JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Kil­voi­tus ky­syy kes­tä­vyyt­tä

Päivämies
Matkaevääksi
4.12.2019 6.54

Juttua muokattu:

2.1. 11:02
2020010211025020191204065400

Kil­voi­tuk­ses­ta muis­tuu mie­lee­ni ker­to­mus lin­tu­pa­ris­ta, joka oli koko al­ku­ke­sän ra­ken­ta­nut pe­sää ik­ku­na­lau­dal­le. Ta­lon asu­kas va­roi avaa­mas­ta ik­ku­naa, et­tei pu­dot­tai­si pe­sää maa­han.

Erää­nä päi­vä­nä tuo va­ro­vai­suus kui­ten­kin unoh­tui. Ik­ku­naa ava­tes­sa pesä ti­pah­ti maa­han ja ha­jo­si. Lin­nut len­näh­ti­vät ik­ku­na­lau­dal­le ih­met­te­le­mään, mis­sä pesä oli.

Ta­lon asu­kas kat­se­li lin­tu­ja sää­lien. Seu­raa­va­na päi­vä­nä hän huo­ma­si lin­tu­jen aloit­ta­neen pe­sän ra­ken­ta­mi­sen uu­del­leen – sa­maan paik­kaan.

Toi­se­na esi­merk­ki­nä kil­voi­tuk­ses­ta muis­tan kil­pa­juok­si­jan, joka kaa­tui kes­ken mat­kan. Toi­set kil­pai­li­jat jat­koi­vat mat­kaa etään­ty­en uh­kaa­van kau­as. Juok­si­ja nou­si ylös ja jat­koi mat­kaan­sa.

Vähä vä­häl­tä kaa­tu­nut juok­si­ja sai kil­pa­kump­pa­nin­sa kiin­ni ja voit­ti juok­sun – ver­taan­sa vail­la ole­val­la ajal­la.

Kil­voit­te­li­ja us­kal­taa luot­taa sin­nik­kääs­ti kei­noi­hin­sa pää­mää­rän saa­vut­ta­mi­sek­si vas­toin­käy­mi­sis­tä huo­li­mat­ta. Kun sin­nik­kääs­ti jat­kaa ei­kä luo­vu­ta, pää­see lo­pul­ta maa­liin.

Hep­re­a­lais­kir­jeen 11. luku ker­too Van­han tes­ta­men­tin ajan us­kon kil­voi­tuk­ses­ta ja kil­voit­te­li­jois­ta: Abel, He­nok, Nooa, Ab­ra­ham, Saa­ra, Ii­sak, Jaa­kob, Joo­sef, Moo­ses, Ra­hab, Gi­de­on, Ba­rak, Sim­son, Jef­ta, Daa­vid, Sa­mu­el ja pro­fee­tat.

”Us­kon kaut­ta ku­kis­ti­vat val­ta­kun­tia, pi­ti­vät van­hurs­kaut­ta voi­mas­sa, sai­vat ko­kea lu­pauk­sien to­teu­tu­mis­ta, tuk­ki­vat ja­lo­peu­rain ki­dat, sam­mut­ti­vat tu­len voi­man, pää­si­vät mie­kan­te­riä pa­koon, voi­mis­tui­vat heik­kou­des­ta, tu­li­vat vä­ke­vik­si so­dis­sa, ajoi­vat pa­koon muu­ka­lais­ten so­ta­jou­kot” (Hepr. 11:33–34).

Uu­den tes­ta­men­tin kil­voit­te­li­joi­ta oli­vat Jo­han­nes Kas­ta­ja, Jee­sus ja Paa­va­li. Us­kon kaut­ta he luo­pui­vat maa­il­man val­las­ta, ra­has­ta ja hy­vin­voin­nis­ta. He tyy­tyi­vät vä­hään tie­tä­en, et­tä us­kon kil­voi­tus tuot­taa ka­to­a­mat­to­man pal­kin­non tai­vaas­sa.

Paa­va­li it­se roh­kai­si ai­ka­lai­si­aan kil­voit­te­le­maan hy­vän us­kon kil­voi­tuk­sen ja pi­tä­mään us­kon ja hy­vän oman­tun­non, jot­tei us­ko koe haak­si­rik­koa.

Mat­ti Kont­ka­nen

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 4.12.2019

Ku­vi­tus­ku­va: Las­se Kok­ko

18.9.2020

Syn­tim­me ovat meil­le lii­an ras­kaat, mut­ta sinä an­nat ne an­teek­si. Au­tu­as se, jon­ka sinä va­lit­set! Hän saa tul­la luok­se­si ja asua py­hä­kös­sä­si. Ps. 65:4–5

Viikon kysymys