JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Kil­voi­tuk­seen tar­vi­taan it­se­ku­ria

Päivämies
Matkaevääksi
13.2.2019 6.58

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302441920190213065800

Lap­suu­des­sa­ni osal­lis­tuin isä­ni työ­pai­kan hen­ki­lö­kun­nan yh­tei­siin hiih­to­kil­pai­lui­hin. Muis­ti­ku­va­ni mu­kaan niis­sä kil­pai­luis­sa kaik­ki sai­vat pal­kin­non. Muis­tan, et­tä pal­kin­non saa­mi­nen oli tär­keä asia.

Liik­ku­mi­nen ja ur­hei­le­mi­nen oli­vat nuo­ruu­des­sa­ni ar­vos­saan. Mo­nil­le ur­hei­lu oli tär­keä, jopa niin tär­keä, et­tä moni me­net­ti us­kon­sa ur­hei­lun tuo­man me­nes­tyk­sen myö­tä. Ju­ma­la var­je­li mi­nua. Vaik­ka tuli haa­vo­ja, ha­lu­sin ol­la oman­tun­non ää­nel­le kuu­li­ai­nen.

Ko­rin­tin kau­pun­ki oli ai­kan­sa ku­kois­ta­va kaup­pa­kau­pun­ki ja kan­sain­vä­li­nen ih­mis­ten koh­taus­paik­ka. Kau­pun­ki ko­ko­si laa­jal­ta alu­eel­ta ih­mi­siä eri­lai­sis­ta kult­tuu­reis­ta. Myös huo­not elä­män­ta­vat ja syn­ti pe­siy­tyi­vät ih­mis­ten kes­kel­le, ja van­ha sa­non­ta pu­huu­kin ”elä­mi­ses­tä ko­rint­ti­lai­seen ta­paan”.

Kil­pai­lu oli apos­to­li Paa­va­lin elä­mäs­sä tut­tu asia, ja hän tie­si ko­rint­ti­lais­ten tun­te­van hy­vin hei­dän ai­kan­sa kil­pa­ra­to­jen ta­pah­tu­mat. Sik­si Paa­va­li pu­hui heil­le tu­tus­ta ja ha­vain­nol­li­ses­ta ti­lan­tees­ta, elä­män ja us­kon kil­pa­ra­das­ta.

Ko­rin­tin kau­pun­gis­sa pi­det­tiin joka kol­mas vuo­si Ist­mok­sen ki­sat. Ur­hei­li­jat ki­soi­hin va­lit­tiin hy­vin tar­koil­la kri­tee­reil­lä. Ur­hei­li­joi­den piti si­tou­tua tiuk­kaan val­men­nu­soh­jel­maan, joka vaa­ti it­se­ku­ria. Mi­kä­li har­joit­te­luoh­jel­man ai­ka­na epä­on­nis­tui, jou­tui hy­lä­tyk­si. It­se kil­pai­lus­sa pa­ras pal­kit­tiin voit­to­sep­pe­leel­lä.

Us­kon kil­pa­ra­dal­la kil­voit­te­lu oli Paa­va­lil­le tär­ke­ää. Kil­pa­ra­dal­la on lan­ke­a­mi­sen vaa­ro­ja, ja Paa­va­li ha­lu­si, et­tei ku­kaan me­net­täi­si ka­to­a­ma­ton­ta sep­pe­let­tä. Tämä sep­pe­le an­ne­taan kai­kil­le, jot­ka saa­vat Ju­ma­lan lap­se­na kat­kais­ta maa­li­vii­van.

Kuo­le­man jäl­keen ei enää ole mur­hei­ta ei­kä huo­lia. Sil­loin saa siir­tyä van­hurs­kas­ten le­poon odot­ta­maan ylös­nou­se­muk­sen päi­vää. Ker­ran us­ko muut­tuu ian­kaik­ki­sek­si voi­ton­juh­lak­si (2. Tim. 4:7–8).

Us­kon kaut­ta muun mu­as­sa Moo­ses kat­soi pal­kan­mak­sua ja voit­to­pal­kin­toa, kuih­tu­ma­ton­ta voi­ton­sep­pe­let­tä (Hepr. 11:26). Em­me ole tur­han toi­von mat­ka­mie­hiä: ”Minä an­nan teil­le tu­le­vai­suu­den ja toi­von” (Jer. 29:11).

Olem­me saa­neet elä­män lah­ja­na Ju­ma­lal­ta. Ju­ma­la on tar­koit­ta­nut mei­dän elä­vän hä­nen yh­tey­des­sään. Täl­le lah­jal­le ja kut­sul­le kan­nat­taa ol­la us­kol­li­nen.

Yh­teys Ju­ma­laan voi elä­män ai­ka­na kui­ten­kin ka­do­ta, jos kil­voit­te­lun halu ja it­se­ku­ri ka­to­a­vat, ei­kä jak­sa tais­tel­la syn­tiä vas­taan. Ju­ma­la kut­suu lan­gen­nut­ta ih­mis­tä yh­tey­teen­sä rak­kau­del­la sa­nan­sa kaut­ta. Kut­sun vas­taa­not­ta­jal­le Ju­ma­la an­taa voi­man tul­la Ju­ma­lan lap­sek­si ja säi­lyä hä­nen yh­tey­des­sään.

Jee­sus an­toi ope­tus­lap­sil­leen teh­tä­vän men­nä ja teh­dä kaik­ki kan­sat hä­nen ope­tus­lap­sik­seen (Matt. 28:19–20). Ju­ma­la on työ­an­ta­jam­me, ja teh­tä­vä­kent­tä on laa­ja.

Elä­män kil­pa­ra­ta voi ol­la ly­hyt tai pit­kä; elä­män­lan­ka voi kat­ke­ta heti en­sim­mäi­sel­lä suo­ral­la. On­nek­si em­me tie­dä elä­mäm­me pi­tuut­ta. Kris­ti­tyn elä­mäs­sä on Ju­ma­lan rau­haa ja iloa, mut­ta myös us­kon heik­kout­ta, kiu­sauk­sia ja ah­dis­tuk­sia (KO 84). Olem­me li­han puo­lel­ta heik­ko­ja ja lan­ke­a­via.

Ju­ma­la on lu­van­nut siu­na­ta kuu­li­ai­set lap­sen­sa. Us­kon­kil­voi­tus on oma­koh­tai­nen asia. Eri­lai­sis­sa elä­män­vai­heis­sa on tur­val­lis­ta luot­taa Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen. Ju­ma­la on an­ta­nut meil­le an­teek­si an­ta­mi­sen ja unoh­ta­mi­sen mah­dol­li­suu­den. Näi­tä mah­dol­li­suuk­sia on hyvä käyt­tää ko­deis­sam­me las­ten ja van­hem­pien sekä ys­tä­vien vä­lil­lä.

Teks­ti: Jor­ma Vuor­ma

Ku­vi­tus­ku­va: A.-L. S.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 13.2.2019

5.7.2020

Jee­sus sa­noo: "Mene, älä­kä enää tee syn­tiä." Joh. 8:11

Viikon kysymys