JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Luot­ta­mus täy­teen ar­moon

Päivämies
Matkaevääksi
4.7.2018 10.00

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109280020180704100000

Tun­tuu­ko si­nus­ta jos­kus sil­tä, et­tä maa­il­ma ja elä­mä on ar­mo­ton­ta? Eläm­me mo­nen­lais­ten vaa­ti­mus­ten pai­nees­sa ja jou­dum­me vas­tuu­seen te­ois­tam­me. Ote­tut lai­nat on mak­set­ta­va ta­kai­sin, ja ai­ka­kin ku­luu vää­jää­mät­tö­mäs­ti.

Eteen saat­taa yl­lät­tä­en tul­la vas­toin­käy­mi­siä, jot­ka tun­tu­vat ylit­se­pää­se­mät­tö­mil­tä. Saat­taa tul­la pe­ruut­ta­ma­ton me­ne­tys va­ka­van vam­mau­tu­mi­sen, sai­rau­den, ta­lou­del­li­sen tap­pi­on tai jopa kuo­le­man myö­tä.

Saa us­koa an­teek­si

Su­vi­seu­ro­jen tun­nus­lau­se ”Si­nun syn­ti­si an­ne­taan an­teek­si” muis­tut­taa ih­mi­se­lä­män tär­keim­mäs­tä asi­as­ta: ”Et­si­kää en­nen kaik­kea Ju­ma­lan val­ta­kun­taa ja hä­nen van­hurs­kas­ta tah­to­aan” (Matt. 6:33). Ju­ma­lan val­ta­kun­nan evan­ke­liu­min us­ko­mal­la saa syn­nit an­teek­si ar­mos­ta. Sa­mal­la saa Ju­ma­lan rau­han, ”joka ylit­tää kai­ken ym­mär­ryk­sen, var­je­lee tei­dän sy­dä­men­ne ja aja­tuk­sen­ne, niin et­tä py­syt­te Kris­tuk­ses­sa Jee­suk­ses­sa” (Fil. 4:7).

Ar­mol­li­nen Ju­ma­la ra­kas­taa luo­maan­sa ih­mis­tä niin pal­jon, et­tä ha­lu­aa tar­jo­ta lah­ja­van­hurs­kau­den Poi­kan­sa so­vi­tus­työn kaut­ta. Jee­suk­sen Kris­tuk­sen, Ju­ma­lan Po­jan veri puh­dis­taa kai­kes­ta syn­nis­tä (1. Joh. 1:7). Ky­sy­tään vain ha­lua us­koa. Se joka ot­taa Jee­suk­sen so­vin­to­työn us­kol­la vas­taan, saa voi­man tul­la Ju­ma­lan lap­sek­si (Joh. 1:12). Ju­ma­la an­taa Py­hän

Hen­gen kaut­ta voi­man myös py­syä Ju­ma­lan lap­se­na.

Ju­ma­lan hal­lus­sa koko elä­mä

Ju­ma­la on to­tuu­den ja jär­jes­tyk­sen Ju­ma­la. Hän on sää­tä­nyt ar­mo­jär­jes­tyk­sen: ”Ih­mi­nen tu­lee van­hurs­kaak­si, kun hän us­koo, il­man lain vaa­ti­mia te­ko­ja” (Room. 3:28). Hy­vät teot ovat seu­raus­ta Py­hän Hen­gen oh­jaa­mas­ta elä­män­pa­ran­nuk­ses­ta, joka on us­kon he­del­mä. Us­ko­van täy­tyy ja on lupa teh­dä hy­vää, mut­ta se ei van­hurs­kau­ta hän­tä: ”Olem­me teh­neet vain sen, min­kä olim­me vel­vol­li­set te­ke­mään” (Luuk. 17:10).

Ih­mi­nen mie­lel­lään muut­tai­si ar­mo­jär­jes­tys­tä. Hän te­ki­si mie­lel­lään us­kon omal­le mi­näl­leen ja tai­pu­muk­sil­leen so­pi­vam­mak­si. Omia töi­tä teh­des­sään ih­mi­nen ei kui­ten­kaan muis­ta ke­nel­tä saa­duil­la lah­joil­la ne on teh­ty. Omat työt ovat kui­ten­kin Ju­ma­lan sa­nan mu­kaan hä­nen edes­sään kuin tah­rai­nen rie­pu (Jes. 64:6).

Ih­mi­sen ei ole help­poa an­tau­tua Ju­ma­lan joh­det­ta­vak­si. Ajal­li­nen elä­mä hou­kut­taa, ei­kä ian­kaik­ki­suus­kut­su tun­nu ajan­koh­tai­sel­ta. Jee­sus muis­tut­ti: ”Se, joka tah­too pe­las­taa elä­män­sä, ka­dot­taa sen, mut­ta joka sen mi­nun täh­te­ni ka­dot­taa, on sen pe­las­ta­va” (Luuk. 9:24). Us­ko kiin­nit­tää jo ajas­sa elä­mään, jol­la on al­ku, mut­tei lop­pua.

Laki py­säyt­tää, ar­mo va­paut­taa

Ju­ma­lan ar­mon ko­ke­nut ei ole lain al­la. Laki on sik­si, et­tä epä­us­kos­sa elä­vä tun­ti­si Ju­ma­lan tah­don: ”Laki tuli maa­il­maan sitä var­ten, et­tä rik­ko­mus tu­li­si suu­rem­mak­si” (Room. 5:20). Laki ot­taa ih­mi­sen kiin­ni aja­tuk­sis­ta, sa­nois­ta, töis­tä ja lai­min­lyön­neis­tä.

Roo­ma­lais­kir­je jat­kaa: ”Mut­ta mis­sä syn­ti on tul­lut suu­rek­si, siel­lä ar­mo on tul­lut ylen­palt­ti­sek­si.” Ju­ma­lan ar­mo on mit­taa­ma­ton sil­le, joka tun­nus­taa syn­tin­sä ja ha­lu­aa us­koa rik­ko­muk­sen­sa an­teek­si. Ne on us­kot­ta­vis­sa Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä an­teek­si rau­haan, va­pau­teen ja iloon as­ti.

Ju­ma­lan laki py­säyt­tää ja he­rät­te­lee epä­us­kois­ta, mut­ta Ju­ma­lan sa­nas­sa evan­ke­liu­mi loh­dut­taa ja vir­voit­taa us­ko­vai­sia (Room. 3:19–26; Room. 15:4; Ps. 94:19).

Ar­mo opet­ta­jak­si

Kun on saa­nut syn­nit an­teek­si, ar­mo opet­taa elä­mään si­ve­äs­ti ja ju­ma­li­ses­ti. Ar­mo ”kas­vat­taa mei­tä hyl­kää­mään ju­ma­lat­to­muu­den ja maa­il­mal­li­set hi­mot ja elä­mään hil­li­tys­ti, oi­ke­a­mie­li­ses­ti ja Ju­ma­laa kun­ni­oit­ta­en täs­sä maa­il­mas­sa” (Tit. 2:12).

Ar­mo opet­taa myös tyy­ty­mään sii­hen, mitä Ju­ma­la hy­vän tah­ton­sa jäl­keen an­taa oh­ja­tes­saan omi­aan koh­ti tai­vas­ta ja ian­kaik­kis­ta elä­mää.

Veli Tuo­mi­vaa­ra

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 4.7.2018

Ku­vi­tus­ku­va: Ar­to Riek­ki­nen

2.7.2020

Minä kuu­lun si­nul­le. Pe­las­ta mi­nut! Si­nun sää­dös­te­si mu­kaan minä tah­don elää. Minä olen kuin ek­sy­nyt lam­mas. Et­si mi­nut! Si­nun käs­ky­jä­si minä en unoh­da. Ps. 119:94,176

Viikon kysymys