JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Kris­tuk­sen lä­het­ti­läi­nä

Matkaevääksi
17.2.2016 10.00

KUVA: JAAKKO KOSKELO

Va­pah­ta­ja lä­het­ti ope­tus­lap­set evan­ke­liu­min työ­hön saar­naa­maan pa­ran­nus­ta ja syn­tien an­teek­si­an­ta­mus­ta. Kris­tuk­sen kir­jei­nä Ju­ma­lan lap­set te­ke­vät Ju­ma­lan tah­toa tiet­tä­väk­si maa­il­mas­sa, vaik­ka tun­te­vat­kin it­sen­sä hei­koik­si ja puut­tu­vai­sik­si. Evan­ke­liu­min työn vas­tuun tun­tee jo­kai­nen Ju­ma­lan lap­si.

Kut­su seu­roi­hin

Jee­sus on lu­van­nut ol­la mu­ka­na esi­mer­kik­si vain kah­den tai kol­men ko­koon­tu­es­sa hä­nen ni­meen­sä. Sil­loin py­säh­dy­tään kes­kus­te­le­maan ties­tä ja mat­kas­ta. Kii­re ka­to­aa. On ai­kaa py­säh­tyä elä­män kal­leim­man asi­an ää­rel­le.

Ko­ti­seu­rat ovat ol­leet ai­na kes­keis­tä kris­til­li­syy­den toi­min­taa. Ko­ti­seu­ro­ja ha­lu­taan jär­jes­tää mei­dän­kin ai­ka­nam­me. En­nen ny­ky­a­jan tek­niik­kaa seu­ra­kut­sua vie­tiin suu­sa­nal­li­ses­ti ta­los­ta ta­loon. Vuo­si­kym­me­niä sit­ten erääs­sä poh­joi­sen jo­ki­var­ren ky­läs­sä tie­det­tiin, et­tä ta­los­sa on seu­rat, kun ta­lon pi­ha­pii­ris­sä ole­van vint­ti­kai­von par­run pää­hän ylös oli ri­pus­tet­tu pä­re­ko­ri.

Joil­la­kin paik­ka­kun­nil­la ky­lä­kau­pan sei­nään kiin­ni­te­tyt Ter­ve­tu­loa seu­roi­hin -ju­lis­teet kut­sui­vat ky­lä­läi­siä sa­nan­kuu­loon. Tuol­loin vie­lä mo­net epä­us­koi­set tu­li­vat seu­roi­hin. Luu­kas ker­too Apos­to­lien te­ois­sa Cor­ne­liuk­sen ko­ti­seu­ro­jen siu­nauk­ses­ta, jos­sa per­he ja kaik­ki seu­ra­vie­raat kä­sit­ti­vät pa­ran­nuk­sen ar­mon.

Usein ar­kai­lem­me tur­haan pu­hua elä­mäm­me kal­leim­mas­ta asi­as­ta epä­us­koi­sil­le naa­pu­reil­le, työ­to­ve­reil­le, su­ku­lai­sil­le ja ys­tä­vil­le. Ju­ma­lan val­ta­kun­ta lä­hes­tyy ar­mos­ta osa­ton­ta ih­mis­tä jo­kai­sen nuo­rem­man ja van­hem­man Ju­ma­lan lap­sen vä­li­tyk­sel­lä. Yk­sin­ker­tai­nen neu­vo meil­le ar­kuut­ta tun­te­vil­le on roh­kais­ta epä­us­kois­ta ys­tä­vää tu­le­maan seu­roi­hin.

Ker­ro­taan, et­tä Vil­le Pis­te­maa oli ke­säi­se­nä sun­nun­tai­na ol­lut pyö­räl­lä mat­kal­la seu­roi­hin. Hän oli näh­nyt tien vie­rel­lä hei­nä­pel­lol­la mie­hen han­ko­a­mas­sa hei­nää sei­pääl­le. Vil­le oli py­säh­ty­nyt het­kek­si ja sa­no­nut: ”Tai­vaas­sa si­nu­a­kin kai­va­taan”, ja jat­ka­nut mat­kaan­sa.

Yk­sin­ker­tai­nen seu­ra­kut­su voi jos­kus kan­taa he­del­mää. Myö­hem­min Vil­le ta­pa­si mie­hen seu­rois­sa ja kuu­li, et­tä ly­hyt pu­hut­te­lu ei ol­lut unoh­tu­nut mie­hen mie­les­tä. Iloi­se­na mies ker­toi saa­neen­sa pa­ran­nuk­sen ar­mon.

Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta saar­nat­tu evan­ke­liu­mi syn­nyt­tää us­kon ja an­taa voi­maa kil­voi­tuk­sen mat­kal­la säi­lyt­tää us­kon lah­ja hy­väs­sä ja louk­kaa­mat­to­mas­sa omas­sa­tun­nos­sa.

Evan­ke­liu­min saar­na­vir­ka

Paa­va­li muis­tut­ti Ko­rin­tin Ju­ma­lan lap­sia evan­ke­liu­min saar­na­vi­ras­ta: ”Kun meil­lä on Ju­ma­lan ar­mos­ta täl­lai­nen pal­ve­lu­vir­ka, me em­me lan­nis­tu. Olem­me hy­län­neet kai­ken sa­la­käh­mäi­sen, em­me toi­mi pe­tol­li­ses­ti em­me­kä vää­ris­te­le Ju­ma­lan sa­naa, vaan tuom­me esiin to­tuu­den ja toi­vom­me, et­tä jo­kai­nen omas­sa­tun­nos­saan ar­vi­oi mei­dät Ju­ma­lan edes­sä. Jos mei­dän ju­lis­ta­mam­me evan­ke­liu­mi on pei­tos­sa, se on pei­tos­sa niil­tä, jot­ka jou­tu­vat ka­do­tuk­seen. Tar­koi­tan nii­tä, joi­den mie­len tä­män maa­il­man ju­ma­la on so­kais­sut, niin et­tä he epä­us­kos­saan ei­vät näe Kris­tuk­sen evan­ke­liu­min kirk­kau­des­sa sä­tei­le­vää va­loa, Kris­tuk­sen, joka on Ju­ma­lan kuva. Em­me­hän me ju­lis­ta sa­no­maa it­ses­täm­me vaan Jee­suk­ses­ta Kris­tuk­ses­ta: Jee­sus on Her­ra, ja on mei­dät lä­het­tä­nyt pal­ve­le­maan tei­tä.” (2. Kor. 4:1–5.)

Evan­ke­liu­min saar­na­vir­ka on jä­tet­ty Ju­ma­lan lap­sil­le Ju­ma­lan val­ta­kun­taan. Kun Va­pah­ta­ja lä­het­ti ope­tus­lap­set evan­ke­liu­min työ­hön, hän sa­noi: ”Ot­ta­kaa Pyhä Hen­ki. Jol­le te an­nat­te syn­nit an­teek­si, hä­nel­le ne ovat an­teek­si an­ne­tut. Jol­ta te kiel­lät­te an­teek­si­an­non, hän ei saa syn­te­jään an­teek­si.” (Joh. 20:22–23.) Vie­lä­kin Ju­ma­lan lap­set ju­lis­ta­vat Py­hän Hen­gen voi­mas­ta ja val­tuuk­sin ka­tu­val­le syn­ti­sel­le kaik­ki syn­nit an­teek­si.

Kari Gus­tafs­son

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 17.2.2016.

17.1.2020

Kos­kaan en ota hä­nel­tä pois ar­mo­a­ni, mi­nun liit­to­ni kes­tää hor­ju­mat­ta. Ps. 89:29

Viikon kysymys