JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Lahjaksi elämän vettä

Päivämies
Matkaevääksi
14.1.2015 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:50
2020010123501220150114000000

Ve­del­lä ja elä­mäl­lä on lä­hei­nen yh­teys. Il­man vet­tä ei oli­si elä­mää.

Maa­pal­lom­me pin­ta-alas­ta noin 70 pro­sent­tia on ve­den pei­tos­sa. Myös ih­mi­ses­tä noin 70 pro­sent­tia on vet­tä. Meis­tä jo­kai­nen tar­vit­see elääk­seen 2–3 lit­raa vet­tä päi­väs­sä. Vain pie­ni osa maa­pal­lom­me ve­des­tä on juo­ma­kel­pois­ta. Tääl­lä Suo­mes­sa juo­ma­kel­poi­ses­ta ve­des­tä ei ole puu­tet­ta. Kaik­ki­al­la ei ole näin.

Kui­vas­sa Pa­les­tii­nas­sa ve­si­huol­to oli ja on tä­nä­kin päi­vä­nä tär­keä ky­sy­mys. Eri­tyi­sen ar­vo­kas­ta oli juok­se­va ja rai­kas läh­de­ve­si. Raa­ma­tun ai­ka­na kai­vo­jen kat­sot­tiin ole­van hei­mo­jen omai­suut­ta ja ve­den nou­ta­mi­nen oli nais­ten teh­tä­vä.

Jee­sus kai­vol­la

Apos­to­li Jo­han­nes ker­too Jee­suk­sen mat­kas­ta Juu­de­as­ta Ga­li­le­aan (Joh. 4). Mat­kal­la hän tuli Sy­kar-ni­mi­seen Sa­ma­ri­an kau­pun­kiin. Sen lä­hel­lä oli maa-alue, jon­ka Jaa­kob oli an­ta­nut po­jal­leen Joo­se­fil­le, ja siel­lä oli Jaa­ko­bin kai­vo.

Mat­kas­ta uu­pu­nee­na Jee­sus is­tah­ti kai­vol­le. Ope­tus­lap­set oli­vat men­neet kau­pun­kiin os­ta­maan ruo­kaa. Oli kes­ki­päi­vä ja sa­ma­ri­a­lai­nen nai­nen tuli nou­ta­maan kai­vol­ta vet­tä. Jee­sus sa­noi hä­nel­le: ”An­na mi­nun juo­da as­ti­as­ta­si.”

Sa­ma­ri­a­lais­nai­nen ih­met­te­li sitä, et­tä juu­ta­lai­nen pyy­si juo­ta­vaa sa­ma­ri­a­lai­sel­ta, sil­lä yleen­sä juu­ta­lai­set ei­vät ol­leet mis­sään te­ke­mi­sis­sä sa­ma­ri­a­lais­ten kans­sa.

Jee­sus sa­noi nai­sel­le: ”Jos tie­täi­sit, min­kä lah­jan Ju­ma­la on an­ta­nut, ja ym­mär­täi­sit, kuka si­nul­ta pyy­tää juo­ta­vaa, pyy­täi­sit it­se hä­nel­tä, ja hän an­tai­si si­nul­le elä­vää vet­tä. – – Joka juo mi­nun an­ta­maa­ni vet­tä, ei enää kos­kaan ole ja­nois­saan. Sii­tä ve­des­tä, jota minä an­nan, tu­lee hä­nes­sä läh­de, joka kum­pu­aa ikui­sen elä­män vet­tä”.

Pää­mää­rä­nä tai­vas

Raa­ma­tus­sa vesi on ikui­sen elä­män läh­de. Raa­mat­tu se­lit­tää tä­män tar­koit­ta­van Py­hän Hen­gen vai­kut­ta­maa Ju­ma­lan val­ta­kun­nan an­teek­si­an­ta­vaa evan­ke­liu­mia. Tääl­lä ajas­sa se on löy­det­tä­vis­sä Ju­ma­lan las­ten suus­ta ja sy­dä­mes­tä. ”Se sana on juu­ri si­nun ty­kö­näs, ni­mit­täin si­nun suus­sas ja sy­dä­mes­säs. Tämä on se sana us­kos­ta jos­ta me saar­naam­me.” (Room. 10:8.) Jee­sus sa­noi: ”Joka us­koo mi­nuun, hä­nen si­sim­mäs­tään kum­pu­a­vat elä­vän ve­den vir­rat” (Joh. 7:38).

Ju­ma­lan sana neu­voo ih­mis­tä et­si­mään Ju­ma­lan val­ta­kun­taa ja hä­nen van­hurs­kaut­taan (Matt. 6:33). Nii­tä, jot­ka tä­män löy­tä­vät ja us­ko­vat evan­ke­liu­min, saa­vat sen sy­dä­meen­sä. Hei­tä kut­su­taan Ju­ma­lan lap­sik­si. He pää­se­vät ker­ran Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­sen mu­kaan tai­vaa­seen.

”Hen­ki ja mor­si­an sa­no­vat: ’Tule!’ Joka tä­män kuu­lee, sa­no­koon: ’Tule!’ Joka on ja­nois­saan, tul­koon. Joka ha­lu­aa, saa lah­jak­si elä­män vet­tä.” (Ilm. 22:17.)

Jari Lat­va­la

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 14.1.2015.

27.5.2022

Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan, ei etsi apua pahan voimilta eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat. Ps. 40:5

Viikon kysymys