JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Ju­ma­la siu­naa us­kon lah­jal­la

Päivämies
Matkaevääksi
2.5.2018 7.00

Juttua muokattu:

31.12. 09:27
2019123109273420180502070000

Ju­ma­lan siu­naus saat­taa näyt­täy­tyä ih­mi­sen nä­kö­kul­mas­ta ai­no­as­taan ajal­li­se­na ja ta­lou­del­li­se­na me­nes­tyk­se­nä. Tä­män in­noit­ta­ma­na hän suun­taa ta­voit­teen­sa ja ar­von­sa maal­li­sen hy­vyy­den ta­voit­te­luun. Näin toi­mies­saan ih­mi­sel­tä hä­mär­tyy hel­pos­ti to­del­li­nen Ju­ma­lan siu­naus, joka on ai­van muu­ta kuin ta­va­raa, kun­ni­aa ja ra­haa.

Jee­sus lu­paa vuo­ri­saar­nas­saan ih­mi­sel­le kai­ken tar­peel­li­sen: ”Et­si­kää en­nen kaik­kea Ju­ma­lan val­ta­kun­taa ja hä­nen van­hurs­kas­ta tah­to­aan, niin teil­le an­ne­taan kaik­ki tä­mä­kin” (Matt. 6:33).

Ju­ma­lan suu­ruus ja siu­naus

Us­kon kaut­ta Ju­ma­lan suu­ruus avau­tuu ih­mi­sel­le psal­min­kir­joit­ta­jan ta­voin: ”Her­ra mei­dän Ju­ma­lam­me, kuin­ka suu­ri on­kaan si­nun ni­me­si maan pääl­lä!” (Ps. 8:1). Se on niin suu­ri, et­tä hän uh­ra­si ai­no­an Poi­kan­sa ih­mi­sen syn­ti­syy­den täh­den. Syn­nit on so­vi­tet­tu, kaik­ki on mak­set­tu!

Ju­ma­lan siu­nauk­sen ydin on sii­nä, et­tä us­ko­mal­la tu­lee au­tu­aak­si ja ker­ran us­kon osal­li­suu­des­ta saa siir­tyä tai­vaa­seen, kiit­tä­jien jouk­koon. Se, et­tä ih­mi­nen löy­tää Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ja saa siel­tä ju­lis­te­tun evan­ke­liu­min kaut­ta us­koa omat syn­nit an­teek­si, on suu­rin lah­ja, jon­ka hän voi saa­da ja ko­kea.

Ju­ma­la an­taa myös teh­tä­viä, ajal­lis­ta hy­vyyt­tä­kin, mut­ta ne ovat tär­keys­jär­jes­tyk­ses­sä toi­sel­la si­jal­la. Lah­ja­na saa­tua ja Ju­ma­lan siu­naa­maa hy­vyyt­tä saa roh­ke­as­ti käyt­tää myös Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ­hön ja lä­him­mäi­sen aut­ta­mi­seen.

Ju­ma­lan voi­ma nä­kyy pie­nim­mis­sä

Psal­min­kir­joit­ta­ja ku­vaa, kuin­ka ”las­ten ja ime­väis­ten huu­dot” to­dis­ta­vat Ju­ma­lan voi­maa (Ps. 8:2). Mi­ten ajas­sam­me nä­kyy tuo Ju­ma­lan vah­va to­dis­tus – nuo tai­vaan tai­met, Ju­ma­lan luo­mat ja lu­nas­ta­mat, hä­nen sil­mä­te­rän­sä? Hei­dän suus­taan kuu­luu sy­dän­ten rie­mu; hei­dän sil­mis­tään lois­taa luot­ta­mus, us­ko­mi­sen ilo ja va­paus. Jee­sus aset­ti hei­dät esi­ku­vak­si tai­vas­tie­tä kul­ke­val­le.

Psal­mis­sa ky­sy­tään myös: ”Mikä on ih­mi­nen! Kui­ten­kin sinä hän­tä muis­tat. Mikä on ih­mis­lap­si! Kui­ten­kin pi­dät hä­nes­tä huo­len. Sinä teit hä­nes­tä lä­hes kal­tai­se­si olen­non, sep­pe­löit hä­net kun­ni­al­la ja kirk­kau­del­la.” (Ps. 8:4–5.)

En­sin­nä­kin Ju­ma­la loi ih­mi­sen omak­si ku­vak­seen; hän on puut­tei­neen­kin Ju­ma­lan kuva. Luo­des­saan ih­mi­sen ku­vak­seen Ju­ma­la ei tar­koit­ta­nut, et­tä hä­nen luo­mis­työn­sä jäl­keä tar­vit­si­si ehos­taa tai kor­jail­la. Täs­sä­kin ky­sy­tään us­kos­sa val­vo­mis­ta, et­tei­vät ajan hen­ki ja maa­il­mal­li­set il­mi­öt sai­si si­jaa sy­dä­mes­sä.

Ju­ma­la muis­taa omi­aan, sil­mä­te­ri­ään, ei­kä hä­nel­tä ole yk­si­kään kat­vees­sa tai unoh­duk­sis­sa. Hän tah­too edel­leen­kin sep­pe­löi­dä hä­neen us­ko­vat kun­ni­al­la ja kirk­kau­del­la. Evan­ke­liu­mi on voi­ma jo­kai­sel­le sen us­ko­val­le au­tuu­dek­si. Tä­hän Ju­ma­la on kät­ke­nyt siu­nauk­sen­sa.

Ai­mo Kos­ke­lo

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 2.5.2018

Ku­vi­tus­ku­va: Min­na Im­po­la

11.7.2020

Tuo­mi­tes­sa­si toi­sen ju­lis­tat tuo­mi­on myös it­sel­le­si, kos­ka sinä, toi­sen tuo­mit­si­ja, teet it­se sa­mo­ja te­ko­ja. Room. 2:1

Viikon kysymys