­nan teil­le le­von.” (Matt. 11:28.)

Ta­pa­ni Kop­sa

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 12.12.2018

Ku­vi­tus­ku­va: A-L. S.

2.6.2020

Jee­sus sa­noi: "Ei ku­kaan voi tul­la mi­nun luok­se­ni, el­lei Isä, joka mi­nut on lä­het­tä­nyt, vedä hän­tä. Sen, joka tu­lee, minä he­rä­tän vii­mei­se­nä päi­vä­nä." Joh. 6:44

Viikon kysymys