JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Ju­ma­lan pal­ve­li­ja­na

Päivämies
Matkaevääksi
21.10.2015 10.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:20
2020010123203920151021100000

KUVA: H.H.

KUVA: H.H.

Kuin­ka kii­rei­nen on ku­lu­va viik­ko­si? On­ko sii­nä ti­laa kuul­la Ju­ma­lan ään­tä ja tun­tea hä­nen py­hyyt­tän­sä? On­ko ai­kaa huo­ma­ta toi­sia ih­mi­siä?

Mo­nes­ti ar­ki­nen elä­män­me­no tun­tuu ole­van kiin­ni ajal­li­sis­sa asi­ois­sa ja ta­voit­teis­sa. Mil­loin työn pai­neet ja pit­kit­ty­neet työ­päi­vät, mil­loin toi­meen­tu­lo ja muut per­heen asi­at, eri­lai­set me­not ja har­ras­tuk­set, ovat pääl­lim­mäi­se­nä mie­les­sä. Ih­mi­sen ase­ma Ju­ma­lan luo­ma­na ian­kaik­ki­suu­so­len­to­na tup­paa unoh­tu­maan.

Ju­ma­lan apu­lai­si­na

Ju­ma­la loi ih­mi­sen elä­mään yh­tey­des­sään. Hän on aset­ta­nut ih­mi­sen maan pääl­le jat­ka­maan luo­mis­työ­tään mo­nin eri ta­voin. Esi­mer­kik­si ra­ken­ta­mal­la ja ke­hit­tä­mäl­lä hy­vin­voin­tia ih­mi­nen osal­lis­tuu luo­mis­työ­hön. Kun ih­mi­nen käyt­tää lah­jo­jaan us­kos­sa ja ru­kouk­sen mie­lel­lä, hän toi­mii Ju­ma­lan apu­lai­se­na.

Ju­ma­lan rak­kaus vai­kut­taa pal­ve­lu­mie­len, joka voi ol­la lä­him­mäi­sen huo­maa­mis­ta ja mo­nis­sa asi­ois­sa aut­ta­mis­ta. Mei­dät on kut­sut­tu ajal­li­siin pal­ve­lu­teh­tä­viin ja Ju­ma­lan pe­las­ta­van evan­ke­liu­min työ­hön. Ju­ma­la ha­lu­aa, et­tä mah­dol­li­sim­man moni tu­li­si tä­män ilo­sa­no­man omis­ta­jak­si. Sen mah­dol­lis­taa ai­no­as­taan Ju­ma­lan hy­vyys.

Vas­ta­ha­koi­nen ih­mi­nen

Täl­lä jär­jen ai­ka­kau­del­la ih­mi­sen on vai­keaa us­koa Ju­ma­laan ja toi­mia nöy­räs­ti hä­nen pal­ve­li­ja­naan. Raa­mat­tu ker­too mo­nin ta­voin sii­tä, kuin­ka ih­mi­nen hel­pos­ti epäi­lee ja nis­ku­roi Luo­jaan­sa vas­taan.

Van­has­sa tes­ta­men­tis­sa on myös mo­nia esi­merk­ke­jä Ju­ma­lan pal­ve­lu­työ­hön kut­su­mis­ta ih­mi­sis­tä. Pro­feet­ta Je­re­mia ase­tet­tiin hy­vin nuo­re­na pu­hu­maan kan­sal­le Ju­ma­lan il­moit­ta­mia sa­no­ja. Hän oli usein vas­ta­ha­koi­sel­la mie­lel­lä Ju­ma­lan sa­nan pal­ve­li­jan teh­tä­väs­sään. Hä­nen työn­sä oli in­hi­mil­li­ses­ti epä­kii­tol­li­nen. Kan­sa hyl­ki ja suo­ras­taan vi­ha­si hän­tä. Je­re­mi­al­le Ju­ma­la an­toi voi­man lu­paa­mal­la teh­dä hä­net lu­jak­si prons­si­muu­rik­si, niin et­tä hän kes­täi­si koh­taa­man­sa es­teet ja vas­tus­tuk­set (Jer. 15:19–21).

Vas­taa­va ker­to­mus on pro­feet­ta He­se­kie­lin ko­ke­mus. Tuol­loin moni oli kään­tä­nyt sel­kän­sä elä­väl­le Ju­ma­lal­le ja ot­ta­nut ti­lal­le mui­ta, omas­ta mie­les­tään tär­ke­äm­piä ja kieh­to­vam­pia, asi­oi­ta. Ju­ma­la lu­pa­si vah­vis­taa He­se­kie­lin ti­man­tin­ko­vak­si, jot­ta hän jak­sai­si pu­hua ki­vi­sy­dä­mi­sel­le ja il­ke­ä­mie­li­sel­le kan­sal­le (Hes. 3:8–9). Ju­ma­la kään­si vai­ke­at­kin ti­lan­teet hy­vik­si. Hän näyt­ti, et­tä kaik­ki voi­ma ja val­ta on yk­sin hä­nen.

Evan­ke­liu­min ja­ka­ja­na

Vaik­ka ny­kyi­ses­sä­kin ajas­sam­me Ju­ma­lan kun­ni­oi­tus tun­tuu vä­he­ne­vän, evan­ke­liu­min työn ajan­koh­tai­suus ei vä­he­ne. Mer­kit­tä­vin pal­ve­lu­teh­tä­vä, mitä ih­mi­sel­lä voi ol­la, on ja­kaa evan­ke­liu­mia Va­pah­ta­jas­tam­me Jee­suk­ses­ta Kris­tuk­ses­ta. Vies­ti hy­väs­tä Ju­ma­las­ta voi vä­lit­tyä ar­jes­sa sa­nois­sa ja te­ois­sa, tie­tä­mät­täm­me­kin.

Ju­ma­la voi he­rät­tää ih­mi­sen huo­maa­maan oman voi­man­sa ja py­hyy­ten­sä yl­lät­tä­väl­lä­kin ta­val­la. Pyhä Hen­ki liik­kuu ja vai­kut­taa kuin tuu­li, joka kul­kee mis­sä tah­too. Vaik­ka­pa rus­ka­ret­ken vä­ri­lois­to, muut­to­lin­tu­jen mys­tee­rit tai eri­tyi­sen aut­ta­van ih­mi­sen koh­taa­mi­nen hä­dän het­kel­lä voi­vat pu­hu­tel­la uu­del­la ta­val­la. Oma syn­ti­syys ja mus­tu­nut sy­dän voi­vat al­kaa nä­kyä ja pai­naa Ju­ma­lan kirk­kau­den rin­nal­la.

Hyvä Ju­ma­la kut­suu luok­seen, ku­ten evan­ke­lis­ta Luu­kas ker­too esi­mer­kis­sään. Jee­sus näki Lee­vi-pub­li­kaa­nin is­tu­van tul­li­a­se­mal­la ja sa­noi hä­nel­le: ”Seu­raa mi­nua.” Lee­vi jät­ti kai­ken, nou­si ja läh­ti seu­raa­maan hän­tä. (Luuk. 5:27–28.) Tämä evan­ke­liu­mi on hy­vää sa­no­maa ra­ti­o­naa­li­sen ja maal­lis­tu­van ajan kes­kel­lä, yh­tä ajan­koh­tais­ta tu­han­sia vuo­sia sit­ten kuin ny­ky­ään­kin.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 21.10.2015.

4.6.2020

Ku­kaan, joka pu­huu Ju­ma­lan Hen­gen val­taa­ma­na, ei voi sa­noa: "Jee­sus on ki­rot­tu." Ku­kaan ei myös­kään voi sa­noa: "Jee­sus on Her­ra", muu­ten kuin Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta. 1 Kor. 12:3

Viikon kysymys