JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Kii­tol­li­suut­ta voi ope­tel­la

Matkaevääksi
9.9.2020 6.00

Juttua muokattu:

8.9. 16:22
2020090816223120200909060000

Tee­mu Kar­hu­maa

Kii­tol­li­suus, mitä se on? Iloa elä­mäs­tä, täs­sä het­kes­sä elä­mis­tä ja hy­vien asi­oi­den huo­maa­mis­ta. Kii­tol­li­suut­ta ja tyy­ty­väi­syyt­tä voi op­pia kiin­nit­tä­mäl­lä use­am­min huo­mi­on asi­oi­hin, jot­ka ovat hy­vin.

Aje­lem­me sun­nun­tai-il­ta­na vai­mon kans­sa koh­ti Kes­ki-Suo­mea. Olem­me pu­he­li­men vä­li­tyk­sel­lä mu­ka­na uu­den opis­to­vuo­den aloi­tus­ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa. Saar­na kä­sit­te­lee päi­vän evan­ke­liu­mi­teks­tin joh­dol­la it­sen­sä tut­ki­mis­ta ja oma­koh­tai­sen us­kon tär­keyt­tä.

Nuor­ten lau­lua kuun­nel­les­sa­ni mie­le­ni täyt­tää kii­tol­li­suus. Ra­kas nuo­rem­me pää­si aloit­ta­maan pit­kään haa­veil­lun opis­to­vuo­den. Mo­nen opis­toon ha­keu­tu­van nuo­ren haa­vee­na on saa­da ol­la vuo­si us­ko­vais­ten ym­pä­röi­mä­nä, vah­vis­tua us­kos­sa ja löy­tää ys­tä­viä.

”Suu­ri rik­kau­den läh­de us­ko kyl­lä on­kin, kun tyy­dym­me sii­hen mitä meil­lä on. Em­me me ole tuo­neet mi­tään mu­ka­nam­me maa­il­maan em­me­kä voi vie­dä mi­tään tääl­tä pois. Kun meil­lä on ruo­ka ja vaat­teet, saam­me ol­la tyy­ty­väi­siä.” (1. Tim. 6:6–8.)

 Jak­san­ko ai­na ol­la kii­tol­li­nen ja on­nel­li­nen? Mo­nen­lai­set ar­jen pie­net­kin asi­at ja huo­let vie­vät hel­pos­ti huo­mi­on hy­vis­tä asi­ois­ta. Elä­mäs­sä voi ol­la suu­ri­a­kin huo­lia, jak­sa­mi­nen voi ol­la ko­e­tuk­sel­la tai sai­ras­tu­mi­nen ko­e­tel­la.

Us­ko­vai­nen ih­mi­nen saa kai­kis­sa ti­lan­teis­sa luot­taa Tai­vaan Isän huo­len­pi­toon: ”Kat­so­kaa tai­vaan lin­tu­ja: ei­vät ne kyl­vä, ei­vät ne leik­kaa ei­vät­kä ko­koa va­ras­toon, ja sil­ti tei­dän tai­vaal­li­nen Isän­ne ruok­kii ne. Ja olet­te­han te pal­jon enem­män ar­voi­sia kuin lin­nut!” (Matt. 6:26.)

”Mik­si minä en saa, kun ka­ve­rit­kin saa­vat?” Mo­nes­sa per­hees­sä on var­maan kuul­tu tuo to­te­a­mus, kun lap­set ei­vät saa jo­ta­kin, mitä he tah­to­vat.

Ai­kui­set­kin hel­pos­ti ver­tai­le­vat elä­mään­sä lä­heis­ten­sä elä­mään. Usein­kaan ver­tai­lu ei tuo po­si­tii­vi­suut­ta tai iloa. Ai­na löy­tyy joku, jol­la jo­kin asia on pa­rem­min tai hie­nom­min kuin it­sel­lä. Ju­ma­la an­taa lah­jo­jaan ta­sa­puo­li­ses­ti, mut­ta nii­tä ei voi ver­ra­ta eu­rois­sa.

Tänä poik­keu­sai­ka­na ei vält­tä­mät­tä pää­se seu­roi­hin. On­nek­si seu­ro­ja voi kuun­nel­la myös ne­tin kaut­ta. Moni on sil­ti huo­man­nut, et­tä kai­paa tois­ten us­ko­vais­ten seu­raa.

Kes­kus­te­luis­sa tois­ten us­ko­vais­ten kans­sa olen ha­vain­nut, et­tä muil­la­kin on ol­lut vai­keuk­sia kes­kit­tyä ko­din kii­rei­den kes­kel­lä seu­ra­pu­hei­den kuun­te­luun. Mu­ka­vim­pia het­kiä Ke­sä­seu­ra­ra­di­on ää­res­sä koin it­se, kun maa­la­sin ul­ko­sau­nan lau­to­ja kuun­nel­len sa­mal­la seu­ro­ja.

Sy­dä­mes­sä ole­va us­ko he­rät­tää kii­tol­li­suu­den Ju­ma­laa koh­taan. Se ei ole pel­käs­tään kii­tol­li­suut­ta niis­tä asi­ois­ta, mitä ih­mi­sel­lä on ym­pä­ril­lään, vaan en­nen kaik­kea kii­tol­li­suut­ta sii­tä, et­tä sy­dä­mes­sä on rau­ha. Tätä rau­haa ei löy­dä on­nis­tu­mis­ten tai hy­vien töi­den kaut­ta, vaan us­ko­mal­la syn­nit an­teek­si. Sitä ei pys­ty se­lit­tä­mään jär­jen ei­kä tie­teen avul­la. Kun omis­taa rau­han, jak­saa luot­taa pa­rem­paan tu­le­vai­suu­teen.

4.3.2021

Kuka voi sa­noik­si pu­kea Her­ran voi­ma­te­ot, kuka voi hän­tä kyl­lin ylis­tää? Ps. 106:2

Viikon kysymys