JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Ju­ma­lan hen­ki vai­kut­taa ih­mi­sen aja­tuk­siin ja te­koi­hin

Päivämies
Matkaevääksi
30.5.2018 8.27

Juttua muokattu:

31.12. 09:27
2019123109275020180530082700

Olen­ko Ju­ma­lan lap­si? Tä­män ky­sy­myk­sen edes­sä on jo­kai­sen ih­mi­sen hyvä py­säh­tyä ja aja­tel­la omaa osaan­sa. Ju­ma­la on lu­van­nut vain omil­le lap­sil­leen ian­kaik­ki­sen elä­män tai­vaas­sa.

Roo­ma­lais­kir­jees­sä apos­to­li Paa­va­li kir­joit­taa: ”Kaik­ki, joi­ta Ju­ma­lan hen­ki joh­taa, ovat Ju­ma­lan lap­sia” (Room. 8:14). Tämä hen­ki vai­kut­taa us­ko­vai­ses­sa ih­mi­ses­sä ”sekä tah­don et­tä te­ke­mi­sen” ja to­dis­taa hä­net Ju­ma­lan lap­sek­si.

Ju­ma­lan lap­set ovat pe­ril­li­siä yh­des­sä Kris­tuk­sen kans­sa ja tu­le­vat pää­se­mään osal­li­sik­si sa­mas­ta kirk­kau­des­ta kuin hän. (Room. 8:16–17.)

Hyvä elä­mä ei rii­tä

Kris­tuk­sen täy­del­li­sen an­si­on täh­den kaik­ki tä­hän maa­il­maan syn­ty­vät lap­set ovat us­ko­vai­sia. Lap­suu­sus­kon voi kui­ten­kin me­net­tää, jos ih­mi­nen jää il­man evan­ke­liu­mia tai luo­puu syn­nin täh­den us­kos­taan.

Hyvä elä­mä ja in­hi­mil­li­ses­ti vii­saat va­lin­nat ei­vät rii­tä pe­las­tuk­sek­si. Raa­mat­tu ker­too, et­tä ih­mi­set, jot­ka ei­vät us­ko, koh­taa­vat ker­ran ka­do­tus­tuo­mi­on ja py­sy­vän eron Ju­ma­las­ta ja hä­nen rak­kau­des­taan.

Tah­toi­sin teh­dä oi­kein

Yk­si elä­vän us­kon tun­to­mer­keis­tä on kil­voit­te­lu syn­nin vai­ku­tuk­sia vas­taan. Kos­ka jo­kai­nen ih­mi­nen kan­taa pe­ri­syn­nin taak­kaa, myös Ju­ma­lan lap­sen luon­to, ”liha ja veri”, on vas­ta­ha­koi­nen Py­hän Hen­gen ope­tuk­sil­le.

Myös pa­ran­nuk­sen ar­mon saa­nut, pa­ka­nain apos­to­lik­si va­lit­tu Paa­va­li jou­tui to­te­a­maan: ”– – Minä olen tur­mel­tu­nut ih­mi­nen, syn­nin or­jak­si myy­ty. En edes ym­mär­rä mitä teen: en tee sitä, mitä tah­don, vaan sitä, mitä vi­haan. – – Tah­toi­sin kyl­lä teh­dä oi­kein, mut­ta en pys­ty sii­hen.” (Room. 7:14–15, 18).

Ok­sa tar­vit­see puu­ta elääk­seen

Li­han ja Hen­gen vä­lil­lä val­lit­see py­sy­vä ris­ti­rii­ta. Jos ih­mi­nen elää tur­mel­tu­neen luon­ton­sa mu­kai­ses­ti, Ju­ma­lan sa­nan neu­vois­ta vä­lit­tä­mät­tä, hä­nen us­kon­sa kuo­lee.

Py­hän Hen­gen pyr­ki­myk­se­nä puo­les­taan on elä­mä ja rau­ha. Sik­si us­ko­vai­nen ha­lu­aa elää Ju­ma­lan tah­don mu­kai­ses­ti säi­lyt­tä­en us­kon ja hy­vän oman­tun­non.

Ju­ma­lan sana ke­hot­taa pa­ne­maan pois kai­ken kuor­man ja syn­nin, joka mei­hin hel­pos­ti tart­tuu (Hepr. 12:1). Tämä to­teu­tuu sil­loin, kun us­ko­vai­set ih­mi­set saar­naa­vat va­paut­ta­vaa evan­ke­liu­mia ka­tu­val­le syn­ti­sel­le.

Heik­ko kil­voit­te­li­ja tar­vit­see mat­ka­ys­tä­vien tu­kea ja roh­kai­sua, jot­ta hän ei vä­syi­si kes­ken mat­kan. Yh­teys Ju­ma­lan seu­ra­kun­taan on yh­tä vält­tä­mä­tön kuin vii­ni­puun ok­san yh­teys vii­ni­puun run­koon (Joh. 15:4–5).

Koh­ti pää­mää­rää

Kris­tuk­sen an­si­oon pe­rus­tu­va evan­ke­liu­mi va­paut­taa ih­mi­sen syn­nis­tä. Tä­män ta­kia Ju­ma­lan lap­si saa iloi­ta myös kai­kis­ta ajal­li­sis­ta lah­jois­ta ja mah­dol­li­suuk­sis­ta. Elä­mään kuu­lu­vat vas­toin­käy­mi­set ja ko­et­te­le­muk­set muis­tut­ta­vat sii­tä, et­tä tämä maa­il­ma ker­ran ka­to­aa, kun ”tai­vaan­kap­pa­leet pa­la­vat ja ha­jo­a­vat” (2. Piet. 3:10).

Kun Is­ra­e­lin kan­sa va­el­si Egyp­tin or­juu­des­ta koh­ti lu­vat­tua maa­ta, Ju­ma­la joh­dat­ti hei­dän kul­ku­aan päi­väl­lä pil­vi­pat­saa­na ja yöl­lä tu­li­pat­saa­na (2. Moos. 13:21–22).

Me­kin saam­me luot­taa sii­hen, et­tä Ju­ma­lan Poi­ka on omien­sa kans­sa jo­kai­se­na päi­vä­nä maa­il­man lop­puun saak­ka. Sa­nan­sa kaut­ta hän oh­jaa kan­saan­sa koh­ti to­del­lis­ta isän­maa­ta.

Ai­mo Mik­ko­nen

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 30.5.2018

Ku­vi­tus­ku­va: Lu­ki­jan kuva / Ani­ta Ke­rä­nen

1.6.2020

Pie­ta­ri sa­noi: "Kään­ty­kää ja ot­ta­kaa it­se ku­kin kas­te Jee­suk­sen Kris­tuk­sen ni­meen, jot­ta syn­tin­ne an­net­tai­siin an­teek­si. Sil­loin te saat­te lah­jak­si Py­hän Hen­gen." Ap. t. 2:38

Viikon kysymys